Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Στην Ευρώπη, τα μητρώα επιχειρήσεων παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Εντούτοις, οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν όλα τα μητρώα είναι η καταγραφή, η εξέταση και η τήρηση πληροφοριών για εταιρείες, όπως η νομική μορφή, η έδρα, το κεφάλαιο και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, καθώς και η διάθεση αυτών των πληροφοριών στο κοινό.

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μητρώα στα κράτη μέλη, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, επιλέξτε μία από τις σημαίες στα δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.