Premoženjska razmerja v zakonski zvezi in registriranem partnerstvu

Pari, katerih razmerje ima mednarodno razsežnost in ki potrebujejo pravne informacije v zvezi s svojim premoženjem v primeru razveze/ločitve ali smrti enega partnerja.

Državljani Unije vse bolj prečkajo nacionalne meje ter študirajo, delajo ali ustvarijo družino v drugi državi članici, to pa pomeni vse večje število parov z mednarodno razsežnostjo: to so pari, katerih partnerji so različnih narodnosti, pari, ki živijo v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, pari, ki imajo premoženje v različnih državah, in pari, ki se razvežejo ali umrejo v državi, ki ni njihova matična država. Mednarodni pari, ki živijo v zakonski zvezi ali registrirani partnerski skupnosti, morajo upravljati svoje premoženje in ga v primeru razveze/ločitve ali smrti enega partnerja razdeliti.

Trenutno se osebe v mednarodni zakonski zvezi ali registrirani partnerski skupnosti soočajo z negotovostjo pri upravljanju ali delitvi premoženja v primeru razveze ali smrti. Težko je vedeti, v kateri državi članici bodo sodišča pristojna za obravnavanje vprašanj v zvezi z njihovimi premoženjskimi razmerji, katero pravo se bo uporabljalo za njihova premoženjska razmerja in kako bo odločba o njihovih premoženjskih razmerjih, izdana v eni državi članici, priznana in izvršena v drugi državi članici.

Komisija je leta 2011 predstavila dva predloga za zagotavljanje pravne varnosti mednarodnim parom pri upravljanju in delitvi njihovega premoženja v primeru razveze/ločitve ali smrti enega partnerja. Eden od predlogov se je nanašal na premoženjska razmerja poročenih parov, drugi pa na premoženjska razmerja registriranih partnerskih skupnosti. Ker gre za predloga s področja družinskega prava, bi ju moral Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejeti soglasno. Po več letih pogajanj je Svet decembra 2015 ugotovil, da ni mogoče doseči soglasja za sprejetje predlogov v razumnem roku.

Nato je 18 držav članic (Švedska, Belgija, Grčija, Hrvaška, Slovenija, Španija, Francija, Portugalska, Italija, Malta, Luksemburg, Nemčija, Češka, Nizozemska, Avstrija, Bolgarija, Finska in Ciper) izrazilo željo, da bi med seboj vzpostavile okrepljeno sodelovanje na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, da bi lahko države članice, ki to želijo, sprejele zakonodajo Unije na tem področju.

Komisija je na podlagi teh prošenj 2. marca 2016 sprejela tri predloge: predlog sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako zakonske zveze kot registrirane partnerske skupnosti, ter dva predloga uredb Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja, in sicer o premoženjskih razmerjih med zakoncema in o premoženjskih razmerjih registriranih partnerskih skupnosti.

Predloga uredb vsebujeta pravila za določitev, v kateri državi članici bi morala sodišča obravnavati vprašanja v zvezi s premoženjskimi razmerji mednarodnih parov (pristojnost), katero pravo bi se moralo uporabljati v teh zadevah (pravo, ki se uporablja) ter kako bi se morale sodne odločbe in notarske listine o teh zadevah, izdane v eni državi članici, priznati in izvršiti v drugi državi članici. Ker predlagani uredbi urejata upravljanje in zlasti delitev premoženja mednarodnih parov v primeru razveze/ločitve ali smrti enega partnerja, sta tesno povezani z obstoječimi predpisi Unije o razvezi/ločitvi in dedovanju.

Predloge Komisije zdaj proučujeta Svet in Evropski parlament.

Države članice, ki še niso udeležene pri okrepljenem sodelovanju, se lahko kadar koli vključijo.

Če potrebujete informacije o pravu držav članic glede premoženjskih razmerij poročenih parov in registriranih partnerskih skupnosti, se obrnite na organe zadevne države članice. Informacije so na voljo tudi na spletišču http://www.coupleseurope.eu/sl/home/ Sveta notariatov Evropske unije.

Zadnja posodobitev: 17/11/2017

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.