Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Νομική ανακοίνωση

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

1. Αποποίηση ευθύνης

2. Δήλωση περί απορρήτου

3. Κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

4. Επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας


1. Αποποίηση ευθύνης

1.1 Γενικά

Οι θέσεις που διατυπώνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο εκφράζουν τους συντάκτες τους και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μολονότι υπεύθυνη για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ευθύνη για το περιεχόμενό του βαρύνει από κοινού την Επιτροπή και τα επιμέρους κράτη μέλη.

Ο δικτυακός αυτός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στη διασυνοριακή δικαιοσύνη και να βελτιώσει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν μας επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί προσπάθεια διόρθωσής τους.

Όλες οι διαδραστικές (ηλεκτρονικές) υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και στη βάση της «καταβολής της καλύτερης δυνατής προσπάθειας». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συμμετέχοντες πάροχοι δεδομένων/υπηρεσιών αποποιούνται κάθε ευθύνη, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Ιδίως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ενημερότητα ή την ορθότητα των στοιχείων ούτε να εξασφαλίσουμε την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου.

Για ορισμένες από τις λειτουργικότητές της, η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) χρησιμοποιεί δεδομένα από τη βάση δεδομένων GeoNames, βάσει άδειας CC BY 3.0. Στα εν λόγω δεδομένα δεν πραγματοποιούνται αλλαγές.

Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά οποιεσδήποτε ζημίες εξαιτίας καταστροφής δεδομένων, απώλειας δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου είδους αρνητικών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από εσκεμμένη ή μη χρήση του συστήματος. Η προκείμενη αποποίηση από κάθε ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Επιτροπής κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της Επιτροπής για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από την ευθύνη βάσει της εν λόγω νομοθεσίας. Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το βελγικό δίκαιο και τα βελγικά δικαστήρια είναι αρμόδια σε περίπτωση διαφοράς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναθεωρεί την αποποίηση ευθύνης και τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση θα πρέπει πάντα να ανατρέχετε στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση του παρόντος κειμένου όπως δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο.

1.2 Πτυχές που συνδέονται με τις ιστοσελίδες περιεχομένου

Οι ιστοσελίδες με περιεχόμενο είναι είτε «ευρωπαϊκές» με κριτήριο τον χαρακτήρα τους είτε σελίδες «κρατών μελών», όπου το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (μέσω των αρμόδιων αρχών του) είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο και τους συνδέσμους που υπάρχουν στις δικές του σελίδες. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται:

 • είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
 • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες
 • συνδέονται, μερικές φορές, με ιστοχώρους εκτός της Επιτροπής και μη ελεγχόμενους από αυτήν, για το περιεχόμενο των οποίων η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη
 • δεν αποτελούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Στις ιστοσελίδες περιεχομένου, κάθε αναφορά στο αρσενικό γένος θεωρείται ότι αποτελεί αναφορά και στο θηλυκό γένος, και αντιστρόφως, εκτός εάν τα συμφραζόμενα υποδεικνύουν σαφώς κάτι διαφορετικό.

Ορισμένες από τις σελίδες περιεχομένου είναι αυτόματης μετάφρασης. Σημειωτέον ότι αυτόματες μεταφράσεις παρέχονται μόνο προσωρινά και προς γενικό προσανατολισμό του αναγνώστη. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω σελίδων δεν φέρουν καμία ευθύνη όσον αφορά την ποιότητα της αυτόματης μετάφρασης κειμένων.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημων κειμένων. Μόνο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύεται στις έντυπες εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την 1η Ιουλίου 2013 και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις που δημοσιεύονται μετά την 1η Ιουλίου 2013 έχουν νομική ισχύ. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον δικτυακό τόπο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλον τρόπο από τέτοια προβλήματα.

1.3 Πτυχές που συνδέονται με διαδραστικές υπηρεσίες

Για όλες τις διαδραστικές υπηρεσίες ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

Εάν χρησιμοποιείτε τις εν λόγω υπηρεσίες, συμφωνείτε να τις χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίον προορίζονται. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνετε από τις υπηρεσίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ιδίως, τέτοια δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται με την άσκηση δραστηριοτήτων εμπορίας, εμπορικής προώθησης ή διαφήμισης.

Δεν επιτρέπεται να αντιγράφετε μαζικά με αυτοματοποιημένο τρόπο («harvest») και/ή να διανέμετε τα δεδομένα που λαμβάνετε μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών με κανένα μέσο.

Επιτρέπεται να δημιουργείτε συνδέσμους προς τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) και τις ιστοσελίδες της.

Ζητήματα συγκεκριμένων υπηρεσιών:

1.3.1 Διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας

Η υπηρεσία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας στα εθνικά μητρώα που τηρούν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Δεν υπάρχει κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας σε επίπεδο ΕΕ. Το αίτημά σας αποστέλλεται στα εθνικά μητρώα, η δε απάντηση αποστέλλεται εντός ολίγων δευτερολέπτων. Προς το παρόν, η υπηρεσία παρέχεται στη βάση της «καταβολής της καλύτερης δυνατής προσπάθειας».

1.3.2 Αναζήτηση δικηγόρου

Η υπηρεσία αναζήτησης δικηγόρου παρέχεται στο ευρύ κοινό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συμμετέχοντες εθνικούς δικηγορικούς συλλόγους.

1.3.3 Αναζήτηση συμβολαιογράφου

Η υπηρεσία αναζήτησης συμβολαιογράφου παρέχεται στο ευρύ κοινό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) και άλλους συμμετέχοντες εθνικούς συμβολαιογραφικούς συλλόγους.

1.3.4 ECLI

Η διεπαφή αναζήτησης ECLI είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στο ευρύ κοινό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς παροχής νομολογίας. Η Επιτροπή διαθέτει στο κοινό αυτή την υπηρεσία για να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις, επιτρέποντας στους πολίτες της ΕΕ και στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να εντοπίσουν εύκολα νομολογία με αναγνωριστικό ECLI.

