Metodyka szkoleń

Dobry plan jest niezbędny dla powodzenia kursu szkoleniowego. Poniżej przedstawiono przykłady dobrych praktyk szkoleniowych, które mogą okazać się przydatne dla organizatorów szkoleń (mimo że nie zawsze są one bezpośrednio związane z problematyką szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na szczeblu europejskim).

E-uczenie się

„Mieszane uczenie się”

„Poważne gry”

Nauka języka prawniczego

Szkolenie osób prowadzących szkolenia

Ocena

Narzędzia

E-uczenie się

Portal elearningeuropa.info

Komisja Europejska uruchomiła portal Open Education Europa w 2002 r., aby usprawnić proces reformowania systemu kształcenia przy wykorzystaniu technologii. Portal stał się kluczowym miejscem wymiany poglądów na temat zmian i innowacji w procesie kształcenia.

Open Education Europa to portal skupiający aktywną społeczność składającą się z badaczy, nauczycieli, decydentów, studentów i innych zainteresowanych stron, które traktują go jako wirtualne miejsce spotkań, gdzie mogą wymieniać poglądy i omawiać rozwiązania różnych kwestii dotyczących kształcenia. Portal i zamieszczane na nim treści tworzone przez użytkowników zapewniają oparte na współpracy, krytyczne i kreatywne podejście do analizy obecnej sytuacji sektora kształcenia oraz perspektyw jego rozwoju w przyszłości.

Portal Open Education Europa to inicjatywa Komisji realizowana w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, którym zarządza Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury.

PRAG – praktyczny przewodnik dotyczący procedur przetargowych (EuropeAid)

PRAG to kurs internetowy przedstawiający przebieg procedur przetargowych stosowanych w odniesieniu do wszystkich umów dotyczących pomocy zewnętrznej finansowanych z budżetu ogólnego UE i ze środków 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju. W kursie tym wyjaśniono, w jaki sposób Komisja zarządza dostępnymi środkami, oraz opisano procedury stosowane w odniesieniu do wszystkich rodzajów umów (umów w sprawie zamówień publicznych i dotacji). Kurs, który ma interaktywny charakter, obejmuje szeroki zakres kwestii związanych z udzielaniem i realizacją zamówienia.

Kurs jest podzielony na rozdziały, z których można korzystać niezależnie. PRAG to przykładowy kurs internetowy dostępny w języku angielskim.

„Mieszane uczenie się”

Poprawa jakości „mieszanego uczenia się” – projekt COMBLE: Ruch na rzecz zintegrowanego mieszanego uczenia się w Europie

Celem projektu COMBLE była poprawa jakości „mieszanego uczenia się” w szkolnictwie wyższym, zawodowym i w obszarze biznesu dzięki zapewnieniu administratorom, kadrze dydaktycznej i osobom uczącym się dostępu do wiedzy, szkoleń i porad w kwestiach technicznych, dydaktycznych, organizacyjnych i personalnych, które mogą wywierać wpływ na skuteczność rozwiązań w zakresie mieszanego uczenia się. Projekt COMBLE był współfinansowany ze środków programu „Uczenie się przez całe życie” (ICT).

Kluczowe rezultaty projektu obejmują utworzenie Methopedii, społeczności opartej na modelu wiki, w ramach której eksperci wymieniają się wiedzą i doświadczeniami w zakresie wdrażania i oceny metod mieszanego uczenia się. Strona jest dostępna w językach angielskim, niemieckim i polskim.

Kolejnym rezultatem jest specjalistyczny kurs dla osób prowadzących szkolenia (w języku angielskim) dotyczący metod opracowywania rozwiązań w zakresie mieszanego uczenia się oraz korzystania z technologii mieszanego uczenia się.

„Poważne gry”

Language Trap: adaptacyjna gra video do nauki języka

Language Trap to innowacyjna gra wideo do nauki języka niemieckiego dla maturzystów. Przenoszą się oni do interaktywnego świata gry, który płynnie łączy naukę języka z motywującą grą. Projekt ten, nagrodzony europejskim znakiem jakości, stanowi prosty przykład „poważnej gry” przystosowanej do nauki języka.

Nauka języka prawniczego

Wytyczne dotyczące szkoleń językowych (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości – EJTN)

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) przygotowała wytyczne dotyczące szkoleń językowych (w języku angielskim i francuskim), aby zapewnić krajowym centrom szkoleniowym wsparcie w zakresie opracowywania, planowania i organizowania szkoleń dla sędziów i prokuratorów. Celem wytycznych jest zbadanie i opracowanie narzędzi służących poprawie znajomości języków obcych wśród sędziów i prokuratorów w UE w następujących obszarach: ogólne szkolenia językowe i szkolenia dotyczące języka prawniczego, metody prowadzenia szkoleń językowych oraz badanie porównawcze poszczególnych systemów i instytucji prawnych pod kątem stosowanej terminologii prawniczej.

Irlandzkie kursy praktyki prawniczej

Irlandzkie kursy praktyki prawniczej zostały opracowane i przeprowadzone w Wydziale Kształcenia Towarzystwa Prawniczego Irlandii przy wykorzystaniu podejścia „mieszanego uczenia się”, które łączy zintegrowane technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), metody uczenia się z zastosowaniem komputera, tradycyjne metody nauczania oraz koncepcję uczenia się poprzez rozwiązywanie problemów w celu omówienia ogólnej problematyki prowadzenia praktyki prawniczej w ramach serii kursów przy wykorzystaniu Moodle, wirtualnego środowiska uczenia się (VLE) udostępnianego w formie otwartego oprogramowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat projektu nagrodzonego europejskim znakiem jakości, należy kliknąć tutaj.

