Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – formularze


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 655/2014


Rozporządzenie (UE) nr 655/2014 dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym ułatwia odzyskiwanie długów na terytorium Unii Europejskiej.

Rozporządzenie to wprowadza nowy rodzaj postępowania na potrzeby zajęcia środków na rachunku bankowym w innym państwie członkowskim UE.

Z postępowania można korzystać w sprawach cywilnych i handlowych.

Rozporządzenie ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE – z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa.

Oznacza to, że:

 • wierzyciele zlokalizowani w Danii lub Zjednoczonym Królestwie nie mogą wystąpić o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • a wierzyciele w innych państwach członkowskich nie mogą wystąpić o wydanie nakazu dotyczącego środków na duńskim lub brytyjskim rachunku bankowym.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym można wydać jedynie na potrzeby postępowania transgranicznego. Postępowanie to wszczyna się wyłącznie w sprawach transgranicznych, w których sąd rozpoznający sprawę lub miejsce zamieszkania wierzyciela znajdują się w innym państwie członkowskim niż to, w którym prowadzi się rachunek dłużnika.

Rozporządzenie określa postępowanie na potrzeby wystawienia i wykonania tego nakazu.

W jaki sposób można wszcząć to postępowanie?

Aby wszcząć postępowanie, należy wypełnić formularz wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Należy załączyć wszelkie odpowiednie dokumenty uzupełniające.

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne formularze. Można je pobrać lub wypełnić online.

Można również zapisać i pobrać wstępnie wypełniony formularz.

Ogółem przygotowano dziewięć formularzy związanych z tym nakazem; treść formularzy określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1823.

Czy można zaskarżyć europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Tak. Ponieważ nakaz zostaje wydany bez wysłuchania dłużnika, rozporządzenie przewiduje możliwość wniesienia przez dłużnika szeregu środków zaskarżenia. W rozporządzeniu określono możliwe przesłanki zaskarżenia nakazu lub sposobu jego wykonania.

Aby zaskarżyć nakaz, należy wypełnić formularz wniosku o środek odwoławczy (formularz VII).

Obie strony mogą zaskarżyć orzeczenie dotyczące wniesionego środka odwoławczego przy użyciu formularza IX.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest państwem członkowskim UE. Na mocy umowy o wystąpieniu prawo UE ma jednak zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym. Zjednoczone Królestwo można wybierać w formularzach do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

 • ZAŁĄCZNIK I - Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK II - Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK III - Uchylenie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK IV - Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK V - Wniosek dotyczący zwolnienia sum przekraczających kwotę podlegającą zabezpieczeniu
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK VI - Potwierdzenie przyjęcia
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK VII - Wniosek o środek odwoławczy
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK VIII - Przekazanie decyzji o środku odwoławczym do państwa członkowskiego wykonania
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK IX - Wniosek odwoławczy od decyzji w sprawie środka odwoławczego
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja : 19/02/2019