Politika EU na področju pravosodnega usposabljanja

Evropsko usposabljanje v pravosodju je pomembno za vse delavce v pravni stroki, da bi bili ustrezno usposobljeni za izvajanje evropskega zakonodajnega okvira. Prednost pri usposabljanju imajo sicer sodniki in tožilci. Z zaupanjem in razumevanjem med delavci v pravni stroki bo zagotovljeno jasno in dosledno spoštovanje pravic posameznikov in podjetij.

RazširiSkrči

Evropsko usposabljanje v pravosodju je ključnega pomena za vse delavce v pravni stroki, na primer sodno osebje, odvetnike, pravne svetovalce, sodne izvršitelje, notarje in mediatorje, zlasti pa za sodnike in tožilce.

Sodelovanje za izboljšanje evropskega izobraževanja v pravosodju

Evropska komisija je v skladu z novimi pristojnostmi, ki so bile z Lizbonsko pogodbo prenesene na Evropsko unijo, in za izvedbo prednostnih nalog, določenih s stockholmskim programom na področju evropskega izobraževanja v pravosodju, septembra 2011 objavila Sporočilo z naslovom „Vzpostavljanje zaupanja v pravosodni sistem celotne EU – nova razsežnost evropskega izobraževanja v pravosodju“. Namen tega sporočila je dati novo razsežnost evropskemu izobraževanju v pravosodju in še večjemu številu delavcev v pravni stroki omogočiti visokokakovostno izobraževanje o pravu Evropske unije.

Tri četrtine sodnikov in tožilcev, ki so se odzvali na anketo, je menilo, da se je število zadev, ki vključujejo pravo EU, z leti povečalo. Zato je treba izboljšati in razširiti dejavnosti izobraževanja, ponujene na ravni EU. Skoraj polovica sodnikov in tožilcev, ki so se odzvali na anketo, ima z vprašanji prava EU opraviti vsaj enkrat na vsake tri mesece. Zato 65 % sodnikov in tožilcev meni, da je znanje o pravu EU in njegovo izvajanje pomembno za njihovo delo (rezultati anketiranja posameznih sodnikov, tožilcev in uslužbencev sodišč v državah članicah EU o njihovih izkušnjah na področju izobraževanja v pravosodju: Študija Evropskega parlamenta z naslovom „Izobraževanje v pravosodju v državah članicah EU“, 2011).

Cilj Komisije je v skladu s stockholmskim programom z uporabo razpoložljivih virov na lokalni, nacionalni in evropski ravni omogočiti, da bi bilo do leta 2020 v dejavnosti evropskega izobraževanja v pravosodju vključenih 700 000 delavcev v pravni stroki, kar je polovica delavcev v pravni stroki v Evropski uniji.

Za doseganje tega cilja so skupaj odgovorni vsi deležniki. Države članice, sodni sveti, nacionalne in evropske institucije za izobraževanje v pravosodju ter pravni strokovnjaki na nacionalni in evropski ravni se morajo zavzemati za vključevanje prava EU in njegovega izvajanja v izobraževanje na nacionalni in lokalni ravni ter za povečanje števila izobraževalnih dejavnosti na področju prava EU in števila udeležencev takih izobraževanj.

Ukrepanje

Komisija poziva države članice in pravno stroko, naj zagotovijo, da imajo delavci v pravni stroki v svoji poklicni karieri najmanj en teden izobraževanj o pravnem redu in pravnih instrumentih EU.

Komisija se je zavezala, da bo povečala razpoložljiva finančna sredstva za evropsko izobraževanje v pravosodju, da bi podprla visokokakovostne projekte z večjim evropskim učinkom. Namen projektov bo izobraževanje delavcev v pravni stroki o pravu EU, vključno z razvojem e-učenja. V novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 je bilo evropsko izobraževanje v pravosodju uvrščeno med prednostne naloge, da bi se zagotovila podpora za izobraževanje več kot 20 000 delavcev v pravni stroki letno do leta 2020.

Informacije o finančni podpori EU za projekte evropskega izobraževanja v pravosodju so na voljo na spletiščih Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike, Generalnega direktorata za konkurenco, Generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve ter Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF).

