Formularer til bevisoptagelse i civilretlige og handelsretlige sager


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 1206/2001.


RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretslige område, søger at forbedre, forenkle og fremskynde samarbejdet mellem retterne med henblik på bevisoptagelse.

Forordningen gælder mellem alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark. Mellem Danmark og de øvrige medlemsstater gælder Konventionen af 1970, der omhandler bevisoptagelse i udlandet inden for det civile og handelsretslige område.

Forordningen fastlægger to måder til bevisoptagelse mellem medlemsstaterne: direkte overførsel af anmodninger mellem retter, og direkte bevisoptagelse på den anmodende rets' vegne.

Den anmodende ret er den ret for hvilken retsproceduren er påbegyndt. Den anmodede ret er den ret i en anden medlemsstat, der varetager bevisoptagelsen. Det centrale organ har ansvaret for at skaffe oplysninger og finde løsninger på hvilket som helst problem, der måtte opstå i forbindelse med anmodningen.

Forordningen fastsætter ti typer skemaer.

Yderligere oplysninger på vores side om Bevisoptagelse

Relevante dokumenter

Vejledning i anvendelsen af forordningen om bevisoptagelse PDF (74 Kb) da

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".
Fra og med den 1. februar 2020 er Storbritannien ikke længere medlem af EU, men ifølge udtrædelsesaftalen vil EU-lovgivningen fortsat gælde for og i Storbritannien i overgangsperioden. I denne periode, som løber til den 31. december 2020, vil Storbritannien derfor også stå som en valgmulighed på formularer, der vedrører e-Justice.

 • Formular A - Anmodning om bevisoptagelse
  • på dansk
 • Formular B - Bevis for modtagelse af en anmodning om bevisoptagelse
  • på dansk
 • Formular C - Opfordring til at supplere en anmodning om bevisoptagelse
  • på dansk
 • Formular D - Bevis for modtagelse af sikkerhed eller forskud
  • på dansk
 • Formular E - Ønske om iagttagelse af særlige formkrav og/eller om anvendelse af kommunikationsteknologi
  • på dansk
 • Formular F - Underretning om tid og sted for bevisoptagelsen og om betingelserne for deltagelse
  • på dansk
 • Formular G - Underretning om forsinkelser
  • på dansk
 • Formular H - Underretning om resultatet af anmodningen
  • på dansk
 • Formular I - Anmodning om direkte bevisoptagelse
  • på dansk
 • Formular J - Oplysninger fra det centrale organ/den kompetente myndighed
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering : 19/02/2019