Λίγα λόγια για το ΕΔΔ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε ποινικές υποθέσεις (ΕΔΔ — ποινικές υποθέσεις) είναι ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής που έχουν οριστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ μεταξύ των κεντρικών αρχών και άλλων αρμόδιων αρχών, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Ο ρόλος του ΕΔΔ είναι να διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, παρέχοντας νομικές και πρακτικές συμβουλές και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη άμεσων επαφών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών. Τα σημεία επαφής του ΕΔΔ συμμετέχουν επίσης και προάγουν την οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για θέματα δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Ο ιστότοπος του ΕΔΔ προσφέρει ηλεκτρονικά εργαλεία για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, ενώ παρέχει και άλλες πρακτικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων σχετικά με τη συνεργασία με χώρες και δικαστικά δίκτυα εκτός της ΕΕ.

Τη διαχείριση του ΕΔΔ έχει αναλάβει ειδική Γραμματεία, η οποία είναι εγκατεστημένη στην έδρα της Eurojust στη Χάγη. Προϊσταμένη της Γραμματείας του ΕΔΔ είναι σήμερα η κ. Ola LÖFGREN.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε ποινικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.