Glosariusze i tłumaczenia

W niniejszej części opisano w zarysie istniejące glosariusze oraz wielojęzyczny „tezaurus” na szczeblu europejskim.

„Glosariusz” jest alfabetycznym wykazem terminów z określonej dziedziny wiedzy, w którym zamiesza się również definicje tych terminów. W glosariuszach dwujęzycznych terminy występujące w jednym języku są zdefiniowane lub wyjaśnione poprzez podanie synonimów bądź wyrazów pokrewnych w drugim języku. Glosariusz jest słownikiem zawierającym wyjaśnienia pojęć z zakresu pewnej dziedziny wiedzy bądź działalności. W dziedzinie prawa termin „glosariusz” może oznaczać dwa różne narzędzia, mianowicie: wykaz wyrażeń z odpowiadającymi im tłumaczeniami właściwymi dla każdego kraju bądź wykaz definicji na potrzeby terminologii.

Glosariusze

IATE

IATE (interaktywna europejska baza terminologiczna) jest wielojęzyczną bazą danych zawierającą terminy, wykorzystywaną przez tłumaczy w instytucjach europejskich.

W ramach bazy danych funkcjonuje wyszukiwarka wyrażeń i zwrotów wykorzystywanych we wszystkich obszarach działalności Unii Europejskiej. Aby z niej skutecznie skorzystać, należy posługiwać się językiem docelowym do celów zawodowych. Jest to bardzo użyteczne narzędzie dla tłumaczy zawodowych, chociaż nie do końca odpowiednie dla ogółu społeczeństwa, organów sądowych lub prawników praktyków. W związku z tym tłumaczenia wyrażeń i zwrotów są wprowadzane przez samych tłumaczy, aby stworzyć nowe lub uzupełnić istniejące odesłania. Do bazy danych zostały wprowadzone propozycje tłumaczeń w szeregu języków urzędowych Unii Europejskiej, niemniej jednak nie we wszystkich.

Dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Słownik synonimów

Słownictwo UE

Strona internetowa poświęcona słownictwu UE zapewnia dostęp do słowników zarządzanych przez instytucje i organy UE. Obejmują one standardowe słownictwo, schematy, ontologie, modele danych itp. W ramach unijnej inicjatywy na rzecz otwartych danych zapewnia się swobodny publiczny dostęp do całej treści tej strony.

Tezaurus ten jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej.

WIELOJĘZYCZNY SŁOWNICZEK TERMINÓW PRAWNYCH (VJM)

Słownik ten jest zbiorem wielojęzycznych rekordów terminologicznych, obejmującym wiele systemów (ponad 23 języki i 30 systemy prawne UE), powstałym po przeprowadzeniu kompleksowych prac badawczych z zakresu prawa porównawczego przez prawników lingwistów z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zawiera on obecnie ok. 650 wielojęzycznych rekordów terminologicznych (20 000 terminów) z zakresu prawa rodzinnego, prawa migracyjnego, a w najbliższej przyszłości prawa karnego. Wszystkie rekordy są udostępniane za pośrednictwem terminologicznej bazy danych IATE.

W rekordach terminologicznych zebranych w wielojęzycznym słowniczku terminów prawnych zamieszczono bardzo szczegółowe informacje, na przykład definicje (dostosowane do każdego systemu prawnego), adnotacje z zakresu prawa porównawczego, odesłania prawne (do ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny obowiązującej w krajowych, unijnych i międzynarodowych systemach prawnych), różne opisy konkretnych pojęć (w tym samym języku, a czasami w różnych językach w zależności od systemu prawnego), wyraźne wskazanie źródła pojęcia (lub jego funkcjonalnego odpowiednika bądź parafrazy), ostrzeżenia (pary słów brzmiących w dwóch językach tak samo, ale mających inne znaczenie prawne, ryzyko nieporozumień, nieaktualne terminy), drzewa klasyfikacyjne umożliwiające zrozumienie związków znaczeniowych między pojęciami itp.

Więcej informacji o projekcie:

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z zespołem odpowiedzialnym za projekt w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.