1.3.5 Αναζήτηση αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής

Η διεπαφή αναζήτησης αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στο ευρύ κοινό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες εθνικές δικαστικές αρχές ή άλλα αρμόδια όργανα. Η Επιτροπή διαθέτει στο κοινό αυτή την υπηρεσία για να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις, επιτρέποντας στους πολίτες της ΕΕ και στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να εντοπίσουν εύκολα το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο. Σημειωτέον ότι, παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, μπορεί να υπάρχουν ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις όσον αφορά τον καθορισμό της αρμοδιότητας που δεν καλύπτονται απαραιτήτως.

1.3.6 Ηλεκτρονική υποβολή αξιώσεων (e-CODEX)

Η ηλεκτρονική υποβολή της αξίωσής σας με τη χρήση τεχνολογίας e-CODEX (ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών) παρέχεται μέσω της διασύνδεσης ενός μεγάλου αριθμού συστημάτων πληροφορικής τα οποία διαχειρίζονται τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι εθνικές διοικήσεις. Η αξίωσή σας μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να μην καταλήξει στο αρμόδιο δικαστήριο. Απόδειξη της διαβίβασης (ή της αποτυχίας διαβίβασης) θα σας σταλεί στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό θα πρέπει πάντως να γνωρίζετε ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η απόδειξη αυτή περιορίζεται στην παράδοση της αξίωσής σας στο κεντρικό εθνικό σύστημα πληροφορικής που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Δεν θα είναι πάντα δυνατόν να σας σταλεί απόδειξη παράδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο.

Όλες οι κοινοποιήσεις σχετικά με την απόδειξη της διαβίβασης ή της παραλαβής απάντησης του δικαστηρίου θα στέλνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τον λογαριασμό της υπηρεσίας ταυτοποίησης χρηστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Login) με τον οποίο έχετε συνδεθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν μη παράδοση της αξίωσής σας ή μη αποστολή απόδειξης της διαβίβασής της (ή μη διαβίβασή της). Ομοίως, η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν μη παράδοση σε εσάς μηνύματος του δικαστηρίου που αφορά την αξίωσή σας ή μη κοινοποίησης σε εσάς της παραλαβής τέτοιου μηνύματος.

Μπορείτε να διαβάζετε στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) –πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας– τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει με το δικαστήριο για ένα τουλάχιστον έτος, εκτός αν έχετε ζητήσει τη διαγραφή τους. Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε αντίγραφο όλων των μηνυμάτων στα οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση και μετά την εν λόγω περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημίες που μπορεί να υποστείτε λόγω προσωρινής ή μόνιμης αδυναμίας πρόσβασης στην επικοινωνία ανάμεσα σε σας και το δικαστήριο ή λόγω παράλειψης προηγούμενης ενημέρωσής σας ότι τα εν λόγω μηνύματα διαγράφονται.

1.3.7 Ηλεκτρονική υπογραφή

Αξιώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά (e-CODEX) πρέπει να έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά πριν από την αποστολή τους μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice). Η διαδικτυακή πύλη e-Justice παρέχει ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει κατά τη διαδικασία αυτή, αλλά δεν επιβάλλει τη χρήση του: έχετε τη δυνατότητα να υπογράφετε την αξίωσή σας ηλεκτρονικά με δικά σας μέσα και να την τηλεφορτώνετε στη διαδικτυακή πύλη e-Justice. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες τυχόν υποστείτε λόγω απόρριψης, από το δικαστήριο ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος, ηλεκτρονικής υπογραφής που δημιουργήθηκε με το εργαλείο που παρέχει η διαδικτυακή πύλη e-Justice.

1.3.8 Αναζήτηση επιχείρησης / Διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων

Η υπηρεσία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και λήψης πληροφοριών σχετικά με εταιρείες που είναι καταχωρισμένες σε μητρώα επιχειρήσεων στην ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν ή στη Νορβηγία. Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται στο Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (BRIS-ΣΔΙΜΗΕ), το οποίο έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Το σύστημα αυτό συνδέει τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων τα οποία διαθέτουν τις πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες.

Αρχή σελίδας

2. Δήλωση περί απορρήτου

2.1. Ο στόχος της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice)

Η διαδικτυακή πύλη e-Justice έχει σχεδιαστεί ως (ηλεκτρονική) «υπηρεσία μίας στάσης» για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές δικαστικές διαδικασίες. Η πύλη απευθύνεται στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και τους δικαστικούς λειτουργούς. Χάρη στο συγκεκριμένο εργαλείο, οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε άλλα κράτη μέλη υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που θα ίσχυαν στη χώρα τους. Η διαδικτυακή πύλη e-Justice συμβάλλει πρακτικά στην άρση των εμποδίων, παρέχοντας πληροφορίες σε 23 γλώσσες και πλήθος συνδέσμων προς σχετικούς διαδικτυακούς τόπους και έγγραφα.

Παρά το γεγονός ότι η ευθύνη του περιεχομένου και της διαχείρισης της διαδικτυακής πύλης e-Justice κατανέμεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων για τη διαδικτυακή πύλη e-Justice είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.2. Ποια είναι η εφαρμοστέα νομοθεσία;

Όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης e-Justice οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέπονται από τον κανονισμό αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, και από την απόφαση 2014/333/ΕΕ της Επιτροπής για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη διαδικτυακή πύλη ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

2.3. Ποια είναι τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Επιτροπή στη διαδικτυακή πύλη e-Justice;

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης e-Justice πραγματοποιείται επεξεργασία των ονομάτων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων ιδιοκτητών διαδικτυακών σελίδων ή συνδέσμων. Επιπλέον, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αρμόδια δικαστήρια/οντότητες οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο), σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν οριστεί ως σημεία επαφής φυσικά πρόσωπα. Όλα τα εν λόγω δεδομένα αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων που φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο.

