Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

EU-retspraksis

Den Europæiske Unions (EU) love skal anvendes af alle domstole i medlemsstaterne (uanset om det er en national, regional eller lokal domstol), og EU-Domstolen sikrer, at EU-retten fortolkes og anvendes på samme måde i alle medlemsstaterne. EU's retspraksis udvikles således primært af EU-Domstolen.

Den Europæiske Unions Domstol består af tre retsinstanser: Domstolen, Retten (oprettet i 1988) og Personaleretten (oprettet i 2004).

Domstolen udgør EU's højeste ret og er sammen med medlemsstaternes domstole ansvarlig for, at EU's lovgivning fortolkes og anvendes ensartet. Den er en flersproget institution, da alle officielle EU-sprog kan være sproget i en retssag. Domstolen skal sikre, at retspraksis formidles til alle medlemsstater.

Siden de tre domstole under EU-Domstolen blev oprettet, har de afsagt omkring 15 000 domme.

Der har siden 17. juni 1997 været adgang til retspraksis på alle officielle EU-sprog via Domstolens websted. Domstolens database indeholder domme, udtalelser fra Domstolen samt generaladvokatens forslag til afgørelser og kendelser fra EU-domstolene i uforkortet udgave. Der kan søges i databasen efter sagsnummer, dato, sagens parter, søgeord i teksten osv. Desuden indeholder databasen sammendrag af afgørelser, information om afgørelser, der ikke er offentliggjort i samlingen af afgørelser og meddelelser i Den Europæiske Unions Tidende.

Andre relevante databaser over retspraksis er:

  • EUR-Lex, EU's største juridiske database: EU's retspraksis på alle officielle EU-sprog, herunder retspraksis fra tiden før 17. juni 1997.
  • JURIFAST, der administreres af Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union (ACA Europe) og indeholder præjudicielle afgørelser afsagt af EU-Domstolen samt de relevante præjudicielle spørgsmål fra medlemsstaternes domstole (sprogene i denne database er engelsk og fransk).
  • JURE, en database oprettet af Europa-Kommissionen, som indeholder retspraksis vedrørende civil- og handelssager og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme afsagt i en anden stat end den, hvor dommen er afsagt. Dette omfatter retspraksis vedrørende relevante internationale konventioner (f.eks. Bruxelles-konventionen fra 1968 og Lugano-konventionen fra 1988) samt retspraksis fra EU og medlemsstaterne).
Sidste opdatering: 18/01/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.