Rejestry karne

Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) został utworzony w kwietniu 2012 r. w celu ułatwienia wymiany informacji z rejestrów karnych. W ramach systemu powstały elektroniczne połączenia międzysystemowe między państwami członkowskimi. Ponadto wprowadzono zasady umożliwiające wymianę informacji dotyczących wyroków skazujących, które figurują w systemach rejestrów karnych poszczególnych państw członkowskich, za pośrednictwem zestandaryzowanych formatów elektronicznych, w sposób szybki i jednolity oraz w krótkich terminach określonych przez przepisy prawa.

Kontekst

Sprawa seryjnego mordercy Michaela Fournireta z 2004 r. i wiele przeprowadzonych następnie badań świadczy o tym, że sądy krajowe często wydawały orzeczenia bez wiedzy na temat wyroków skazujących wydanych w innych państwach członkowskich. Brak informacji doprowadził do wydawania wyroków nieuwzględniających przestępstw popełnionych wcześniej przez daną osobę oraz uniemożliwił stosowanie środków zapobiegających popełnieniu przestępstwa podobnego do przestępstwa, za które ta osoba była już wcześniej skazana (recydywa).

Od 2008 r. konieczne jest dokonanie wymiany informacji z rejestrów karnych na potrzeby postępowania karnego toczącego się przeciwko konkretnej osobie na podstawie przepisów decyzji ramowej Rady 2008/675/WSiSW w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

ECRIS

ECRIS utworzono w celu udoskonalenia wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych na szczeblu europejskim. Dzięki bezpiecznej infrastrukturze informacyjnej możliwa jest szybka, łatwa i ujednolicona wymiana informacji figurujących w krajowych rejestrach karnych. System zapewnia sędziom, prokuratorom i właściwym organom administracji łatwy dostęp (za pośrednictwem wyznaczonego w każdym państwie członkowskim „organu centralnego”) do pełnych informacji na temat przestępstw popełnionych przez danego obywatela Unii Europejskiej, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim ta osoba została w przeszłości skazana.

Wymiana informacji może służyć do różnego rodzaju celów na podstawie decyzji ramowej i prawa krajowego.

Zasady ogólne

  • ECRIS jest oparty na zdecentralizowanej strukturze informatycznej: dane z rejestru karnego są przechowywane wyłącznie w krajowych bazach danych państwa członkowskiego i – na wniosek – wymieniane elektronicznie między organami centralnymi państw członkowskich.
  • Państwo członkowskie, którego obywatelstwo posiada dana osoba, staje się centralnym miejscem przechowywania wszystkich wyroków skazujących wydanych przeciwko tej osobie. Państwo to jest zobowiązane przechowywać i uaktualniać wszystkie otrzymywane informacje oraz – na wniosek – przekazywać je do innych państw członkowskich. W związku z tym każde państwo członkowskie powinno być w stanie – na wniosek innego państwa członkowskiego – przekazać pełne i aktualne informacje dotyczące wpisów do rejestru karnego na temat swoich obywateli niezależnie od tego, gdzie dany wyrok został wydany.
  • Państwo członkowskie skazujące osobę niebędącą obywatelem tego państwa jest zobowiązane przesłać niezwłocznie informacje – wraz z późniejszymi wpisami – dotyczące tego wyroku skazującego do państwa członkowskiego (państw członkowskich), którego (których) obywatelem jest dana osoba.
  • Przekazanie informacji dotyczących wyroków odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą znormalizowanego formatu europejskiego opierającego się na dwóch tabelach referencyjnych: kategorii przestępstw i kategorii kar. Tabele te ułatwiają automatyczne tłumaczenie przekazanych informacji i ich zrozumienie przez zainteresowane strony. Przy przekazywaniu informacji na temat wyroku państwo członkowskie musi podać odpowiednie kody kategorii przestępstw oraz kar i sankcji. Kody te umożliwiają automatyczne tłumaczenie na język odbiorcy, dając mu w ten sposób możliwość natychmiastowej reakcji po otrzymaniu informacji.

