Javne isprave

Uredbom o javnim ispravama (Uredba (EU) 2016/1191), koja je donesena 6. srpnja 2016. i koja se od 16. veljače 2019. primjenjuje u svim državama EU-a, pojednostavnjuje se optjecaj određenih javnih isprava.

Građani koji žive u državi članici EU-a koja nije njihova matična država često trebaju predočiti javne isprave tijelima države EU-a u kojoj žive. To su, na primjer, rodni list potreban radi sklapanja braka ili potvrda o nekažnjavanju potrebna radi zapošljavanja.

Uredbom o javnim ispravama (Uredba (EU) 2016/1191), koja se primjenjuje od 16. veljače 2019., nastoje se smanjiti birokracija i troškovi za građane u slučajevima kada u jednoj državi EU-a trebaju predočiti javne isprave izdane u drugoj državi EU-a.

Prije donošenja te Uredbe javne isprave koje su građani trebali predočiti u drugoj državi EU-a morale su biti ovjerene žigom (takozvanim apostilom) kako bi se smatrale vjerodostojnima. Isto tako, građani su često morali dostaviti ovjerene preslike i ovjerene prijevode svojih javnih isprava.

Navedenom se Uredbom ukida više birokratskih postupaka:

 • javne isprave (npr. rodni list, vjenčani list, javnobilježnički akt, sudska odluka) i njihove ovjerene preslike koje su izdala tijela jedne države EU-a moraju kao vjerodostojne prihvatiti tijela druge države EU-a bez potrebe za njihovim ovjeravanjem (tzv. apostil),
 • Uredbom se ukida obveza istodobnog dostavljanja izvornika javne isprave i njezina ovjerenog preslika. Ako neka od država EU-a dopušta predočavanje ovjerenog preslika javne isprave umjesto njezina izvornika, tijela te države EU-a moraju prihvatiti ovjereni preslik iz države EU-a u kojoj je javna isprava izdana,
 • Uredbom se ukida obveza dostavljanja prijevoda javne isprave. Ako javna isprava nije na jednom od službenih jezika države EU-a koja traži njezino predočavanje, građani od tijela mogu zatražiti višejezični standardni obrazac, dostupan na svim jezicima EU-a. Taj obrazac mogu priložiti svojoj javnoj ispravi kako bi izbjegli zahtjeve za prijevod. Ako građanin predoči javnu ispravu zajedno s višejezičnim standardnim obrascem, tijelo koje prima javnu ispravu može zahtijevati njezin prijevod samo u iznimnim slučajevima. Budući da se svi višejezični standardni obrasci ne izdaju u svim državama EU-a, građani ovdje mogu provjeriti koji se obrasci izdaju u njihovoj državi EU-a,
 • ako tijela države EU-a koja primaju javnu ispravu zahtijevaju ovjereni prijevod javne isprave koju je predočio građanin, moraju prihvatiti ovjereni prijevod načinjen u bilo kojoj od država EU-a.

Uredbom se uvode i zaštitne mjere protiv krivotvorenih javnih isprava: ako tijelo koje prima javnu ispravu opravdano sumnja u njezinu vjerodostojnost, moći će na postojećoj IT platformi, u Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta ili IMI-ju, provjeriti njezinu vjerodostojnost s tijelom u drugoj državi EU-a koje ju je izdalo.

Uredba se odnosi na vjerodostojnost javnih isprava, ali ne i na priznavanje njihovih pravnih učinaka u drugoj državi EU-a. Priznavanje pravnih učinaka javnih isprava i dalje je uređeno nacionalnim zakonodavstvom one države EU-a u kojoj ih građani predoče. Međutim, pri primjeni vlastitog nacionalnog zakonodavstva države EU-a moraju poštovati pravo Europske unije koje se odnosi na slobodno kretanje građana unutar Europske unije, uključujući sudsku praksu Suda Europske unije.

Javne isprave su isprave koje izdaju javna tijela, i to su među ostalim:

 • isprave koje je izdao sud ili službenik suda,
 • upravne isprave,
 • javnobilježnički akti,
 • službene potvrde na privatnim ispravama,
 • diplomatske i konzularne isprave.

Uredbom su obuhvaćene javne isprave koje se odnose na sljedeće:

 • rođenje
 • činjenicu da je osoba živa
 • smrt
 • ime
 • sklapanje braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
 • razvod, zakonsku rastavu ili poništenje braka
 • registrirano partnerstvo, uključujući sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
 • razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonsku rastavu ili poništenje registriranog partnerstva
 • roditeljstvo
 • posvojenje
 • prebivalište i/ili boravište
 • državljanstvo
 • nekažnjavanje
 • pravo na glasovanje i kandidiranje na lokalnim izborima i izborima za Europski parlament.

Višejezični standardni obrasci koji služe kao pomagalo pri prevođenju i koji se prilažu javnim ispravama dostupni su za potvrđivanje sljedećih činjenica:

 • rođenja
 • činjenice da je osoba živa
 • smrti
 • sklapanja braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
 • registriranog partnerstva, uključujući sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
 • prebivališta i/ili boravišta
 • nekažnjavanja.

Višejezični standardni obrasci

Ovdje možete vidjeti višejezične standardne obrasce koje izdaju tijela u svakoj državi EU-a.

Informacije koje dostavljaju države EU-a (u skladu s člankom 24. Uredbe)

Ovdje možete pronaći informacije o provedbi Uredbe koje su dostavile države EU-a, a posebno:

 • jezike na kojima se može predočiti javna isprava
 • popis javnih isprava kojima se može priložiti višejezični standardni obrazac
 • popis ovlaštenih prevoditelja
 • tijela koja mogu izdavati ovjerene preslike
 • obilježja ovjerenih prijevoda i preslika.

Repozitorij javnih isprava

Ovdje možete vidjeti primjere javnih isprava koje izdaju tijela u svakoj državi EU-a.

Posljednji put ažurirano: 15/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.