Αστικό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο του αστικού δικαίου.

Ενότητες κατάρτισης (υλικό για εκπαιδευτές και διοργανωτές μαθημάτων)

Διασυνοριακές υποθέσεις διαζυγίου και διατροφής: δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Γονική μέριμνα σε διασυνοριακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιών

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Εκπαιδευτικό υλικό (έγγραφα)

Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Διασυνοριακές υποθέσεις διαζυγίου και διατροφής: δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Γονική μέριμνα σε διασυνοριακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Πτυχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πολιτικής δικαιοσύνης (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών — ΕΔΚΔ)

Ο δικαστής του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Σχολή δικαστικής κατάρτισης της Ισπανίας)

Προγράμματα κατάρτισης

Θέματα πολιτικής δικαιοσύνης που συνιστά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών — ΕΔΚΔ

Γλωσσική κατάρτιση

Εγχειρίδιο με τίτλο «Γλωσσική κατάρτιση σχετικά με το λεξιλόγιο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις» (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών — ΕΔΚΔ)

Οι ενότητες κατάρτισης περιλαμβάνουν:

  • οδηγό για εκπαιδευτές και φορείς κατάρτισης, που περιέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης εργαστηρίου για κάθε ενότητα κατάρτισης, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις μεθόδους διδασκαλίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, το εκπαιδευτικό υλικό, τη σχετική νομοθεσία και νομολογία της ΕΕ, τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις, άλλο συναφές υλικό (π.χ. εκθέσεις, ενημερωτικά σημειώματα), γενική βιβλιογραφία και ένα εθνικό τμήμα με πληροφορίες για τη σχετική νομοθεσία και νομολογία των κρατών μελών πρακτικές ασκήσεις (περιπτωσιολογικές μελέτες) με τις προτεινόμενες λύσεις (για χρήση σε εργαστήριο) και παραδείγματα παρουσιάσεων PowerPoint
  • ένα «εγχειρίδιο χρήστη» για επαγγελματίες του νομικού κλάδου, το οποίο περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, μια σύντομη παρουσίαση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών και βιβλιογραφία και
  • μια σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Ενότητες κατάρτισης (υλικό για εκπαιδευτές και διοργανωτές μαθημάτων)

Διασυνοριακές υποθέσεις διαζυγίου και διατροφής: δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Η ενότητα κατάρτισης είναι διαρθρωμένη ως «πακέτο κατάρτισης» και περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία για τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου για τις διασυνοριακές υποθέσεις διαζυγίου και διατροφής στην ΕΕ, με θεματικές ενότητες σχετικά με: τη δικαιοδοσία και τη διαδικασία στις υποθέσεις διασυνοριακού διαζυγίου, το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποθέσεις διασυνοριακού διαζυγίου, τη δικαιοδοσία στις διασυνοριακές υποθέσεις διατροφής, το εφαρμοστέο δίκαιο και τις διαδικασίες είσπραξης της διατροφής, καθώς και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.

Ο οδηγός για εκπαιδευτές είναι διαθέσιμος στην αγγλική, τη γερμανική, τη γαλλική, την ισπανική και την ιταλική γλώσσα.

Το «εγχειρίδιο χρήστη» περιλαμβάνει παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ PDF (217 Kb) en, σύντομη παρουσίαση της εθνικής νομοθεσίας όλων των κρατών μελών της ΕΕ PDF (5728 Kb) en, βιβλιογραφία PDF (7688 Kb) en και σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Γονική μέριμνα σε διασυνοριακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιών

Η ενότητα κατάρτισης είναι διαρθρωμένη ως «πακέτο κατάρτισης» και περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία για τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου σχετικά με τη γονική μέριμνα, με θεματικές ενότητες σχετικά με: τις διασυνοριακές υποθέσεις γονικής μέριμνας, τη διαδικασία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, τη διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και την οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Ο οδηγός για εκπαιδευτές είναι διαθέσιμος στην αγγλική, την ιταλική, την ελληνική, τη γερμανική, την ισπανική και τη γαλλική γλώσσα.

Το «εγχειρίδιο χρήστη» περιλαμβάνει παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ PDF (420 Kb) en, σύντομη παρουσίαση της εθνικής νομοθεσίας όλων των κρατών μελών της ΕΕ PDF (5239 Kb) en, βιβλιογραφία PDF (7535 Kb) en και σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Η ενότητα κατάρτισης είναι διαρθρωμένη ως «πακέτο κατάρτισης» και περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία για τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου σχετικά με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, με θεματικές ενότητες σχετικά με: το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τις μικροδιαφορές, την ΕΔΜΔ (κατάθεση αγωγής, αντίκρουση, δικαστική απόφαση) και ενοποιημένη περιπτωσιολογική μελέτη.

