Menneskerettigheder

Europa-Kommissionen ønsker at stille undervisningsmateriale til rådighed, som er nyttigt både for retsvæsenets aktører til eget brug og for undervisere af retsvæsenets aktører som et redskab til deres arbejde på menneskerettighedsområdet.

Webstedet HELP (Europarådet)

Webstedet HELP (uddannelse i menneskerettigheder for retlige aktører) er udviklet af Europarådet for at støtte uddannelsen af alle retlige aktører i menneskerettighedslovgivning. Webstedet fik nyt design i november 2011, og målet er, at det skal blive det primære referencepunkt om dette emne. Alle interesserede parter kan logge på webstedet og få adgang til en lang række informationskilder om uddannelse udarbejdet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Oplysningerne foreligger på en række sprog (bl.a. engelsk, tysk og fransk) og omfatter uddannelsesmanualer om centrale begreber, specifikke emner, præsentationer og onlineuddannelse, der dækker forskellige artikler og temaer i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Brugere skal registreres for at få adgang til webstedets ressourcer. En forklaring foreligger på engelsk for at gøre det lettere for nye brugere at finde rundt på webstedet.

HELP in the 28 yder støtte til retlige aktører fra EU, der ønsker at få kendskab til, hvordan der henvises til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret), den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og Europarådets sociale charter. Følgende undervisningsmoduler udbydes:

  1. Bekæmpelse af racisme, fremmedhad, homofobi og transfobi
  2. Databeskyttelse
  3. Rettigheder på arbejdsmarkedet
  4. Personers ret til beskyttelse af deres integritet

Håndbøger i menneskerettigheder for retlige aktører (Europarådet)

Europarådet har udarbejdet flere håndbøger med det formål at hjælpe retlige aktører til en bedre forståelse af den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis.

Disse praktiske vejledninger dækker følgende emner: retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til en retfærdig rettergang, retten til frihed og sikkerhed, tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed, ytringsfrihed, ejendomsret, forbud mod tortur, retten til liv og beskyttelse af migranter.

Alle håndbøger finds på engelsk og de fleste også på fransk.

Praktisk vejledning for advokater, der møder for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union – CCBE)

Den praktiske vejledning for advokater, der møder for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR eller "Menneskerettighedsdomstolen"), henvender sig til advokater, som står overfor at skulle indbringe en sag for ECHR. Vejledningen, der er en liste med spørgsmål og svar, indeholder oplysninger og praktiske råd i forbindelse med retssager ved nationale domstole, før sagen indbringes for ECHR, ved selve Menneskerettighedsdomstolen og i forbindelse med håndhævelsen af dens domme.

Håndbogen giver svar på en række spørgsmål, bl.a. på hvilket trin i sagens behandling ved nationale domstole, at det ifølge den europæiske menneskerettighedskonvention skal gøres gældende, at der foreligger en krænkelse af menneskerettighederne, hvordan en sag indbringes for Menneskerettighedsdomstolen samt sagens tekniske aspekter og advokatens rolle, når dommen er afsagt. Dertil kommer henvisninger til de værktøjer og ressourcer, som er tilgængelige for parterne og deres advokater.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med ECHR og findes på Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Unions websted på engelsk og fransk.

Retningslinjer for uddannelse i forvaltningsret fra Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

Retningslinjerne for uddannelse i forvaltningsret skal fungere som et ajourført autoritativt indeks over den vigtigste lovgivning, retspraksis og relevant dokumentation på forskellige delområder af EU's forvaltningsret. De er ment som en værdifuld informationskilde for uddannelse i forvaltningsret i hele Europa og skal tjene som håndbog for undervisere af dommere, anklagere og advokater i den seneste udvikling i vigtige områder af EU's forvaltningsret.

De omfatter et underafsnit om menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder.

Bekæmpelse af kvindelig kønslemlæstelse

E-learningværktøjet "United to end female genital mutilation" (UEFGM)

Kvindelig kønslemlæstelse anses internationalt for en krænkelse af kvinders menneskerettigheder og en form for børnemishandling. Som alle andre former for kønsbaserede krænkelser udgør det et brud på den grundlæggende ret til liv, frihed, sikkerhed, værdighed, ligestilling mellem mænd og kvinder, ikkeforskelsbehandling og fysisk og mental integritet som defineret af Verdenssundhedsorganisationen.

E-learningkurset "United to end female genital mutilation" (UEFGM) behandler kvindelig kønslemlæstelse for sundheds- og asylmyndigheder. Retlige aktører kan være interesserede i de første to grundmoduler, der giver en introduktion til forståelse af kvindelig kønslemlæstelse som et spørgsmål om menneskerettigheder og som en særlig form for kønsbaseret krænkelse. Retlige aktører med speciale i asylret kan være interesserede i de to specialiserede moduler på asylområdet.

Kurset findes på engelsk, italiensk og portugisisk.

Relevant link

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

Sidste opdatering: 21/11/2017

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.