Αμοιβαία αναγνώριση οικονομικών κυρώσεων

Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης καλύπτει επίσης την εκτέλεση χρηματικών ποινών σε διασυνοριακές υποθέσεις, διευκολύνοντας την εκτέλεση των ποινών αυτών σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο επιβλήθηκαν οι ποινές.

Η νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα η απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ, εφαρμόζει την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης στις χρηματικές ποινές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές να διαβιβάζουν αποφάσεις που επιβάλλουν χρηματική ποινή απευθείας σε αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και να επιτυγχάνουν την αναγνώριση και εκτέλεση της ποινής αυτής χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

Η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται σε όλα τα αδικήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή, ενώ δεν πραγματοποιείται έλεγχος του διττού αξιοποίνου σε σχέση με 39 απαριθμούμενα αδικήματα (π.χ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, βιασμός, κλοπή, παραβάσεις οδικής κυκλοφορίας). Η ποινή πρέπει να έχει επιβληθεί από δικαστική ή διοικητική αρχή κράτους μέλους και η σχετική απόφαση πρέπει να είναι τελεσίδικη, δηλαδή να μην υπάρχει πλέον δυνατότητα προσβολής της απόφασης με ένδικο μέσο.

Απόφαση, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό  PDF (107 Kb) el όπως αυτό προβλέπεται στην απόφαση-πλαίσιο, μπορεί να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους στο οποίο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει απαγγελθεί η απόφαση διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα, έχει τη συνήθη διαμονή του ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, έχει την έδρα του. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρχές ως αρμόδιες βάσει του εθνικού του δικαίου για τη διαχείριση της διαβίβασης των αποφάσεων που επιβάλλουν χρηματικές ποινές σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Το κράτος στο οποίο έχει διαβιβαστεί η απόφαση μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεσή της σε περιορισμένες μόνο περιπτώσεις (π.χ. αν το πιστοποιητικό δεν προσκομισθεί ή είναι ελλιπές αν η χρηματική ποινή είναι κατώτερη από 70 EUR αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση και σχετικά με τις προθεσμίες του συναφούς ένδικου μέσου κ.λπ.). Η εκτέλεση της απόφασης διέπεται από τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης. Σε περίπτωση μη είσπραξης της χρηματικής ποινής, το κράτος εκτέλεσης μπορεί να επιβάλει φυλάκιση ή άλλη ποινή που προβλέπεται από την εθνική του νομοθεσία. Τα ποσά που εισπράττονται από την εκτέλεση αποφάσεων περιέρχονται στο κράτος εκτέλεσης, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των οικείων κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου από τα επιμέρους κράτη μέλη, κάντε κλικ εδώ (θα μεταφερθείτε στην ειδική σελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε ποινικές υποθέσεις).

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.