Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά
Swipe to change

Νομολογία ΕΕ

Παρόλο που το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαστήρια των κρατών μελών (εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει την τήρηση και την ομοιομορφία της ερμηνείας και της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Έτσι, η νομολογία της ΕΕ αναπτύσσεται κυρίως από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από τρία επιμέρους δικαστήρια: το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο (που δημιουργήθηκε το 1988) και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (που δημιουργήθηκε το 2004).

Το Δικαστήριο αποτελεί τη δικαστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών μελών, διασφαλίζει την εφαρμογή και την ομοιόμορφη ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για πολύγλωσσο θεσμικό όργανο, καθώς καθεμία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει τη γλώσσα εκδίκασης κάποιας υπόθεσης. Το Δικαστήριο οφείλει να διασφαλίζει ότι η νομολογία του γίνεται γνωστή σε όλα τα κράτη μέλη.

Από την ίδρυση τους, τα τρία επιμέρους δικαστήρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκδώσει περίπου 15 000 δικαστικές αποφάσεις.

Από τις 17/06/1997, η νομολογία είναι προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του δικτυακού τόπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βάση δεδομένων του περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο των δικαστικών αποφάσεων, των γνωμοδοτήσεων του Δικαστηρίου, των γνωμοδοτήσεων του Γενικού Εισαγγελέα και των εντολών των δικαστηρίων της ΕΕ. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τον αριθμό της υπόθεσης, την ημερομηνία, το όνομα των διαδίκων, λέξεις αναφοράς στο κείμενο, κτλ. Επιπλέον, η βάση δεδομένων περιέχει περιλήψεις των αποφάσεων, πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που δεν έχουν δημοσιευθεί στις συλλογές του δικαστηρίου και ανακοινώσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλες βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με τη νομολογία είναι οι ακόλουθες:

  • EUR-lex : η νομική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: νομολογία της ΕΕ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας της περιόδου πριν από τις 17/06/1997.
  • JURIFAST της Ένωσης Συμβουλίων Επικρατείας και Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ACA Europe): περιλαμβάνει προδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα αντίστοιχα προδικαστικά ερωτήματα των δικαστηρίων των κρατών μελών (η εν λόγω βάση δεδομένων λειτουργεί στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα).
  • JURE: βάση δεδομένων που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει νομολογία σχετικά με τη δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε κράτος διαφορετικό από το κράτος έκδοσής τους. Στη βάση αυτή συμπεριλαμβάνεται, λοιπόν, η νομολογία σχετικά με συναφείς διεθνείς συμβάσεις (π.χ. Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, Σύμβαση του Λουγκάνο του 1988) καθώς και η νομολογία της ΕΕ και των κρατών μελών.
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.