Χρησιμοποιούμε ένα μεταβατικό μηχανισμό ο οποίος λαμβάνει (αλλά δεν αποθηκεύει) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την EU Login, την υπηρεσία ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για σκοπούς καταχώρισης, η EU Login συγκεντρώνει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μια χωριστή λεπτομερής δήλωση περί απορρήτου επεξηγεί το χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την EU Login. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία στη διαδικτυακή πύλη e-Justice με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε διασυνδεδεμένες εθνικές βάσεις δεδομένων, όπως στις υπηρεσίες αναζήτησης δικηγόρου και αναζήτησης συμβολαιογράφου, τη διασύνδεση μητρώων αφερεγγυότητας (IRI), τη μηχανή αναζήτησης του αναγνωριστικού ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI), τις υπηρεσίες αναζήτησης εταιρείας [τμήμα του συστήματος διασύνδεσης των μητρών επιχειρήσεων (BRIS)], το σύστημα διασύνδεσης κτηματολογίων (LRI), τα δυναμικά έντυπα και την ηλεκτρονική υποβολή αξιώσεων (e-CODEX). Στο πλαίσιο αυτό:

 • τα δεδομένα για τους δικηγόρους προέρχονται από τα μητρώα των συμμετεχόντων εθνικών δικηγορικών συλλόγων
 • τα δεδομένα για τους συμβολαιογράφους προέρχονται από τα μητρώα των συμμετεχόντων εθνικών συμβολαιογραφικών συλλόγων, όπως παρέχονται από το CNUE και άλλους αρμόδιους φορείς
 • τα δεδομένα στην IRI προέρχονται από τα εθνικά μητρώα αφερεγγυότητας ή μητρώα επιχειρήσεων
 • τα τμήματα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των δικαστικών αποφάσεων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του ECLI παρέχονται από τις δικαστικές και άλλες αρμόδιες αρχές
 • τα δυναμικά έντυπα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους τελικούς χρήστες (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τραπεζικός λογαριασμός κ.λπ.)
 • τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του e-CODEX προέρχονται από την επικοινωνία των χρηστών με τα εθνικά δικαστήρια. Επιπλέον, υπάρχουν τεχνικά δεδομένα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στο σύστημα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιέχουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση ή το αναγνωριστικό του λογαριασμού EU Login (υπηρεσία ταυτοποίησης χρηστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
 • τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της υπηρεσίας αναζήτησης εταιρείας χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στο σύστημα και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να περιέχουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση ή το αναγνωριστικό του λογαριασμού EU Login. Επιπλέον, η υπηρεσία αναζήτησης εταιρείας συνδέεται στην ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα, η οποία επίσης αποτελεί τμήμα του BRIS και η οποία έχει αναπτυχθεί και τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας, η υπηρεσία αναζήτησης εταιρείας συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με την εταιρεία. Στα εν λόγω στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως, για παράδειγμα, τα ακόλουθα: το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αριθμοί τηλεφώνου των προσώπων που νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτων και σε δίκες ή των προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση, την εποπτεία ή τον έλεγχο της εταιρείας. Τα εν λόγω δεδομένα προέρχονται από τα μητρώα επιχειρήσεων των συμμετεχουσών χωρών
 • τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του LRI χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στο σύστημα και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να περιέχουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση ή το αναγνωριστικό του λογαριασμού EU Login.

2.4. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων;

Η διαδικτυακή πύλη e-Justice συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό να μπορεί να επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες δικτυακών συνδέσμων και ιστοσελίδων. Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι να καθίσταται δυνατή η αποστολή γνωστοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διαχείριση των ιδιοκτητών ιστοσελίδων και δικτυακών συνδέσμων για τις ανάγκες υποστήριξης της πύλης. Η πύλη λαμβάνει επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (μέσω της υπηρεσίας EU Login) για τους ακόλουθους σκοπούς: την αποστολή γνωστοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες που έχουν εγγραφεί ως συνδρομητές για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα ή την παροχή σε αυτούς νέων ενημερώσεων. Τα συγκεκριμένα δεδομένα αποτελούν επίσης αντικείμενο επεξεργασίας προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διαχείριση των ρόλων και των δικαιωμάτων και η διαχείριση των περιεχομένων.

Για τις λειτουργίες αναζήτησης δικηγόρου, αναζήτησης συμβολαιογράφου, αναζήτησης εταιρείας, IRI και ECLI, η επεξεργασία από την Επιτροπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην πύλη πραγματοποιείται μόνο για την παροχή πρόσβασης σε διασυνδεδεμένες εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη μόνο για την παροχή της υποδομής πληροφορικής για τις προαναφερθείσες λειτουργίες της πύλης και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διασυνδεδεμένων εθνικών βάσεων δεδομένων που διατίθενται μέσω της πύλης.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην πύλη όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών που επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν απευθείας με τις αρμόδιες αρχές σε άλλο κράτος μέλος.

2.5. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων και δικτυακών συνδέσμων έχουν μέλη του προσωπικού της Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μονάδα B4) και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση του συστήματος και την τεχνική υποστήριξη. Περαιτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τις σελίδες των κρατών μελών είναι επίσης προσιτά στο προσωπικό των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση των αντίστοιχων σελίδων.

Επίσης, η Επιτροπή πραγματοποιεί συνεχείς και κατάλληλες αξιολογήσεις ασφάλειας στο πλαίσιο εργασιών που αφορούν τη διασύνδεση των εθνικών βάσεων δεδομένων. Μόνο οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διασυνδεδεμένες εθνικές βάσεις δεδομένων είναι προσβάσιμες μέσω της πύλης. Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός για διαφορετικούς σκοπούς, μέσω της πύλης, πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές διασυνδεδεμένες εθνικές βάσεις δεδομένων.

2.6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ιδιοκτητών ιστοσελίδων και δικτυακών συνδέσμων διατηρούνται σε μια τοπική βάση δεδομένων για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι χρήσιμα για τη διαδικτυακή πύλη, ενώ δεν διατηρούνται για χρόνο πέραν του αναγκαίου. Η ανάγκη να συνεχιστεί η διατήρηση των εν λόγω δεδομένων υπόκειται σε επανεξέταση, η οποία λαμβάνει χώρα μία φορά ανά έτος επ’ ευκαιρία των ετήσιων ενημερώσεων του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης. Συνεπώς, η διάρκεια διατήρησης ανέρχεται σε ένα έτος, υπό την επιφύλαξη των διά χειρός ελέγχων και της αυτόματης ανανέωσης. Στην περίπτωση των εγγεγραμμένων χρηστών, αποθηκεύονται μόνο προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ονόματα ή άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται. Τα δεδομένα που αφορούν εγγεγραμμένους χρήστες διαγράφονται κατόπιν αιτήματός τους.

