Frister for at anlægge sag

Hvis du er involveret i en tvist og mener, du måske bliver nødt til at gå rettens vej, skal du være opmærksom på, at sagen skal anlægges inden en vis frist.

Alle moderne retssystemer, også i de 28 medlemslande, har en tidsbegrænsning for fremsættelse af civile krav. Lovene om begrænsnings- eller forældelsesperioder er meget forskellige med hensyn til tidsfristernes længde, fristens begyndelsestidspunkt og den handling eller begivenhed, der suspenderer eller afbryder tidsfristen. Den lov, der finder anvendelse i forbindelse med kravet, regulerer også begrænsningsperioden for kravet.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 18/01/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.