Komisija od leta 2013 podpira program AIAKOS, tj. dvotedenski program izmenjav za nove sodnike in tožilce, ki ga upravlja Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (mreža EJTN). Prav tako bo uvedla dopolnilne ukrepe, tako da bo spodbujala podporno vlogo evropskega portala e-pravosodje in pripravo praktičnih smernic, npr. o metodologijah izobraževanja in postopkih ocenjevanja.

Komisija za razvoj inovativnih rešitev na področju izobraževanja spodbuja tudi javno-zasebna partnerstva. Ta lahko prispevajo k širitvi evropskega izobraževanja v pravosodju, zlasti v smislu števila ponujenih dejavnosti in števila udeležencev, ki imajo od tega koristi.

Komisija je razvila izobraževalne module o izvajanju posebnih evropskih zakonodajnih instrumentov. Ti so na voljo brezplačno, izvajalci izobraževanja, ki izvajajo specializirane izobraževalne tečaje, pa jih lahko prilagodijo nacionalnim okvirom in različnim ciljnim skupinam. Moduli so na voljo na portalu v razdelku „Gradivo za izobraževanje“.

Ocena sedanjega stanja

Komisija izdaja letna poročila v angleščini o udeležbi delavcev v pravni stroki na izobraževanjih o pravu EU v Evropski uniji:

Komisija je v letih 2013 in 2014 izvedla pilotni projekt o evropskem izobraževanju v pravosodju, ki ga je predlagal Evropski parlament, da bi se opredelile dobre prakse pri izobraževanju delavcev v pravni stroki o pravu EU. Rezultati so objavljeni tukaj:

 • Študija o dobrih praksah pri izobraževanju sodnikov in tožilcev, ki jo je izvedla mreža EJTN:
  Poročilo je na voljo v angleščini PDF (1619 Kb) en. Povzetek pa je na voljo v angleščini PDF (593 Kb) enin francoščini PDF (589 Kb) fr.
  Informativni listi o dobrih praksah pri izobraževanju so na voljo na portalu v razdelku „Dobre prakse pri izobraževanju“. Izvajalcem in ponudnikom izobraževanja za vse pravne poklice bodo v pomoč pri izboljšanju njihovih praks v zvezi z vprašanji, kot so ocenjevanje potreb po izobraževanju, izobraževalna metodologija in ocenjevanje.
 • Študija o stanju na področju izobraževanja sodnega osebja o pravu EU in spodbujanju sodelovanja med ponudniki izobraževanja za sodno osebje na ravni EU, ki jo je izvedel konzorcij, ki ga sestavljajo Evropski center za sodnike in pravnike pri EIPA, Justice Coopération Internationale (JCI, Francija), Scottish Court Services (Združeno kraljestvo), Centro de Estudios Juridicos (Španija), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Poljska) in Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa (Nemčija):
  Študija je na voljo v angleščini PDF (1379 Kb) en. Povzetek pa je na voljo v angleščini PDF (909 Kb) en in francoščini PDF (893 Kb) fr. Priporočila študije za izboljšanje izobraževanja sodnega osebja so prav tako na voljo v angleščini PDF (938 Kb) en in francoščini PDF (950 Kb) fr.
  Povzetek glavnih nalog in vlog sodnega osebja v EU je na voljo v tej preglednici PDF (383 Kb) en. Podroben opis nalog sodnega osebja v posameznih državah članicah bo kmalu objavljen na portalu na straneh držav članic.
  Opis sistemov izobraževanja sodnega osebja v državah članicah bo objavljen na portalu v razdelku „Izobraževanje pravnih strokovnjakov na nacionalni ravni“.

Ozadje

Evropska komisija je leta 2006 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila sporočilo o usposabljanju na področju pravosodja v Evropski uniji.

Leta 2008 je bila sprejeta Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o usposabljanju sodnikov in tožilcev ter pravosodnega osebja v Evropski uniji.

Evropski parlament je leta 2009 objavil študijo študijo o okrepitvi izobraževanja v pravosodju v Evropski uniji PDF (553 Kb) fr (v francoščini).

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009 so dejavnosti v zvezi z evropskim izobraževanjem v pravosodju dobile pravno podlago. V členih 81 in 82 sta „pomoč pri usposabljanju sodnikov in sodnega osebja“ ter „spodbujanje usposabljanja sodnikov in sodnega osebja“ navedena med ukrepi za okrepitev pravosodnega sodelovanja v civilnih, gospodarskih in kazenskih zadevah.

