Glossarer og oversættelse

Dette afsnit giver et overblik over eksisterende glossarer og flersprogede tesaurusser på EU-plan

Et glossar er en alfabetisk liste over termer inden for et bestemt videnområde, ledsaget af definitioner af disse termer. I et tosproget glossar defineres termerne på det ene sprog på det andet sprog eller forsynes med synonymer eller omtrentlige synonymer på det andet sprog. Et glossar kan indeholde forklaringer af begreber, der er relevante for et bestemt fag- eller aktivitetsområde. På det juridiske område kan termen "glossar" henvise til to forskellige værktøjer: Dels bruges det som en liste over udtryk med oversættelser for hvert land, dels bruges det som en liste over definitioner af bestemte termer.

Glossarer

IATE

IATE (InterActive Terminology for Europe) er en flersproget termdatabase, der bruges til oversættelse i de europæiske institutioner.

Den består af en søgefunktion til udtryk og sætninger, der bruges inden for alle EU's aktivitetsområder. Den kræver et vist mål af fagligt kendskab til målsproget for at kunne blive udnyttet optimalt. Det er et meget nyttigt værktøj for professionelle oversættere, men er dog ikke så velegnet for den brede offentlighed, myndigheder eller personer inden for de juridiske hverv. Derfor tilføjes oversættelser af udtryk og sætninger af oversætterne selv som nye henvisninger eller supplement til de eksisterende. Forslag til oversættelser findes på flere, men ikke alle EU's officielle sprog.

Der er gratis adgang til databasen.

Synonymordbog

EU-vokabularer

Websiden med EU-vokabularer giver adgang til vokabularer, der forvaltes af EU's institutioner og organer. Disse omfatter kontrollerede vokabularer, oversigter, ontologier, datamodeller osv. Websiden med EU-vokabularer er en del af EU's initiativ om åbne data og er frit tilgængelig.

Denne tesaurus findes på 23 officielle EU-sprog.

SAMMENLIGNENDE FLERSPROGET JURIDISK GLOSSAR (VJM)

VJM er en samling af flersprogede termdatabaser på tværs af retssystemer (flere end 23 sprog og 30 EU-retssystemer) udarbejdet på grundlag af omfattende forskning i komparativ ret foretaget af jurist-lingvisterne ved Den Europæiske Unions Domstol.

Den indeholder på nuværende tidspunkt ca. 650 flersprogede datablade (20 000 termer) inden for familieret, indvandringslovgivning og i fremtiden strafferet. Alle data er tilgængelige via termdatabasen IATE.

VJM's termdata indeholder særdeles detaljerede oplysninger såsom definitioner (tilpasset det enkelte retssystem), noter om sammenlignende ret, retlige henvisninger (lovgivning, retspraksis, retsprincipper i nationale og internationale retssystemer samt i EU-lovgivningen), forskellige betegnelser for et begreb (på samme sprog og nogle gange på forskellige sprog alt efter det relevante retssystem), en tydelig angivelse af termens oprindelse (funktionel ækvivalent eller formulering – parafrase), advarsler (falske venner, risiko for forveksling, forældede termer), begrebstræer, der gør det muligt hurtigt at se semantiske forbindelser mellem begreber, osv.

Yderligere oplysninger om projektet:

For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til de projektansvarlige ved Den Europæiske Unions Domstol.

Sidste opdatering: 10/01/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.