Γονική μέριμνα - επιμέλεια των παιδιών και δικαίωμα επικοινωνίας

Η γονική μέριμνα καλύπτει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έναντι του παιδιού και των περιουσιακών στοιχείων του. Παρόλο που η έννοια αυτή ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, καλύπτει συνήθως την επιμέλεια και τα δικαιώματα επικοινωνίας. Εάν είστε «διεθνές» ζευγάρι με ένα ή περισσότερα παιδιά και χωρίζετε, θα πρέπει να συμφωνήσετε για την επιμέλεια των παιδιών .

Από πού να αρχίσετε;

Τι είναι επιμέλεια; Τι είναι το δικαίωμα επικοινωνίας;

Εφόσον οι γονείς ζουν μαζί, συνήθως ασκούν από κοινού την επιμέλεια των παιδιών τους. Ωστόσο, σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, οι γονείς πρέπει να αποφασίσουν πώς θα ασκούν την επιμέλεια στο μέλλον.

Οι γονείς μπορούν να αποφασίσουν ότι το παιδί θα ζει εναλλάξ με τους δύο γονείς, ή με τον ένα γονέα. Στην τελευταία περίπτωση, ο άλλος γονέας έχει συνήθως το δικαίωμα να επισκέπτεται το παιδί, σε ορισμένες χρονικές περιόδους.

Το δικαίωμα επιμέλειας καλύπτει επίσης άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με την εκπαίδευση και τη φροντίδα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μέριμνας για το παιδί και την περιουσία του. Οι γονείς συνήθως έχουν τη γονική μέριμνα ενός παιδιού, αλλά η γονική μέριμνα μπορεί επίσης να περιέλθει σε ίδρυμα το οποίο ασχολείται με το παιδί.

Ποιος αποφασίζει για την επιμέλεια των παιδιών και το δικαίωμα επικοινωνίας;

Οι γονείς μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με τα θέματα αυτά με αμοιβαία συμφωνία. Ένας μεσολαβητής ή δικηγόρος μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία. Μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητή μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία, θα πρέπει ενδεχομένως να προσφύγουν στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι και οι δύο γονείς θα έχουν την επιμέλεια του παιδιού (κοινή επιμέλεια) ή ότι ένας από τους γονείς θα έχει την επιμέλεια (αποκλειστική επιμέλεια). Σε περίπτωση που μόνο ο ένας γονέας έχει την επιμέλεια, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει σχετικά το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα.

Στην περίπτωση των «διεθνών» ζευγαριών, οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να ασχοληθεί με την υπόθεση. Μπορείτε να βρείτε το αρμόδιο δικαστήριο μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Ο κύριος στόχος είναι να μην προσφύγει ο κάθε γονέας σε δικαστήριο της χώρας του, ώστε να αποφευχθεί η έκδοση δύο αποφάσεων για την ίδια υπόθεση. Η αρχή είναι ότι το αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο της χώρας όπου το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του.

Η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκτελεστεί σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Ένας μηχανισμός για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων διασφαλίζει ότι η απόφαση του δικαστηρίου, μετά την έκδοσή της, εκτελείται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Τούτο καθιστά ευκολότερη τη άσκηση δικαιωμάτων εκείνων οι οποίοι ασκούν τη γονική μέριμνα

Συγκεκριμένα, η απόφαση η οποία αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας θα αναγνωρισθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία έτσι υποστηρίζεται η σχέση μεταξύ του παιδιού και των δύο γονέων του.

Ποιοι κανόνες της ΕΕ ισχύουν εν προκειμένω;

Οι κανόνες επίλυσης διασυνοριακών υποθέσεων μεταξύ παιδιών και των γονέων τους αποτελούν μέρος του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ α. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται εξίσου σε όλα τα παιδιά, είτε έχουν γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου. Ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1 Μαρτίου 2005 σε όλες τις χώρες της ΕΕ με εξαίρεση τη Δανία.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.