Ο οδηγός για εκπαιδευτές είναι διαθέσιμος στην αγγλική, τη γερμανική και τη γαλλική γλώσσα.

Εκπαιδευτικό υλικό (έγγραφα)

Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Η εισαγωγή στις κύριες πτυχές της διαμεσολάβησης στην ΕΕ PDF (238 Kb) en(238 Kb) έχει εκπονηθεί για την Επιτροπή ως μέρος σειράς εργαστηρίων κατάρτισης για τη διαμεσολάβηση που απευθύνονται στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Διασυνοριακές υποθέσεις διαζυγίου και διατροφής: δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Αυτή η σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης συμπληρώνει την ενότητα κατάρτισης στις «διασυνοριακές υποθέσεις διαζυγίου και διατροφής: δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο». Διατίθεται στην αγγλική, τη γερμανική, τη γαλλική, την ισπανική και την ιταλική γλώσσα.

Γονική μέριμνα σε διασυνοριακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Αυτή η σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης συμπληρώνει την ενότητα κατάρτισης σχετικά με τη «γονική μέριμνα σε διασυνοριακό πλαίσιο». Διατίθεται στην αγγλική, τη γερμανική, τη γαλλική, την ισπανική, την ιταλική και την ελληνική γλώσσα.

Πτυχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πολιτικής δικαιοσύνης (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών — ΕΔΚΔ)

Το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ) έχει δημιουργήσει διαδικτυακά μαθήματα στην αγγλική γλώσσα, τα οποία είναι προσβάσιμα σε όλους τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα στον δικτυακό του τόπο. Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

  • τη γονική μέριμνα και τον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα
  • τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής· και
  • τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις.

Η μόνη προϋπόθεση για την πρόσβαση είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη.

Ο δικαστής του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Σχολή δικαστικής κατάρτισης της Ισπανίας)

Αυτή η σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τον «δικαστή του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» που εκπόνησε η Σχολή δικαστικής κατάρτισης της Ισπανίας το 2011-2012 διατίθεται στα ισπανικά και τα γερμανικά.

Προγράμματα κατάρτισης

Θέματα πολιτικής δικαιοσύνης που συνιστά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών — ΕΔΚΔ

Το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ) έχει εκπονήσει προγράμματα κατάρτισης σε θέματα πολιτικής δικαιοσύνης τα οποία λειτουργούν ως βασικά έγγραφα αναφοράς και βοηθούν στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων κατάρτισης για μέλη του ΕΔΚΔ.

Τα προγράμματα καλύπτουν το ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο (ουσιαστικό και δικονομικό), το εργατικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο προστασίας των καταναλωτών. Τα προγράμματα δεν είναι σύγγραμμα με αντικείμενο τα θέματα που καλύπτονται, αλλά έχουν σχεδιαστεί ως πρακτικός και εύχρηστος οδηγός για την άμεση εφαρμογή και την κατάρτιση. Ενημερώνονται δε τακτικά.

Τα προγράμματα είναι διαθέσιμα για όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές και φορείς δικαστικής κατάρτισης στον δικτυακό τόπο του ΕΔΚΔ μαζί με ένα εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό αστικό φόρουμ που απευθύνεται σε εκπαιδευτές.

Γλωσσική κατάρτιση

Εγχειρίδιο με τίτλο «Γλωσσική κατάρτιση σχετικά με το λεξιλόγιο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις» (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών — ΕΔΚΔ)

Το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ) έχει εκπονήσει ένα πρακτικό εγχειρίδιο για γλωσσική κατάρτιση στο λεξιλόγιο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Πρόκειται για συλλογή των πλέον σχετικών εκπαιδευτικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τριών σεμιναρίων σχετικά με το θέμα αυτό, το 2013. Απευθύνεται σε δικαστές ή εισαγγελείς που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους στον τομέα αυτό. Το εγχειρίδιο αυτό είναι διαθέσιμο στα αγγλικά (1ο μέρος του εγγράφου) και τα γαλλικά (2ο μέρος του εγγράφου), εδώ.

Σχετικός σύνδεσμος

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/02/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.