Krajowe sądy szczególne

W wielu państwach członkowskich istnieją sądy szczególne, które rozpatrują sprawy określonego rodzaju. Często sądy takie rozpoznają spory administracyjne lub niektóre sprawy pomiędzy osobami prywatnymi lub podmiotami gospodarczymi.

W wielu państwach członkowskich istnieją sądy szczególne do spraw administracyjnych, tj. rozstrzygające spory pomiędzy władzami publicznymi a osobami prywatnymi lub firmami, dotyczące decyzji organów administracji publicznej, m.in. spory dotyczące pozwolenia na budowę, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub wymiaru podatku.

Co się tyczy sporów pomiędzy prywatnymi osobami lub podmiotami gospodarczymi („spraw cywilnych”), w niektórych państwach członkowskich istnieją sądy szczególne ds. pracowniczych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.