Strafferegistre

ECRIS (det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre) blev oprettet i april 2012 for at forbedre udvekslingen af oplysninger om straffedomme i hele EU. Der blev herved skabt elektronisk forbindelse mellem medlemsstaterne og opstillet regler for at sikre, at oplysninger om straffedomme i medlemsstaternes strafferegistre kan udveksles ved hjælp af standardiserede elektroniske formater på en ensartet og hurtig måde og indenfor korte lovbestemte frister.

Baggrund

Fourniret-sagen fra 2004 og en lang række undersøgelser siden har vist, at de nationale retter hyppigt afgjorde straffesager uden at have kendskab til mulige tidligere domfældelser i andre medlemsstater. Manglende oplysninger herom førte til uhensigtsmæssige domme, hvor der ikke blev taget hensyn til tiltaltes kriminelle fortid, og det forhindrede, at der blev truffet foranstaltninger for at undgå at samme type forbrydelse blev begået igen.

Siden 2008 har oplysninger om tidligere straffedomme skullet videregives, hvis der rejses en ny straffesag mod samme person, således som det er foreskrevet i Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag.

ECRIS

ECRIS blev oprettet, fordi der var et åbenlyst behov for at forbedre og lette udvekslingen af oplysninger om straffedomme på europæisk plan. Oplysninger i strafferegistre kan udveksles elektronisk, hurtigt, nemt og på en ensartet måde via en sikker informationsinfrastruktur. Det giver dommere, anklagere og relevante forvaltningsorganer let adgang (via en "central myndighed", der er udpeget i hver medlemsstat, klik på det relevante lands flag andetsteds på denne side) til detaljerede oplysninger om enhver EU-borgers eventuelle kriminelle baggrund, uanset i hvilket EU-land den pågældende tidligere er blevet dømt.

Oplysninger kan i henhold til rammeafgørelsen og national ret videregives til en række formål:

Generelle principper

  • ECRIS er baseret på en decentraliseret it-arkitektur, hvor oplysningerne i strafferegistrene kun lagres i medlemsstaternes nationale databaser og udveksles elektronisk mellem medlemsstaternes centrale myndigheder efter anmodning.
  • Den medlemsstat, i hvilken en person er statsborger, er det centrale opbevaringssted for alle domme i straffesager, hvorved den pågældende er blevet kendt skyldig. Medlemsstaten er forpligtet til at opbevare og ajourføre alle de oplysninger, der modtages, og videregive dem til de medlemsstater, der anmoder herom. Hver medlemsstat bør derfor være i stand til at levere udtømmende og ajourførte oplysninger om sine egne statsborgeres domfældelser, uanset hvor disse domme er blevet afsagt.
  • En medlemsstat, hvis domstole dømmer en udenlandsk statsborger i en straffesag, er forpligtet til så hurtigt som muligt at fremsende de relevante oplysninger, herunder ajourføringer, om denne domfældelse til den eller de medlemsstater, hvor den pågældende er statsborger.
  • Overførslen af oplysninger om straffedomme sker elektronisk i et standardiseret europæisk format, hvor der anvendes to referencetabeller med kategorier af strafbare handlinger og kategorier af straffe. Disse tabeller letter maskinoversættelsen og forbedrer den gensidige forståelse af de udvekslede oplysninger. Ved videregivelsen af oplysninger om en straffedom skal medlemsstaterne angive kategorien af den strafbare handling og straffen/sanktionen. Koder gør det muligt at maskinoversætte oplysningerne til modtagerens sprog, således at han eller hun straks kan reagere, når oplysningerne modtages.

Retsforskrifter

De principper, der ligger til grund for udvekslingen af oplysninger og ordningens funktion, er fastsat i rammeafgørelsen om udveksling af oplysninger fra strafferegistre og i rådsafgørelsen om ECRIS.

Implementering

Der blev truffet en række tekniske og finansielle foranstaltninger for at bistå medlemsstaterne med at tilvejebringe den tekniske infrastruktur til sammenkoblingen af deres strafferegistre inden april 2012 (den legale implementeringsfrist) og senere. Kommissionen har stillet særligt software ("referenceimplementeringssoftware") til rådighed for medlemsstaterne, der gør det lettere for dem at etablere sammenkoblingen. Medlemsstaterne kan også opnå finansiel støtte fra EU i form af tilskud til at modernisere deres nationale strafferegistre inden for rammerne af strafferetsprogrammet.

I 2017 var alle medlemsstater blevet opkoblet til ECRIS. Det er imidlertid ikke alle medlemsstater, der er sammenkoblet med de øvrige medlemsstater. For yderligere oplysninger herom henvises til Kommissionens første statistiske rapport om anvendelsen af ECRIS, der blev offentliggjort den 29. juni 2017.

Udskrifter fra strafferegistre til andet end straffesager

Således som det er fastsat i rammeafgørelse 2009/315/RIA, i rådsafgørelse 2009/316/JHA og i de nationale bestemmelser kan udveksling af oplysninger fra strafferegistrene finde sted til andre formal end til brug for en straffesag. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan få en udskrift fra et strafferegister til et sådant andet formal, kan findes på medlemsstatens side ved at klikke på det relevante flag andetsteds på denne side.

Kommissionens forslag til forbedring af udvekslingen af oplysninger om statsborgere i tredjelande og statsløse

ECRIS fungerer effektivt for så vidt angår EU-statsborgere på grundlag af princippet om, at det er den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger, som opbevarer alle oplysninger om eventuelle domfældelser. ECRIS understøtter imidlertid ikke på samme måde videregivelse af oplysninger om domfældelser af tredjelandsstatsborgere og statsløse, da der ikke findes regler om et samlet opbevaringssted for de relevante oplysninger vedrørende disse personer. På nuværende tidspunkt er det derfor ikke muligt at få kendskab til, om en konkret person tilhørende denne kategori er dømt i en straffesag og i givet fald i hvilken medlemsstat, uden at konsultere samtlige registre.

For at afhjælpe dette forhold vedtog Kommissionen den 19. januar 2016 et forslag til direktiv om ændring af rammeafgørelse 2009/315/RIA om ECRIS og – den 29. juni 2017– et supplerende forslag til forordning for at oprette et centraliseret ECRIS-system omfattende tredjelandsstatsborgere og statsløse med henblik på effektivt at kunne identificere den medlemsstat, hvis domstole har domfældt en konkret person tilhørende denne kategori.

Den foreslåede forordning indeholder regler om oprettelse af et centraliseret ECRIS-system inden for rammerne af EU-LISA. Systemet omfatter identitetsoplysninger (alfanumeriske data og fingeraftryk) på alle tredjelandsstatsborgere og statsløse, der er domfældt i medlemsstaterne. En søgemaskine sætter medlemsstaterne i stand til at foretage en on line-søgning i indekset. Ved et "hit" angives den medlemsstat/de medlemsstater, hvis domstole har domfældt en konkret person tilhørende denne kategori. Den relevante medlemsstat/de relevante medlemsstater kan derefter anmodes om at videregive samtlige oplysninger vedrørende tidligere domfældelser via det operative ECRIS-system.

I direktivet reguleres medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til ECRIS-systemet for ovennævnte personkategori på national plan såvel som medlemsstaternes udvekslinger af samtlige oplysninger i en konkret sag.

Begge forslag er for tiden under behandling af EU-lovgiver, dvs. Rådet og Parlamentet.

Sidste opdatering: 22/01/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.