Potraživanje naknade od počinitelja

Informacije o tome kako tražiti naknadu od počinitelja kaznenog djela

Mjerodavni instrument prava EU-a je Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (Direktiva o pravima žrtava).

Člankom 16. Direktive o pravima žrtava propisuje se da sve žrtve u okviru kaznenog postupka imaju pravo na naknadu štete od počinitelja.

Ovdje ćete pronaći informacije o tome kako tražiti naknadu od počinitelja tijekom suđenja (kaznenog postupka).

Za informacije relevantne za vaš predmet pogledajte informacije za državu članicu EU-a u kojoj će se održati kazneni postupak.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Posljednji put ažurirano: 03/09/2018

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.