Europæisk kendelse til sikring af bankindeståender


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 655/2014.


Forordning (EU) nr. 655/2014 om en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender gør det lettere at inddrive gæld i EU.

Ved forordningen indføres en ny procedure for indefrysning af indeståender på bankkonti i andre EU-lande.

Proceduren kan anvendes i civile og handelsretlige sager.

Forordningen finder anvendelse i alle EU-lande – bortset fra Danmark og Det Forenede Kongerige.

Dette indebærer, at

 • kreditorer i Danmark og i Det Forenede Kongerige ikke kan anmode om en kontosikringskendelse
 • du kan ikke anmode om en sådan kendelse vedrørende en dansk eller britisk bankkonto.

Du kan kun anvende proceduren i grænseoverskridende sager. Proceduren kan kun bruges i grænseoverskridende sager, hvor den ret, der gennemfører proceduren, eller kreditors bopæl er i en anden medlemsstat end den, hvor debitor har sin bankkonto.

I forordningen er proceduren for opnåelse/fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse beskrevet.

Hvordan anmodes der om en kendelse?

Proceduren indledes ved, at anmodningsformularen udfyldes. Al relevant dokumentation vedlægges.

Nedenfor kan du finde alle de formularer, du har brug for. Du kan downloade dem eller udfylde dem on-line.

Du kan også gemme og downloade et udkast.

Der er 9 formularer i alt – deres indhold er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1823.

Kan debitor bestride en kontosikringskendelse?

Ja. Da kendelsen afsiges, uden at debitor er blevet hørt, giver forordningen adgang til en række "retsmidler". Der er tale om forskellige grunde til at bestride kontosikringskendelsen eller den måde, hvorpå den fuldbyrdes.

Du kan anmode om, at et retsmiddel bringes i anvendelse ved at udfylde den relevante formular (formular VII).

Begge parter kan appellere afgørelsen om retsmidlet ved at anvende formularen til appel af afgørelsen om retsmidlet (formular IX).

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".
Fra og med den 1. februar 2020 er Storbritannien ikke længere medlem af EU, men ifølge udtrædelsesaftalen vil EU-lovgivningen fortsat gælde for og i Storbritannien i overgangsperioden. I denne periode, som løber til den 31. december 2020, vil Storbritannien derfor også stå som en valgmulighed på formularer, der vedrører e-Justice.

 • BILAG I - Anmodning om en europæisk kontosikringskendelse
  • på dansk
 • BILAG II - Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender
  • på dansk
 • BILAG III - Tilbagekaldelse af en europæisk kontosikringskendelse
  • på dansk
 • BILAG IV - Erklæring om sikring af midler
  • på dansk
 • BILAG V - Anmodning om frigivelse af oversikrede beløb
  • på dansk
 • BILAG VI - Modtagelsesbevis
  • på dansk
 • BILAG VII - Anmodning om et retsmiddel
  • på dansk
 • BILAG VIII - Fremsendelse af afgørelse om et retsmiddel i fuldbyrdelsesmedlemsstaten
  • på dansk
 • BILAG IX - Indgivelse af klage over afgørelse om retsmiddel
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering : 19/02/2019