Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Τα κτηματολόγια στα κράτη μέλη παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Εντούτοις, οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουν όλα τα μητρώα συνίστανται στην καταγραφή, εξέταση και αποθήκευση πληροφοριών περί ακίνητης περιουσίας, όπως η ενοικίαση και η ιδιοκτησία, και στη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.