Αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων

Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε μια χώρα της ΕΕ μπορούν να εκτελούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ.