Zabezpieczenie aktywów w toku postępowania w państwach członkowskich UE

Może się zdarzyć, że zajdzie konieczność podjęcia szybkich kroków w państwie członkowskim, innym niż to, w którym toczy się główne postępowanie, nie czekając aż wydane zostanie ostateczny wyrok.

Może się zdarzyć, że powód wnosi sprawę do sądu, ale postępowanie toczy się powoli i czuje się on raczej zniechęcony. Istnieje obawa, że dłużnik skorzysta z przeciągającego się postępowania i różnych środków prawnych, aby uchylić się przed wierzycielami przed zanim wyrok zostanie faktycznie wydany. Może na przykład spróbować doprowadzić od uznania go za niewypłacalnego lub przenieść majątek. W takim wypadku w interesie powoda leży zwrócenie się do sądu o zastosowanie środków tymczasowych.

Sąd może zarządzić zastosowanie środków tymczasowych lub zabezpieczających na majątku dłużnika. Wszystkie te środki mają na celu uprzedzenie ostatecznego wyroku co do istoty sprawy przez pewien okres w celu zagwarantowania, że wykonanie wyroku będzie możliwe.

Istnieją dość znaczne różnice w warunkach zarządzania takich środków w państwach członkowskich.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.