Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Η διεθνής δικαιοδοσία αναφέρεται στο δικαίωμα και την εξουσία απονομής δικαιοσύνης εντός μιας σαφώς καθορισμένης επικράτειας. Περιλαμβάνει την εξουσία των δικαστηρίων ενός κράτους να εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα, περιουσία ή γεγονότα και την εξουσία παρέμβασης, όπως η σύλληψη προσώπων ή η κατάσχεση περιουσίας.

Ως συνέπεια του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της τάσης των κρατών μελών να επεκτείνουν τη δικαιοδοσία τους και των προόδων της τεχνολογίας που έχουν συντελεστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες καταστάσεις όπου αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν δικαιοδοσία διερεύνησης και διεξαγωγής ποινικής διαδικασίας για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Εάν τα κράτη μέλη δεν ήταν υποχρεωμένα να ενημερώνουν το ένα το άλλο σε σχέση με υποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση δικαιοδοσίας ή να συμβουλεύονται το ένα το άλλο για τον διακανονισμό τέτοιων συγκρούσεων, το αποτέλεσμα θα ήταν οι δίκες να μην διεξάγονται στο πλέον κατάλληλο κράτος μέλος (π.χ. με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τους μάρτυρες να βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος) ή να διεξάγονται παράλληλες δίκες σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, το 2009 εκδόθηκε η απόφαση-πλαίσιο σχετικά με τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας. Στόχος της εν λόγω πράξης είναι η προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που διεξάγουν ποινικές διαδικασίες. Η στενότερη αυτή συνεργασία αποσκοπεί:

  • στην πρόληψη καταστάσεων στις οποίες το ίδιο πρόσωπο διώκεται διά παραλλήλων ποινικών διαδικασιών σε διαφορετικά κράτη μέλη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και
  • στην επίτευξη συμφωνίας για εύρεση λύσης που θα αποσκοπεί στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων τέτοιων παραλλήλων ποινικών διαδικασιών.

Προς επίτευξη του στόχου αυτού, η απόφαση-πλαίσιο θεσπίζει υποχρεωτική διαδικασία διαβούλευσης σε περιπτώσεις διεξαγωγής παράλληλων ποινικών διαδικασιών σε διαφορετικά κράτη μέλη. Εάν η διαδικασία διαβούλευσης δεν οδηγήσει σε συμφωνία, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη παραπέμπουν την υπόθεση στην Eurojust, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Eurojust. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο έως τις 15 Ιουνίου 2012.

Πέραν της εν λόγω οριζόντιας απόφασης-πλαισίου, η οποία ισχύει για ποινικές διαδικασίες εν γένει, υπάρχουν και ορισμένες νομικές πράξεις της ΕΕ που περιλαμβάνουν ειδικούς κανόνες όσον αφορά τους κανόνες δικαιοδοσίας και τον συντονισμό της δίωξης, όπως η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.