Niedyskryminacja

Komisja Europejska pragnie udostępnić materiały szkoleniowe, które będą przydatne zarówno dla prawników praktyków korzystających z nich na własny użytek, jak i dla osób prowadzących szkolenia dla prawników praktyków, które mogłyby wykorzystywać je jako podstawę szkoleń z zakresu niedyskryminacji.

Kurs internetowy pt. „Wprowadzenie do unijnego prawa antydyskryminacyjnego” (Komisja Europejska)

Przedmiotowy kurs internetowy stanowi wprowadzenie do kluczowych pojęć w unijnym prawie antydyskryminacyjnym, zmian zachodzących w tym obszarze i stosownego orzecznictwa. Obejmuje on prezentacje wideo, przykłady zaczerpnięte z rzeczywistych spraw i quizy oraz wchodzi w skład serii seminariów zamówionych przez Komisję, które są przedstawione poniżej. Zainteresowani prawnicy praktycy mogą wziąć udział w kursie tutaj.

Seminaria na temat unijnego prawa antydyskryminacyjnego (Komisja Europejska)

Seminaria te dotyczą obydwu europejskich dyrektyw niedyskryminacyjnych przyjętych na podstawie art. 19 TFUE (dawny art. 13 TWE). W dyrektywie 2000/43/WE zakazuje się wszelkich form dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne w szeregu obszarów. W dyrektywie 2000/78/WE zakazuje się wszelkich form dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i pracy ze względu na przekonania religijne, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dokumenty referencyjne i wystąpienia prelegentów wygłoszone podczas seminariów zamówionych przez Komisję są dostępne tutaj.

Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji (Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej – FRA oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka)

W podręczniku europejskiego prawa o niedyskryminacji opublikowanym wspólnie przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejski Trybunał Praw Człowieka przedstawiono orzecznictwo Europejskiego Trybunał Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W podręczniku omówiono kontekst i tło europejskiego prawa antydyskryminacyjnego (z uwzględnieniem traktatów ONZ dotyczących praw człowieka) oraz opisano różne kategorie dyskryminacji i możliwe środki obrony prawnej, stosowanie europejskiego prawa antydyskryminacyjnego (w szczególności wyjaśniono, które grupy osób są objęte ochroną), jak również kryteria ochrony, takie jak płeć, niepełnosprawność, wiek, rasa lub narodowość. Podręcznik jest dostępny tutaj w różnych językach.

Podręczniki dotyczące różnych zagadnień związanych z niedyskryminacją (Komisja Europejska)

Prawnicy praktycy pragnący poszerzyć swoją wiedzę na temat prawa antydyskryminacyjnego mogą znaleźć dalsze informacje i analizy w szeregu podręczników, z których wszystkie są dostępne w języku angielskim. Podręczniki te opracowano na specjalne zamówienie Komisji Europejskiej i obejmują one następujące zagadnienia:

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.