Οι δικαστικές αποφάσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του ECLI ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διέπονται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, οπότε ισχύουν οι προβλεπόμενες συναφώς περίοδοι διατήρησης. Οι εθνικοί πάροχοι δεδομένων έχουν την ευθύνη να διαγράφουν τις δικαστικές αποφάσεις όταν δεν πρέπει πλέον να είναι προσβάσιμες μέσω του συστήματος.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του δικαστηρίου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής αξιώσεων (e-CODEX), αποθηκεύονται σε χωριστή βάση δεδομένων της Επιτροπής υπό κρυπτογραφημένη μορφή για το διάστημα που αυτό είναι απαραίτητο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή τους ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε παραγγελίες εγγράφων στο πλαίσιο των λειτουργιών αναζήτησης εταιρείας και LRI αποθηκεύονται μέχρι τη διαγραφή της παραγγελίας από τη βάση δεδομένων της πύλης.

Στη βάση δεδομένων της πύλης δεν αποθηκεύονται άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

2.7. Ποια είναι τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας έναντι της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης;

Τα δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο. Η διαδικτυακή πύλη e-Justice προστατεύεται με διάφορα τεχνικά μέτρα. Η αυστηρή διαχείριση των ρόλων και των δικαιωμάτων κατοχυρώνει ότι στους πιστοποιημένους χρήστες χορηγείται μόνο το επίπεδο πρόσβασης και οι άδειες που είναι απαραίτητες. Όλες οι πράξεις που αφορούν δεδομένα πραγματοποιούνται μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων. Η φυσική και η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης ασφαλίζονται με κατάτμηση δικτύου, τείχη προστασίας και πρόσθετους μηχανισμούς που προβλέπονται από το κέντρο δεδομένων της Επιτροπής. Πέρα από την πρόσβαση που παρέχεται βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στη διαδικτυακή πύλη e-Justice επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες ομάδες χρηστών, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 2.5 με τίτλο «Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;»

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του δικαστηρίου αποθηκεύονται σε χωριστή βάση δεδομένων της Επιτροπής υπό κρυπτογραφημένη μορφή.

2.8. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουν αποθηκευθεί για λογαριασμό σας από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, παρακαλείσθε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που ακολουθεί υπό τον τίτλο «Πληροφορίες επικοινωνίας», διατυπώνοντας με σαφήνεια το αίτημά σας. Απάντηση στα σχετικά αιτήματα θα δίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας.

2.9. Πληροφορίες επικοινωνίας

Τη διαδικτυακή πύλη e-Justice διαχειρίζεται η μονάδα B.4 της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρμόδιο πρόσωπο (υπεύθυνος της επεξεργασίας) είναι ο κ. Cristian NICOLAU, προϊστάμενος της μονάδας.

Η διεύθυνση επικοινωνίας της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) είναι:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
Μονάδα B4, Ηλεκτρονική δικαιοσύνη, πληροφορική και διαχείριση εγγράφων
B-1049 Βρυξέλλες
Βέλγιο

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία για οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της Επιτροπής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων:

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)
60 rue Wiertz (MO 63)
B–1047 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Τηλέφωνο: +32 2 283 19 00
Φαξ: +32 2 283 19 50

Αρχή σελίδας

3. Κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών. Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα της Κοινότητας» βασίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» των θεσμικών δικτυακών τόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται στον τομέα eu.

Παρόλο που κανείς μπορεί να φυλλομετρά στους περισσότερους από αυτούς τους δικτυακούς τόπους χωρίς να δηλώσει καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούνται.

Οι δικτυακοί τόποι που απαιτούν τέτοιες πληροφορίες τις επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερόμενο κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική τους προστασίας της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Για κάθε συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου.
 • Σε κάθε θεσμικό όργανο, ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους της επεξεργασίας για τον δέοντα τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους (βλέπε άρθρο 43-45 του κανονισμού).
 • Για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 52 ως 60 του κανονισμού).
 • Η «οικογένεια» των θεσμικών δικτυακών τόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα eu, παρέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, σας παροτρύνουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου.

Τι είναι ηλεκτρονική υπηρεσία;

Ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από τον εξυπηρετητή EUROPA είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο εξυπηρετητής EUROPA προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσίες πληροφόρησης, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες, ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτόν, τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ.
 2. Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας, χάρη στις οποίες βελτιώνονται οι επαφές με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται, με τον τρόπο αυτόν, οι διαβουλεύσεις σχετικά με τις διάφορες πολιτικές, καθώς επίσης και οι μηχανισμοί ανάδρασης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ.
 3. Υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. σε δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφές σε εκδηλώσεις, την απόκτηση ή αγορά εγγράφων κ.λπ.

Πληροφορίες που περιέχονται σε ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα. Η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίος για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος σκοπός. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό που δεν συμβιβάζεται με τον αναφερόμενο σκοπό της επεξεργασίας.
 • Ποιοι λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών που σας αφορούν. Η ΕΕ αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του/των προαναφερόμενου/-ων σκοπού/-ών και μόνο στις αναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών. Η ΕΕ δεν πρόκειται να αποκαλύψει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν, να επαληθεύσετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τις διορθώσετε. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προβάλλοντας νόμιμους σοβαρούς λόγους, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά συλλέγονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή αν η συλλογή τους είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπό για τον οποίον έχετε δώσει την αναμφισβήτητη συγκατάθεσή σας.
 • Ποια είναι η χρονική διάρκεια της διατήρησης των δεδομένων σας. Η ΕΕ διατηρεί αυτά τα δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους.
 • Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προφύλαξη των πληροφοριών που σας αφορούν έναντι ενδεχομένης κακής χρήσης τους ή μη εγκεκριμένης πρόσβασης σε αυτές.
 • Με ποια πρόσωπα μπορείτε να έλθετε σε επαφή σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε ή να καταγγείλετε κάτι.

Europa Analytics

Η Europa Analytics είναι μια υπηρεσία που μετρά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον εξυπηρετητή EUROPA.

