Småkrav

Den europæiske småkravsprocedure er udarbejdet med henblik på at forenkle og fremskynde grænseoverskridende krav, hvis værdi ikke overstiger 5 000 EUR.

Den europæiske småkravsprocedure er til rådighed for parterne i en retssag som et alternativ til de procedurer, der findes i medlemsstaternes lovgivning. En retsafgørelse truffet i den europæiske småkravsprocedure anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet, og uden at der kan gøres indsigelse mod anerkendelsen.

Der er til småkravsproceduren udarbejdet standardformularer, som findes her på alle sprog. Proceduren indledes ved at udfylde formular A. Al relevant dokumentation som f.eks. kvitteringer, fakturaer osv. skal vedlægges formularen.

Formular A sendes til den kompetente domstol. Når domstolen har modtaget anmodningsformularen, udfylder den sin del af svarformularen. 14 dage efter modtagelsen af anmodningsformularen forkynder domstolen en genpart af denne og svarformularen for sagsøgte. Sagsøgte har 30 dage til at svare ved at udfylde sin del af svarformularen. Domstolen skal sende en genpart af enhver besvarelse til sagsøger inden 14 dage.

Inden 30 dage fra modtagelsen af sagsøgtes besvarelse (hvis den foreligger) skal domstolen enten træffe en afgørelse om småkravet eller skriftligt anmode begge parter om yderligere oplysninger eller indkalde parterne til et mundtligt retsmøde. Hvis der er et mundtligt retsmøde, er det ikke nødvendigt at være repræsenteret af en advokat, og hvis domstolen har udstyret til det, bør retsmødet udføres via video- eller telekonference.

Afgørelsen kan sammen med denne formular (som eventuelt skal oversættes til den anden medlemsstats sprog) samt en genpart af selve afgørelsen fuldbyrdes i alle de øvrige EU-medlemsstater uden yderligere formaliteter. Den eneste grund til at afvise fuldbyrdelse i en anden medlemsstat er, hvis afgørelsen er uforenelig med en anden afgørelse, der er truffet vedrørende de samme parter i den anden medlemsstat. Fuldbyrdelsen finder sted i overensstemmelse med de nationale regler og procedurer i den medlemsstat, hvor afgørelsen fuldbyrdes.

Relevante links

Bemærk venligst, at vejledningerne nedenfor indeholder nyttige oplysninger om proceduren, men de afspejler ikke de ændringer, der gælder fra den 14. juli 2017. Mens vi foretager de nødvendige opdateringer, henvises der til ændringsforordningen.

A Guide for Users to the European Small Claims Procedure PDF (845 Kb) en

Practice guide for the application of the European Small Claims Procedure PDF (1055 Kb) en

Småkrav – medlemsstaternes meddelelser og et redskab til at søge efter kompetente retter/myndigheder

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 18/01/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.