Władza rodzicielska – opieka i prawo do kontaktów z dzieckiem

Odpowiedzialność (władza) rodzicielska to obowiązki i prawa rodziców wobec dziecka i jego majątku. Choć definicja ta różni się w poszczególnych krajach UE, to zazwyczaj obejmuje prawo do opieki (pieczy) nad dzieckiem oraz prawo do odwiedzin. Jeżeli są Państwo parą międzynarodową z jednym dzieckiem lub większą liczbą dzieci, która się zdecydowała na rozstanie, niezbędne będzie dokonanie ustaleń dotyczących pieczy nad nimi.

Od czego zacząć?

Czym jest piecza? Czym jest prawo do kontaktów?

Tak długo jak rodzice mieszkają razem, sprawują nad dzieckiem pieczę łącznie. Jeżeli jednak rodzice się rozwodzą lub rozstają, muszą zdecydować, w jaki sposób w przyszłości będą się dzielić swoimi obowiązkami.

Mogą zdecydować, że dziecko będzie mieszkało na przemian z obojgiem rodziców albo z jednym z nich. W tym ostatnim przypadku drugi rodzic ma zazwyczaj prawo do kontaktów z dzieckiem w określonych terminach.

Prawo do pieczy nad dzieckiem obejmuje inne prawa i obowiązki związane z wychowaniem dziecka i opieką nad nim, w tym prawo do zajmowania się dzieckiem i zarządzania jego majątkiem. Odpowiedzialność rodzicielska przysługuje zwykle rodzicom, ale może też ona zostać przyznana instytucji, której powierzono pieczę nad dzieckiem.

Kto podejmuje decyzję dotyczącą pieczy i prawa do kontaktów?

Rodzice mogą podjąć taką decyzję wspólnie. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, pomóc im może mediator lub prawnik. Aby znaleźć mediatora, należy kliknąć na łącze na dole strony.

Gdyby rodzicom nie udało się osiągnąć porozumienia, mogą zwrócić się do sądu. Sąd może zdecydować, że piecza powinna być sprawowana przez oboje rodziców (łącznie) lub jedno z nich (wyłącznie). W przypadku gdy pieczę nad dzieckiem sprawuje jeden rodzic, sąd może orzec o prawie do kontaktów drugiego rodzica.

W przypadku pary międzynarodowej unijne przepisy określają, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy. Aby wyszukać, który sąd jest właściwy, należy kliknąć na łącze na dole strony.

Głównym celem jest zapobieżenie sytuacji, w której każdy z rodziców zwróciłby się do sądu w swoim państwie, w wyniku czego zapadłyby dwa orzeczenia w tej samej sprawie. Co do zasady sądem właściwym jest sąd w państwie, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu dziecka.

Czy orzeczenie sądu będzie wykonane w innym państwie UE?

Mechanizm uznawania i wykonywania orzeczeń gwarantuje, że orzeczenie sądowe po jego wydaniu zostanie wykonane w innych państwach UE. Ułatwia to wykonywanie prawa przez osoby, na których ciąży odpowiedzialność rodzicielska.

W szczególności nie trzeba wszczynać specjalnego postępowania, by doszło do uznania w innym państwie członkowskim UE orzeczenia dotyczącego prawa do kontaktów; takie rozwiązanie sprzyja zatem budowaniu więzi pomiędzy dzieckiem i obojgiem rodziców.

Jakie przepisy unijne mają zastosowanie?

Przepisy regulujące transgraniczne sprawy dotyczące stosunków między dziećmi i ich rodzicami są zawarte w rozporządzeniu Bruksela II bis. Przepisy te mają zastosowanie do dzieci, urodzonych w związku małżeńskim i poza nim. Rozporządzenie Bruksela II bis jest podstawą unijnej współpracy sądowej w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 marca 2005 r. we wszystkich państwach UE z wyjątkiem Danii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Powiązane strony

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.