Svet je decembra 2009 sprejel stockholmski program, ki se osredotoča tudi na evropsko izobraževanje v pravosodju za vse pravne strokovnjake.

Komisija je v akcijskem načrtu izvajanja stockholmskega programa in poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 evropsko izobraževanje v pravosodju opredelila kot prednostno nalogo. Evropski parlament prav tako stalno poudarja, da ustrezno izobraževanje v pravosodju bistveno prispeva k boljšemu delovanju notranjega trga in državljanom olajšuje uveljavljanje pravic.

Komisija je ob koncu leta 2010 začela posvetovanje z deležniki, v katerem so sodelovale države članice, članice Justice Forum ter evropske mreže in strukture izobraževanja in njihove članice. Povzetek ugotovitev posvetovanja je na voljo tukaj PDF (192 Kb) en.

Evropska komisija je 13. septembra 2011 sprejela sporočilo „Vzpostavljanje zaupanja v pravosodni sistem celotne EU – nova razsežnost evropskega izobraževanja v pravosodju“.

Svet za pravosodje in notranje zadeve je v sklepih z dne 27. in 28. oktobra 2011 o evropskem izobraževanju v pravosodju (na voljo v angleščini) spodbudil letno izmenjavo informacij s Komisijo o ponujenih izobraževanjih o pravu EU in številu udeležencev ter Komisijo pozval, naj prouči možnost predstavitve letnega poročila o evropskem izobraževanju v pravosodju.

Evropski parlament je leta 2012 predlagal pilotni projekt o evropskem izobraževanju v pravosodju, ki naj bi prispeval k:

 • opredelitvi dobrih praks pri izobraževanju sodnikov, tožilcev in drugih delavcev v pravni stroki o nacionalnih pravnih sistemih in tradicijah ter o pravu Unije;
 • opredelitvi najučinkovitejših načinov izvajanja izobraževanja o pravu EU in nacionalnih pravnih sistemih za sodnike, tožilce in druge delavce v pravni stroki na lokalni ravni ter spodbujanju dialoga in usklajevanja med sodniki in tožilci v EU;
 • spodbujanju ponudnikov evropskega izobraževanja v pravosodju k izmenjavi zamisli o dobrih praksah in njihovemu razširjanju po vsej EU ter
 • izboljšanju sodelovanja med mrežo EJTN in nacionalnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju. Vključeni so ponudniki izobraževanja, kot je Akademija za evropsko pravo, in strokovne organizacije na ravni EU, kot so evropska mreža sodnih svetov, mreža predsednikov vrhovnih sodišč Evropske unije, združenje državnih svetov in vrhovnih upravnih organov EU ter mreža generalnih državnih tožilcev EU.

Novembra 2013 je imela podpredsednica Komisije Viviane Reding na delavnici Evropskega parlamenta govor v angleščini z naslovom „Izobraževanje v pravosodju – bistveno orodje za odličnost v evropskem pravosodju“.

Mreža EJTN je junija 2016 sprejela devet načel za izobraževanje v pravosodju, ki jih sodstvo uporablja kot temelj, s katerim upravlja svoje potrebe po izobraževanju, izvajalci izobraževanja pa kot okvir, s katerim načrtujejo in izvajajo izobraževanje za sodnike in tožilce. V načelih se obravnavajo vprašanja, kot so pravica do izobraževanja v pravosodju med delovnim časom, odgovornost pri zagotavljanju potrebnih sredstev in virov, obvezno začetno izobraževanje na začetku poklicne poti, uporaba sodobnih izobraževalnih metod ter vključitev tehnik in zadev, ki niso s področja prava, med teme izobraževanja. Besedilo načel in osnovne informacije so na voljo tukaj v angleščini in francoščini.

Povezane študije

Krepitev pravosodnega sodelovanja v Evropski uniji PDF (1694 Kb) fr, 2009, v francoščini

Izobraževanje v pravosodju v državah članicah EU, 2011, v angleščini

Delavnica Evropskega parlamenta o izobraževanju delavcev v pravni stroki: poučevanje prava EU in sodnih veščin: Del I – Izobraževanje o pravu EU in dostop do njega – nekaj dobrih praks ter Del II – Izboljšanje medsebojnega zaupanja (v angleščini), 2013

Zadnja posodobitev: 15/04/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.