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe wiąże się z wykorzystywaniem języka obcego do przekazywania wiedzy w dziedzinie, która może nie mieć nic wspólnego z uczeniem się języka, np. prowadzenie lekcji historii w języku angielskim w szkole w Hiszpanii. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe jest wykorzystywane i uznawane za skuteczne na wszystkich etapach procesu kształcenia, począwszy od kształcenia na poziomie podstawowym, poprzez kształcenie dorosłych, a skończywszy na kształceniu na poziomie wyższym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat metoda ta cieszyła się coraz większym powodzeniem i jej popularność ciągle wzrasta.

Nauczyciele stosujący metodę zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego są częściej specjalistami w swojej dziedzinie, którzy zwykle biegle władają językiem docelowym (na poziomie osoby dwujęzycznej lub rodzimego użytkownika języka), niż tradycyjnymi nauczycielami języka. W wielu instytucjach nauczyciele języków współpracują ze swoimi kolegami z innych wydziałów, oferując usługi zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego w różnych dziedzinach. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma fakt, że osoba ucząca się zdobywa nową wiedzę z dziedziny „docelowej”, mając jednocześnie styczność z językiem roboczym, posługując się tym językiem i ucząc się go.

Szkolenie osób prowadzących szkolenia

Wytyczne dotyczące szkolenia osób prowadzących szkolenia (EJTN)

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) opracowała ogólne wytyczne dotyczące szkolenia osób prowadzących szkolenia. Celem wytycznych jest wsparcie poszczególnych krajowych instytucji szkoleniowych w planowaniu działań szkoleniowych dla kadr wymiaru sprawiedliwości poprzez dostarczanie im ogólnych wskazówek w zakresie doboru osób prowadzących szkolenia, treści szkoleń i metod szkoleniowych.

Wytyczne dla osób prowadzących szkolenia (konsorcjum ICON-ADETEF)

„Wytyczne dla osób prowadzących szkolenia”, opracowane w ramach europejskiego programu szkoleń statystycznych, zawierają szczegółowy przegląd poszczególnych etapów planowania szkolenia przedstawiony w języku angielskim,.

Wskazówki szkoleniowe (UNICEF oraz Penal Reform International)

UNICEF i Penal Reform International opracowały wskazówki szkoleniowe dla osób prowadzących szkolenia, w języku angielskim, w celu uzupełnienia „podręcznika szkoleniowego dotyczącego wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich” (zob. sekcja poświęcona prawom dziecka).

Ocena

Formularz oceny szkolenia rekomendowany przez EJTN

Grupa robocza ds. programów EJTN opracowała podstawowy wzór formularza, za pomocą którego uczestnicy mogą ocenić szkolenie, w którym wzięli udział. Formularz ten jest rzadko wykorzystywany w swojej pierwotnej formie, ponieważ z reguły zamieszcza się w nim dodatkowe pytania dotyczące określonego szkolenia, które ma zostać ocenione.

Wzór formularza jest dostępny w językach angielskim PDF (19 Kb) en i francuskim PDF (20 Kb) fr i może zostać wykorzystany przez organizatorów szkoleń jako punkt wyjścia przy opracowywaniu formularzy służących ocenieniu organizowanego przez nich szkolenia.

Narzędzia

Zasoby Akredytowanego Instytutu Personelu i Rozwoju (ang. Chartered Institute of Personnel and Development)

W sekcji zasobów na stronie internetowej Akredytowanego Instytutu Personelu i Rozwoju organizatorzy szkoleń i osoby prowadzące szkolenia znajdą przydatne informacje na temat uczenia się i rozwoju, opracowywania i przeprowadzania szkoleń, oceny szkoleń, e-uczenia się itp. w języku angielskim.

Glosariusz terminologii w dziedzinie uczenia się

W wyniku realizacji projektu pt. „Badanie europejskiej terminologii stosowanej w kształceniu dorosłych służące wypracowaniu wspólnego języka i jednolitego sposobu rozumienia stosowanych terminów oraz monitorowaniu sytuacji w tym sektorze”, współfinansowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, opracowano dwa glosariusze.

Glosariusz podstawowy (poziom 1) ma w założeniu służyć jako praktyczne narzędzie odniesienia dla decydentów i osób organizujących szkolenia, wspierające Komisję, państwa członkowskie i inne państwa europejskie, jak również zainteresowane strony w monitorowaniu i analizowaniu sytuacji w sektorze kształcenia dorosłych w Europie dzięki poprawie jakości i porównywalności danych. Terminy zamieszczone w glosariuszu to terminy uznawane za kluczowe w tym kontekście, w szczególności te, których definicje muszą zostać uzgodnione (w miarę możliwości) i muszą być zrozumiałe na szczeblu europejskim, aby umożliwić sprawny przebieg dyskusji na temat kształtu polityki. Glosariusz zawiera terminy we wszystkich językach urzędowych UE oraz w języku islandzkim, macedońskim, norweskim i tureckim.

Glosariusz specjalistyczny (poziom 2) zawiera znacznie więcej terminów i jest adresowany do specjalistów. Ma on służyć głównie jako źródło informacji na potrzeby monitorowania sektora kształcenia dorosłych. Glosariusz ten jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.