Έντυπα αμοιβαίας αναγνώρισης μέτρων προστασίας

Μέτρο προστασίας που διατάχθηκε σε αστική υπόθεση σε χώρα της ΕΕ αναγνωρίζεται σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ισχύει μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση τη Δανία.

Ο κανονισμός προβλέπει δύο τυποποιημένα έγγραφα (πιστοποιητικά) που εγκρίθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 939/2014 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2014, για την κατάρτιση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/04/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.