Εκ προεπιλογής, οι επισκέπτες του ιστότοπου παρακολουθούνται με τα μόνιμα cookies πρώτου μέρους του EUROPA. Μπορείτε να επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (εξαίρεση). Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε με νέα επιλογή να επιτρέψετε την παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (αποδοχή).

Για να δείτε την τρέχουσα κατάστασή σας και να επιλέξετε ανάλογα, πρέπει να μαρκάρετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο κείμενο που παρατίθεται παρακάτω.

Αν επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας μέσω Piwik δεν θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στις σελίδες του EUROPA.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Europa Analytics

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Σε κάθε ιστοσελίδα υπάρχει ένα πλήκτρο οθόνης «Η γνώμη σας», το οποίο σας επιτρέπει να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας σε ειδική υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα. Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα παρεχόμενα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται από τον αποδέκτη μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής θυρίδας του αποδέκτη δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερωθείτε σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το αρχικό σας μήνυμα. Ο δικτυακός τόπος δεν πρόκειται να τηρεί αρχείο οποιωνδήποτε ανταλλαγών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που πραγματοποιούνται με χρήση του συγκεκριμένου μέσου.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τον χειρισμό στον οποίον υποβάλλονται τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή τα προσωπικά σας στοιχεία, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

Αρχή σελίδας

4. Επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση (2018)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή είτε της Επιτροπής είτε, για λογαριασμό αυτής, της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπηρεσία Εκδόσεων) υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2006 (2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ) για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών της Επιτροπής. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι δωρεάν.

Αν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) απαιτείται προηγούμενη άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

© Βασίλειο του Βελγίου (2018)

Η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις εθνικές σελίδες για το Βέλγιο του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στην ισχύουσα βελγική νομοθεσία, και ιδίως στον νόμο της 30ής Ιουνίου 1994 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα. Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν και εφόσον δεν ορίζεται άλλως, η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών αυτών προϋποθέτει την προηγούμενη άδεια των δικαιούχων των εν λόγω δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω νόμου, οι επίσημες πράξεις των δημόσιων αρχών δεν παράγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσημες πράξεις δημόσιων αρχών είναι οι πράξεις δημόσιων αρχών που έχουν έννομα αποτελέσματα (νόμοι, κοινοβουλευτικές εργασίες, αποφάσεις των δικαστηρίων όλων των βαθμών κ.λπ.). Το άρθρο 21 παράγραφος 1 ορίζει ότι «η παράθεση αποσπασμάτων από νόμιμα δημοσιευμένο έργο με σκοπό την άσκηση κριτικής, επικρίσεων, βιβλιοπαρουσίασης, εκπαίδευσης ή σε επιστημονικές εργασίες, εφόσον είναι σύμφωνη με τα χρηστά επαγγελματικά ήθη και στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεν προσβάλλει το δικαίωμα του δημιουργού. Κατά την παράθεση αποσπασμάτων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πρέπει να αναφέρεται η πηγή και το όνομα του δημιουργού, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο».

Οι ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν οι εθνικές σελίδες για το Βέλγιο της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) υπόκεινται σε ίδιες ρήτρες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα βελγικά δικαστήρια είναι αρμόδια να κρίνουν κάθε αίτημα σχετικό με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν τα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στις εθνικές σελίδες για το Βέλγιο.

© Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2018)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας είναι δημόσιες. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες της Βουλγαρίας στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) διατίθενται ελεύθερα και μπορούν να μεταφορτωθούν/αναπαραχθούν/μεταφρασθούν/προσαρμοσθούν σε κάθε έκδοση, μορφή και μέσο για μη εμπορικούς σκοπούς, με εξαίρεση το υλικό στο οποίο προβλέπεται ρητή ρήτρα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή για το οποίο απαιτείται προηγούμενη άδεια του δικαιούχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

© Τσεχική Δημοκρατία (2018)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που κατέχει η κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας ή τρίτοι για λογαριασμό της τα οποία διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκειται στους εθνικούς κανόνες περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Η αναπαραγωγή περιεχομένου από τις σελίδες της Τσεχικής Δημοκρατίας επιτρέπεται, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς.

Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) απαιτείται προηγούμενη άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

© Βασίλειο της Δανίας (2018)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη δανική κυβέρνηση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) δεν υπόκεινται σε όρους προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

© Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (2018)

Η περαιτέρω χρήση από τρίτους εγγράφων που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και κατέχονται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διέπεται από τους κανόνες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που προβλέπονται στο γερμανικό δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς συμβάσεις. Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την πληρότητα, τα τυχόν συντακτικά και τεχνικά σφάλματα, τις παραλείψεις ή την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Ιδίως, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που αποκτώνται μέσω συνδέσμων προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.

Οι φορείς εκμετάλλευσης των δικτυακών τόπων είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που διαθέτουν για χρήση στους δικτυακούς τόπους τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του γενικού δικαίου. Το εν λόγω «ίδιο περιεχόμενο» πρέπει να διακρίνεται από τους συνδέσμους προς άλλο περιεχόμενο που παρέχεται από φορείς εκμετάλλευσης εξωτερικών δικτυακών τόπων.

Οι υπερσύνδεσμοι προς το περιεχόμενο εξωτερικών δικτυακών τόπων παρέχονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.

Η ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών δικτυακών τόπων βαρύνει αποκλειστικά τους παρόχους του εν λόγω περιεχομένου. Οι εξωτερικοί δικτυακοί τόποι διερευνώνται και ελέγχονται προσεκτικά, με καταβολή της μέγιστης δυνατής επιμέλειας, πριν από τη δημιουργία του σχετικού συνδέσμου. Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που αποκτώνται μέσω εξωτερικών υπερσυνδέσμων. Το περιεχόμενο των εξωτερικών δικτυακών τόπων μπορεί να μεταβληθεί οποτεδήποτε εν αγνοία της γερμανικής κυβέρνησης.

