Δελτία ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 655/2014.


Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/2014 σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ) διευκολύνει την είσπραξη οφειλών στην ΕΕ.

Δημιουργεί μια νέα ενωσιακή διαδικασία για τη δέσμευση κεφαλαίων που διατηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό σημαίνει ότι:

 • οι πιστωτές με έδρα τη Δανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ΕΔΔΛ
 • δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ΕΔΔΛ για δανικό ή βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό.

Η ΕΔΔΛ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία ή η χώρα κατοικίας του πιστωτή πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του οφειλέτη.

Ο κανονισμός θεσπίζει τη διαδικασία έκδοσης/εκτέλεσης μιας ΕΔΔΛ.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης ΕΔΔΛ. Θα πρέπει να επισυνάψετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Κατωτέρω θα βρείτε όλα τα έντυπα που χρειάζεστε. Μπορείτε να τα «κατεβάσετε» ή να τα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να τηλεφορτώσετε το δικό σας σχέδιο αίτησης.

Συνολικά υπάρχουν 9 έντυπα ΕΔΔΛ — το περιεχόμενο των εντύπων ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1823 της Επιτροπής.

Μπορούν οι οφειλέτες να προσβάλουν την ΕΔΔΛ;

Ναι. Καθώς η ΕΔΔΛ εκδίδεται χωρίς προηγούμενη ακρόαση του οφειλέτη, ο κανονισμός παρέχει στον οφειλέτη ορισμένα «ένδικα βοηθήματα». Πρόκειται για τους πιθανούς λόγους για τους οποίους είναι δυνατόν να προσβληθεί η ΕΔΔΛ ή ο τρόπος εκτέλεσής της.

Για να υποβάλετε αίτηση για ένδικο βοήθημα, συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης ένδικου βοηθήματος (έντυπο VII).

Και οι δύο διάδικοι μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης επί ένδικου βοηθήματος χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο έφεσης (έντυπο IX).

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».
Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιλέγεται σε έντυπα μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Ανάκληση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Δήλωση σχετικά με τη δέσμευση χρηματικών ποσών
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αίτηση αποδέσμευσης ποσών δεσμευμένων καθ' υπέρβαση
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Βεβαίωση παραλαβής
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Αίτηση ένδικου βοηθήματος
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Διαβίβαση απόφασης επί προσφυγής στο κράτος μέλος εκτέλεσης
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί ένδικου βοηθήματος
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση : 19/02/2019