Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων από τις χώρες της ΕΕ

Ως επίσημη ανακοίνωση νοείται η δημοσίευση επίσημων δικαστικών και κυβερνητικών ανακοινώσεων οι οποίες δεν είναι νομοθετικής φύσης ή δεν περιλαμβάνουν δεσμευτικούς κανόνες άλλης μορφής και οι οποίες δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε εφημερίδες της κυβέρνησης και/ή επίσημες εφημερίδες.

Πολλές χώρες της ΕΕ αναρτούν τις επίσημες ανακοινώσεις τους στο διαδίκτυο. Ωστόσο, τα νομικά πλαίσια και οι πρακτικές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εν λόγω αναρτήσεις διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Η παρούσα ενότητα συγκεντρώνει πληροφορίες για το πώς κάθε χώρα της ΕΕ δημοσιεύει ηλεκτρονικά τις επίσημες ανακοινώσεις της, ώστε να συμβάλει στο να γίνουν οι δημοσιεύσεις αυτές πιο προσιτές.

Το περιεχόμενο των εθνικών σελίδων αποτυπώνει την κατάσταση στην εκάστοτε χώρα της ΕΕ.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για να βρείτε αναλυτικές εθνικές πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/05/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.