Όσον αφορά όλους τους συνδέσμους που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, δηλώνουμε ρητώς ότι δεν ελέγχουμε κατ’ ουδένα τρόπο τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των εξωτερικών δικτυακών τόπων στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω συνδέσμων στον παρόντα δικτυακό τόπο. Επιπλέον, οι σύνδεσμοι αυτοί δεν υποδηλώνουν έγκριση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ή του περιεχομένου τους. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις σελίδες στον παρόντα δικτυακό τόπο και για όλους τους συνδέσμους που περιέχονται σε αυτές.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε το γερμανικό σημείο επαφής στη διεύθυνση redaktion@justiz.de, εάν παρέχονται σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους για το περιεχόμενο των οποίων μπορούν να διατυπωθούν αντιρρήσεις.

Το επιγραμμικό συντακτικό προσωπικό των εθνικών σελίδων της Γερμανίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, να συμπληρώνει ή να αφαιρεί πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

© Δημοκρατία της Εσθονίας (2018)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας υπόκεινται σε όρους προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες της Δημοκρατίας της Εσθονίας στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) διατίθενται ελεύθερα και μπορούν να μεταφορτωθούν/αναπαραχθούν/μεταφρασθούν/προσαρμοσθούν σε κάθε έκδοση, μορφή και μέσο, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή του υλικού και το καθεστώς τους όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο των σελίδων της Δημοκρατίας της Εσθονίας στη διαδικτυακή πύλη e-Justice πρέπει να αναπαράγεται με ακρίβεια και να μην χρησιμοποιείται σε πλαίσιο που μπορεί να παραπλανήσει τον αναγνώστη.

© Ιρλανδία (2018)

Το υλικό που περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο και έχει παραχθεί από την Ιρλανδία υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της κυβέρνησης της Ιρλανδίας, σύμφωνα με τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του 2000. Το υλικό μπορεί να μεταφορτωθεί σε αρχείο ή να εκτυπωθεί μόνο για προσωπική χρήση. Όταν παρέχεται σε τρίτους, πρέπει να αναφέρονται η πηγή και το καθεστώς του όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η άδεια αναπαραγωγής υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της κυβέρνησης της Ιρλανδίας δεν επεκτείνεται σε τυχόν υλικό που περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο το οποίο ενδέχεται να ανήκει σε τρίτους. Αρμόδιος για τη χορήγηση άδειας αναπαραγωγής του εν λόγω υλικού είναι ο οικείος δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

© Ελληνική Δημοκρατία (2018)

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή πύλη e-Justice και παρέχονται από την ελληνική κυβέρνηση δεν υπόκεινται σε όρους προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, ορισμένες συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων είναι δυνατόν να υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) απαιτείται προηγούμενη άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

© Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ισπανίας (2018)

Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου που παρέχει η Ισπανία στη διαδικτυακή πύλη e-Justice, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν και οι παρεχόμενοι σύνδεσμοι και υπηρεσίες υπόκεινται σε δικαιώματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των φορέων που συνεργάζονται με αυτό, και προστατεύονται από αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση, η αναπαραγωγή, η διανομή, η δημόσια ανακοίνωση ή η μετατροπή του εν λόγω περιεχομένου, καθώς και κάθε άλλη παρόμοια ή ανάλογη δραστηριότητα, χωρίς τη ρητή άδεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ισπανίας. Η άδεια του χρήστη, όσον αφορά τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου από την παρούσα διαδικτυακή πύλη, περιορίζεται στη μεταφόρτωση και στην ιδιωτική χρήση του εν λόγω περιεχομένου, υπό τον όρο ότι αυτό παραμένει αναλλοίωτο.

© Γαλλική Δημοκρατία (2018)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ελευθεριών και/ή των δημιουργών του και των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού, και προστατεύεται από τους κανόνες του γαλλικού και του διεθνούς δικαίου που διέπουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και ιδίως από τις διατάξεις του γαλλικού Κώδικα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η προστασία αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα κειμένων που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων στην οθόνη και το λογισμικό που απαιτείται για τη χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και τους λογότυπους, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα γραφικά κάθε είδους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ελευθεριών επιτρέπει στους χρήστες μόνο την ανάγνωση του περιεχομένου τούτο αποκλείει, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για οποιονδήποτε σκοπό.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή μόνο υπό ψηφιακή μορφή στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο και για τον σκοπό της ανάγνωσης των σελίδων με το λογισμικό πλοήγησης του χρήστη.

Απαγορεύεται κάθε ολική ή μερική αναπαραγωγή του δικτυακού τόπου από οποιαδήποτε εταιρεία χωρίς ρητή άδεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ελευθεριών, τυχόν δε τέτοια αναπαραγωγή θα συνιστούσε παραποίηση/απομίμηση κατά την έννοια των άρθρων L.335-2 και επόμενα του Κώδικα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Σύνδεσμος προς τον γαλλικό Κώδικα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Για να συμβουλευθείτε το κεφάλαιο του Κώδικα Διανοητικής Ιδιοκτησίας που αφορά τις ποινικές κυρώσεις, κάντε κλικ εδώ.

© Ιταλική Δημοκρατία (2018)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που κατέχουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, ή τρίτοι εξ ονόματός τους, τα οποία διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκειται στους εθνικούς κανόνες περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Η αναπαραγωγή περιεχομένου που διατίθεται στις σελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ιταλίας ή άλλων δημόσιων οργανισμών επιτρέπεται, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) απαιτείται προηγούμενη άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

© Κυπριακή Δημοκρατία (2018)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που κατέχει η Κύπρος ή τρίτοι για λογαριασμό της τα οποία διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκειται στους εθνικούς κανόνες περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Η αναπαραγωγή περιεχομένου από τις σελίδες της Κύπρου επιτρέπεται, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) απαιτείται προηγούμενη άδεια, η εν λόγω άδεια υπερισχύει της προαναφερθείσας γενικής άδειας και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

© Δημοκρατία της Λετονίας (2018)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την κυβέρνηση της Λετονίας είναι δημόσιες και δεν υπόκεινται σε όρους προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες της Λετονίας στη διαδικτυακή πύλη e-Justice διατίθενται ελεύθερα και μπορούν να μεταφορτωθούν/αναπαραχθούν/μεταφρασθούν/προσαρμοσθούν σε κάθε έκδοση, μορφή και μέσο για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

© Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (2018)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Δημοκρατία της Λιθουανίας προστατεύονται από τη λιθουανική νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή.

© Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου (2018)

Η αναπαραγωγή του περιεχομένου και των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις σελίδες για το Λουξεμβούργο οι οποίες ανήκουν στο κράτος του Λουξεμβούργου ή σε τρίτους φορείς υπόκειται στο δίκαιο του Λουξεμβούργου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, επιτρέπεται η αναπαραγωγή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις σελίδες για το Λουξεμβούργο για μη εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση να αναφέρεται ρητώς η πηγή.

Όταν απαιτείται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η σχετική πρόβλεψη ακυρώνει την ανωτέρω γενική άδεια και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Το κράτος του Λουξεμβούργου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες για το Λουξεμβούργο. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες αυτές δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, εξαντλητικές, ακριβείς ή επικαιροποιημένες. Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κειμένων που δημοσιεύονται στις σελίδες αυτές και των πρωτότυπων εγγράφων, ισχύουν τα πρωτότυπα έγγραφα, όπως έχουν δημοσιευθεί στη Μémorial.

Οι σελίδες του κράτους του Λουξεμβούργου παραπέμπουν σε ορισμένες περιπτώσεις σε σελίδες που προέρχονται από τρίτους φορείς. Το κράτος του Λουξεμβούργου δεν ελέγχει τις σελίδες αυτές και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Το κράτος του Λουξεμβούργου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη του εξοπλισμού πληροφορικής του χρήστη οφειλόμενη στη χρησιμοποίηση σελίδων που προέρχονται από το κράτος του Λουξεμβούργου ή από τρίτους φορείς.

Το κράτος του Λουξεμβούργου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή, έστω και προσωρινή, της υπηρεσίας που παρέχεται με αυτές τις σελίδες.

Οι παρούσες ρήτρες αποποίησης ευθύνης δεν έχουν σκοπό να καταστρατηγήσουν τις απαιτήσεις που θεσπίζονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ούτε να αποκλείσουν την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή βάσει της εν λόγω νομοθεσίας.

© Ουγγαρία (2018)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που κατέχει η Ουγγαρία ή τρίτοι για λογαριασμό της τα οποία διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκειται στην ουγγρική νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Η ιδιωτική και επίσημη αναπαραγωγή περιεχομένου από τις σελίδες της Ουγγαρίας επιτρέπεται, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται προηγούμενη άδεια του δικαιούχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

© Δημοκρατία της Μάλτας (2018)

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας/ Άδεια αναπαραγωγής

Η κυβέρνηση της Μάλτας, από κοινού με τα υπουργεία και τις υπηρεσίες της, καθώς και οι αρχές και οι συντάκτες των δικτυακών τόπων καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ορισμένους από τους δικτυακούς τόπους τους ή οι πληροφορίες των εξωτερικών συνδέσμων είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες και ορθές, και, κατά συνέπεια, τονίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να θεωρούνται ορθές και πλήρεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα. Ομοίως, δεν μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα και τη συνεχή προσπελασιμότητα, ούτε την αδιάλειπτη παροχή των πληροφοριών σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων. Ως εκ τούτου, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημία η οποία θα μπορούσε να προκληθεί μέσω της χρήσης των πληροφοριών, καθώς οι παρεχόμενες πληροφορίες αποτελούν αποκλειστικά και μόνο γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Η κυβέρνηση της Μάλτας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί, να προσθέτει ή να καταργεί μέρη ή ολόκληρες σελίδες προσωρινά χωρίς σχετική ειδική προειδοποίηση.

Η κυβέρνηση της Μάλτας, από κοινού με τα υπουργεία και τις υπηρεσίες της, καθώς και οι αρχές και οι συντάκτες των δικτυακών τόπων δεν διενεργούν έλεγχο ποιότητας των εξωτερικών συνδέσμων. Η συμπερίληψη της επωνυμίας οποιασδήποτε επιχείρησης ή εμπόρου στις σελίδες δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως σύσταση για τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή έμπορο.

Σκοπός των σελίδων αυτών δεν είναι η παροχή νομικών συμβουλών. Αυτό παραμένει προνόμιο των επαγγελματιών του νομικού κλάδου.

Αν θεωρείτε ότι κάποια πληροφορία σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν είναι ακριβής, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο του δικτυακού τόπου ή συμπληρώστε το έντυπο στην ιστοσελίδα «Η γνώμη σας».

Το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των νόμων της Μάλτας, των πολιτικών και των κανονισμών, καθώς και από τις διατάξεις κάθε διεθνούς συμφωνίας που αναφέρει την κυβέρνηση της Μάλτας. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι διαθέσιμες για προσωπική χρήση και για δημόσια μη εμπορική χρήση. Για τους δύο αυτούς σκοπούς, επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους δωρεάν και χωρίς άδεια από την κυβέρνηση της Μάλτας, υπό τον όρο ότι το αναπαραγόμενο υλικό είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου και ότι ως πηγή του αναφέρεται η κυβέρνηση της Μάλτας. Το αναπαραγόμενο υλικό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιάζεται ως επίσημη έκδοση, ούτε καν ως παραχθέν από κοινού ή με τη συγκατάθεση της κυβέρνησης της Μάλτας.

© Βασίλειο των Κάτω Χωρών (2018)

Οι πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και παρέχονται από την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών δεν υπόκεινται σε όρους προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Συναφώς, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες των Κάτω Χωρών στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) διατίθενται ελεύθερα και μπορούν να μεταφορτωθούν/αναπαραχθούν/μεταφρασθούν/προσαρμοσθούν σε κάθε έκδοση, μορφή και μέσο για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν σε ορισμένα μέρη των παρεχόμενων πληροφοριών περιλαμβάνεται ρήτρα προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

© Δημοκρατία της Αυστρίας (2018)

Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις σελίδες της Αυστρίας στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) θεωρούνται δημόσιες πληροφορίες. Επιτρέπεται η διανομή και η αναπαραγωγή τους, υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και ότι γίνεται αναφορά της πηγής.

