Prawo dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej

Komisja Europejska pragnie udostępnić materiały szkoleniowe, które będą przydatne zarówno dla prawników praktyków korzystających z nich na własny użytek, jak i dla osób prowadzących szkolenia dla prawników praktyków, które mogłyby wykorzystywać je jako podstawę szkoleń z zakresu przepisów dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Kurs internetowy pt. „Znajomość prawa europejskiego jako środek zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej” (Fondazione Italiana per il Notariato)

Przedmiotowy kurs internetowy obejmuje sekcję ogólną na temat prawa UE i spraw karnych, jak również sekcje tematyczne poświęcone przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, rozporządzaniu skonfiskowanym mieniem organizacji przestępczych i jego zbywaniu oraz niewypłacalności w przypadku upadłości przedsiębiorstw transnarodowych. Kurs umożliwia spojrzenie na te kwestie z perspektywy skutków cywilnoprawnych, ponieważ został opracowany z punktu widzenia notariuszy. Kurs opracowano w ramach projektu realizowanego przez Fondazione Italiana per il Notariato i współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Kurs jest dostępny tutaj w językach angielskim i włoskim.

Zwalczanie cyberprzestępczości

„Szkolenie na temat cyberprzestępczości dla sędziów i prokuratorów: koncepcja” (Rada Europy i Sieć Lizbońska)

Celem tej inicjatywy jest wsparcie instytucji organizujących szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w opracowywaniu programów szkoleń na temat cyberprzestępczości i dowodów elektronicznych dla sędziów i prokuratorów oraz włączenie tego rodzaju szkoleń do standardowego kształcenia i doskonalenia zawodowego w tej dziedzinie. Ponadto powinna ona ułatwić tworzenie sieci kontaktów między sędziami i prokuratorami w celu poszerzania ich wiedzy i zachęcania zainteresowanych partnerów do organizacji działań szkoleniowych.

Inicjatywa ta została opracowana w 2009 r. przez Radę Europy (w ramach projektu Rady dotyczącego cyberprzestępczości) i sieć lizbońską zrzeszającą instytucje organizujące szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości we współpracy z grupą roboczą skupiającą wiele zainteresowanych stron.

Kurs jest dostępny tutaj w języku angielskim.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Projekt Rady Europy dotyczący cyberprzestępczości

Sieć Lizbońska

Ostatnia aktualizacja: 08/02/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.