Hvis mit krav skal behandles i dette land

Kompensationsordninger i EU-landene

I artikel 12 i erstatningsdirektivet er der fastsat et krav om, at hver enkelt EU-medlemsstat skal indføre en national ordning for erstatning til alle ofre for forsætlige voldsforbrydelser. Alle ofre for forsætlige voldsforbrydelser har adgang til en national erstatningsordning i det land, på hvis område forbrydelsen blev begået.

Her kan du finde oplysninger om de kompensationsordninger, der gælder i EU-landene.

Nogle af landene giver også adgang til erstatning til sine egne statsborgere, hvis forbrydelsen fandt sted i et andet land. Dette spørgsmål er i øjeblikket ikke omfattet af EU-reglerne.

Ifølge erstatningsdirektivet kan du kræve erstatning fra det EU-land, hvor forbrydelsen blev begået, hvis du bor i denne medlemsstat (national sag) eller, hvis du bor i et andet EU-land (sag på tværs af grænserne).

Det tilrådes derfor at se på oplysningerne fra det land, hvor forbrydelsen blev begået.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 28/08/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.