Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe to zbiór norm uznawanych przez państwa lub narody za wiążące na podstawie ich wzajemnych stosunków, w tym stosunków z organizacjami międzynarodowymi. Prawo międzynarodowe zwykle zawiera się w treści umów między suwerennymi państwami lub wywodzi się z tych umów.

Dziedziny

Termin „prawo międzynarodowe” może odnosić się do dwóch dyscyplin prawnych:

  • Prawo międzynarodowe publiczne: reguluje stosunki między państwami i organizacjami międzynarodowymi, dotyczy dziedzin takich jak prawa człowieka, prawo traktatowe, prawo morza, międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe prawo humanitarne.
  • Prawo prywatne międzynarodowe lub normy kolizyjne – zbiór norm prawa procesowego określających, który system prawny reguluje dany spór prawny i której jurysdykcji on podlega. Normy te stosuje się w sporach prawnych z elementem transgranicznym, np. związanych z umowami między stronami z różnych państw lub kiedy element transgraniczny występuje w państwie o wielu jurysdykcjach, jak np. Zjednoczone Królestwo.

Stosunek do prawa Unii Europejskiej (UE)

Choć prawo UE można postrzegać jako szczególną formę prawa międzynarodowego, korpus prawa UE posiada szczególne cechy niewystępujące zazwyczaj w prawie międzynarodowym. Między innymi obywatele mogą powoływać się na uprawnienia gwarantowane prawem UE przed sądami w państwach członkowskich UE, natomiast prawo międzynarodowe zwykle wymaga transpozycji do prawa krajowego, zanim obywatele będą mogli się na nie powoływać. Prawo UE jest również częstokroć nadrzędne wobec prawa państw członkowskich. Dlatego w niniejszym portalu opracowania na temat prawa UE i prawa międzynarodowego znajdują się na osobnych stronach.

Źródła i bazy danych

Normy prawa międzynarodowego zawarte są przede wszystkim w treści umów lub konwencji międzynarodowych oraz w zbiorze powszechnie uznawanych wartości, standardów i zasad, do których umowy niekoniecznie muszą odnosić się wprost. Umowy międzynarodowe mogą być dwustronne (tj. zawarte między dwoma suwerennymi państwami) lub wielostronne (tj. zawarte między więcej niż dwoma państwami). Bardzo często są one przygotowywane i negocjowane na forum organizacji międzynarodowych, na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Rady Europy i wielu innych. Ważnym źródłem prawa międzynarodowego jest również orzecznictwo trybunałów międzynarodowych.

Istnieją różne powszechnie dostępne źródła informacji o prawie międzynarodowym. Oto niektóre z nich:

Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła również Komisję Prawa Międzynarodowego . Jej zadaniem jest propagowanie sukcesywnego rozwoju prawa międzynarodowego i jego kodyfikacji. W tym celu komisja ta publikuje badania i analizy, gromadzi precedensy i przygotowuje propozycje nowych traktatów. Praca Komisji Prawa Międzynarodowego zaowocowała wieloma ważnymi traktatami i innymi istotnymi dokumentami z dziedziny prawa międzynarodowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.