Απαγόρευση διακρίσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο της απαγόρευσης των διακρίσεων.

«Εισαγωγή στη νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων», σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Αυτή η σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων, στις εξελίξεις στον τομέα αυτό και στη σχετική νομολογία. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις βίντεο, παραδείγματα από πραγματικές περιπτώσεις και κουίζ, και αποτελεί μέρος της σειράς σεμιναρίων που οργανώθηκαν για λογαριασμό της Επιτροπής και παρουσιάζονται παρακάτω. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες του νομικού κλάδου μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα εδώ.

Σεμινάρια σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τα σεμινάρια αυτά αφορούν τις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες κατά των διακρίσεων που θεσπίστηκαν δυνάμει του άρθρου 19 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 13 ΣΕΚ). Η οδηγία 2000/43/ΕΚ απαγορεύει όλες τις μορφές διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε διάφορους τομείς. Η οδηγία 2000/78/ΕΚ απαγορεύει όλες τις μορφές διακρίσεων στην απασχόληση και την εργασία για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης και οι παρεμβάσεις των ομιλητών στα σεμινάρια που οργανώθηκαν για λογαριασμό της Επιτροπής είναι διαθέσιμα εδώ.

Εγχειρίδιο ευρωπαϊκού δικαίου κατά των διακρίσεων [(Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)].

Το Εγχειρίδιο ευρωπαϊκού δικαίου κατά των διακρίσεων, που δημοσιεύθηκε από κοινού από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), παρουσιάζει τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζει το πλαίσιο και το ιστορικό του ευρωπαϊκού δικαίου περί απαγορεύσεως των διακρίσεων (συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα) και περιγράφει τις διάφορες κατηγορίες διακρίσεων και τα ενδεχόμενα κριτήρια δικαιολόγησης των διακρίσεων, τη δυνατότητα εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου περί απαγορεύσεως των διακρίσεων (εξηγώντας ιδίως ποιες ομάδες προσώπων προστατεύονται) και τα κριτήρια προστασίας, όπως το φύλο, η αναπηρία, η ηλικία, η φυλή ή η εθνικότητα. Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ σε διάφορες γλώσσες.

Εγχειρίδια σχετικά με διάφορες θεματικές στον τομέα της απαγόρευσης των διακρίσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και την κατανόηση της νομοθεσίας περί απαγορεύσεως των διακρίσεων μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες και ανάλυση σε διάφορα εγχειρίδια, τα οποία είναι διαθέσιμα όλα στα αγγλικά. Τα εγχειρίδια συντάχθηκαν ειδικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές:

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.