Instrumenty prawne

Zasady regulujące wymianę informacji i funkcjonowanie systemu są uregulowane w decyzji ramowej w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych i w decyzji Rady dotyczącej ECRIS.

Realizacja

Aby pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu infrastruktury technicznej koniecznej do połączenia systemów rejestrów karnych do kwietnia 2012 r. (termin wdrożenia określony przez przepisy), wprowadzono szereg środków technicznych i finansowych. Komisja udostępniła państwom członkowskim specjalne oprogramowanie (oprogramowanie do „wdrożenia wzorcowego”), aby ułatwić im połączenie z innymi rejestrami. Państwa członkowskie mogły również korzystać ze wsparcia finansowego w postaci dotacji na modernizację krajowych systemów rejestrów karnych w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”.

W 2017 r. do ECRIS zostały podłączone wszystkie państwa członkowskie. Nie wszystkie państwa członkowskie są jednak połączone ze wszystkimi innymi państwami. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pierwszym sprawozdaniem statystycznym Komisji na temat stosowania ECRIS, które zostało opublikowane w dniu 29 czerwca 2017 r.

Wypis z rejestru karnego dla celów innych niż postępowanie karne

Zgodnie z przepisami europejskiej decyzji ramowej 2009/315/WSiSW, decyzji Rady 2009/316/WSiSW i przepisów krajowych wymiana informacji z rejestrów karnych może się odbywać dla celów innych niż postępowanie karne. Więcej informacji dotyczących uzyskania wypisu z rejestru karnego dla takich innych celów można znaleźć na stronie danego państwa członkowskiego. Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy kliknąć na odpowiednią flagę po prawej stronie.

Wniosek Komisji dotyczący usprawnienia wymiany informacji na temat obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców

System ECRIS funkcjonuje skutecznie w przypadku obywateli UE zgodnie z zasadą, w myśl której państwo członkowskie obywatelstwa stanowi jedyne miejsce przechowywania wszystkich informacji na temat wyroków skazujących. ECRIS nie wspiera jednak w taki sam sposób wymiany informacji na temat wyroków skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców, ponieważ nie ma jednego miejsca przechowywania informacji o tych osobach. Nie jest zatem obecnie możliwe określenie, czy i w którym państwie członkowskim dany obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec zostali skazani, bez dokonania konsultacji ze wszystkimi państwami.

Aby poprawić sytuację, w dniu 19 stycznia 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW dotyczącą ECRIS oraz – w dniu 29 czerwca 2017 r. – uzupełniający wniosek w sprawie rozporządzenia w celu ustanowienia scentralizowanego systemu ECRIS-TCN obejmującego obywateli państw trzecich i bezpaństwowców umożliwiającego skuteczne określanie państw członkowskich, które wydały wyrok skazujący wobec danego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca.

W zaproponowanym rozporządzeniu przewiduje się utworzenie scentralizowanego systemu ECRIS-TCN na portalu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA). W systemie przechowuje się dane określające tożsamość (dane alfanumeryczne i odciski palców) wszystkich obywateli państw trzecich i bezpaństwowców skazanych w państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą wyszukać niezbędne dane w wykazie dostępnym online. „Trafienie” określa państwo członkowskie lub państwa członkowskie, które wydały wyrok skazujący wobec danego obywatela państwa członkowskiego lub bezpaństwowca. Wskazane państwo członkowskie lub państwa członkowskie mogą następnie zostać wezwane do przedstawienia pełnych informacji z rejestrów karnych za pośrednictwem ECRIS.

Projekt dyrektywy reguluje obowiązki państw członkowskich w odniesieniu do ECRIS-TCN na szczeblu krajowym, jak również wymianę pełnych informacji na temat wyroków skazujących między państwami członkowskimi.

W toczącym się procesie ustawodawczym projekty dyrektywy i rozporządzenia są negocjowane, modyfikowane oraz finalizowane przez europejskiego prawodawcę, czyli Radę i Parlament.

Ostatnia aktualizacja: 22/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.