Παρά τις εύλογες προσπάθειες που καταβάλλει για τη συμπερίληψη ορθών και επικαιροποιημένων πληροφοριών στις σελίδες της Αυστρίας στη διαδικτυακή πύλη e-Justice, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης (BMJ) δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, το επίκαιρο ή την πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών ή των πληροφοριών σε άλλους δικτυακούς τόπους προς τους οποίους παρέχει συνδέσμους. Εάν και εφόσον διαπιστωθούν λάθη και σφάλματα, θα διορθωθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των σελίδων της Αυστρίας στη διαδικτυακή πύλη e-Justice είναι γενικής φύσης και, ως εκ τούτου, δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες μεμονωμένες απαιτήσεις προσώπων, εταιρειών ή οργανισμών δεν είναι κατ’ ανάγκη ακριβείς, πλήρεις ή επικαιροποιημένες συνδέονται εν μέρει με άλλους δικτυακούς τόπους, τους οποίους το BMJ δεν ελέγχει και οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τις επαγγελματικές (νομικές) συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εάν χρειάζεστε προσωπικές συμβουλές, επικοινωνήστε πρώτα με έναν ειδικό στον αντίστοιχο τομέα που σας ενδιαφέρει. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με δικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεστε, επικοινωνήστε με το αρμόδιο δικαστήριο. Όσον αφορά ενστάσεις ή αιτήσεις που απαιτούν την τήρηση προθεσμίας, οι ερωτήσεις πρέπει να απευθύνονται σε κάθε περίπτωση πρώτα στο αρμόδιο δικαστήριο ή στην αρμόδια αρχή.

Δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε έγγραφο προσπελάσιμο μέσω των σελίδων της Αυστρίας στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) θα αντιστοιχεί ακριβώς στο επίσημα εγκριθέν κείμενο. Μόνο οι πράξεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας που δημοσιεύονται με τον τρόπο που ορίζεται από τον νόμο στην «Ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Αυστρίας» (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich) είναι νομικά δεσμευτικές.

Ορισμένα από τα έγγραφα στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω των σελίδων της Αυστρίας στη διαδικτυακή πύλη e-Justice αναφέρονται σε πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από άλλους οργανισμούς. Ωστόσο, το BMJ δεν βεβαιώνει ούτε εγγυάται την ακρίβεια, το επίκαιρο ή την ορθότητα των δεδομένων που παρέχονται μέσω αυτών.

© Υπουργείο Δικαιοσύνης της Πολωνίας (2018)

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν παρέχει συμβουλές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, το επίκαιρο ή την εφαρμοσιμότητα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αποζημίωσης σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες. Ειδικές ρήτρες αποποίησης ευθύνης ή ειδοποιήσεις περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να εφαρμόζονται επιπροσθέτως σε ορισμένα περιεχόμενα ή μέρη του δικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες της Πολωνίας οι οποίες δεν υπόκεινται σε ειδικές ρήτρες αποποίησης ευθύνης ή ειδοποιήσεις περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας διατίθενται ελεύθερα και μπορούν να μεταφορτωθούν/αναπαραχθούν/μεταφρασθούν/προσαρμοσθούν σε κάθε έκδοση, μορφή και μέσο για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και αποκλείει κάθε υποχρέωση αποζημίωσης σε σχέση με την πλοήγηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, τη χρήση πληροφοριών ή τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε υλικού από αυτόν, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υποχρέωσης αποζημίωσης για σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή παραπλανητικές ή δυσφημιστικές δηλώσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να περιλαμβάνουν γνώμες και απόψεις οι οποίες, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό, δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις γνώμες και τις απόψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους τους οποίους οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν ελέγχουν και για τους οποίους το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

© Πορτογαλική Δημοκρατία (2018)

Η περαιτέρω χρήση από τρίτους των εγγράφων που περιέχονται στην παρούσα διαδικτυακή πύλη και ανήκουν στην Πορτογαλία υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, καθώς και σε δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, βάσει της πορτογαλικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της ΕΕ και των εφαρμοστέων διεθνών συμφωνιών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα διαδικτυακή πύλη είναι δημόσιες και, εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό, μπορούν να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή. Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνα, λογισμικό κ.λπ.), απαιτείται προηγούμενη άδεια, η προαναφερθείσα γενική άδεια δεν ισχύει. Για την περαιτέρω χρήση και την αναπαραγωγή εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα περαιτέρω, μπορεί να χορηγηθεί ειδική άδεια κατόπιν αιτήματος. Η ειδική άδεια ορίζει σαφώς τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στη χρήση των εγγράφων που αυτή καλύπτει.

© Ρουμανία (2018)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που κατέχει η Ρουμανία ή τρίτοι για λογαριασμό της τα οποία διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκειται στους εθνικούς κανόνες περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Η αναπαραγωγή περιεχομένου από τις σελίδες της Ρουμανίας επιτρέπεται, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) απαιτείται προηγούμενη άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

© Δημοκρατία της Σλοβενίας (2018)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που κατέχει η κυβέρνηση της Σλοβενίας ή τρίτοι για λογαριασμό της τα οποία διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκειται στους εθνικούς κανόνες περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Η αναπαραγωγή περιεχομένου από τις σελίδες της Σλοβενίας επιτρέπεται, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς.

Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) απαιτείται προηγούμενη άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

© Σλοβακική Δημοκρατία (2018)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που κατέχει η Σλοβακική Δημοκρατία ή τρίτοι για λογαριασμό της τα οποία διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκειται στους κανόνες της Σλοβακίας περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των συγγενικών δικαιωμάτων και των ειδικής φύσης δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων επιτρέπονται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες προβλέπονται στον νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αριθ. 618/2003, όπως έχει τροποποιηθεί. Η χρήση ή η διάθεση περιεχομένου σύμφωνα με τον νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να αντιβαίνει στην κανονική σκοπούμενη εκμετάλλευση του περιεχομένου ούτε να θίγει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίζεται άδεια για τη χρήση του περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της Σλοβακίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

στα αγγλικά
στα σλοβακικά

© Δημοκρατία της Φινλανδίας (2018)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη φινλανδική κυβέρνηση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) είναι δημόσιες και δεν υπόκεινται σε όρους προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

© Βασίλειο της Σουηδίας (2018)

Το υλικό που δημοσιεύεται στις σελίδες της Σουηδίας στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) μπορεί να αναπαράγεται δωρεάν. Όπου ρητά απαιτείται, πρέπει να αναφέρεται η πηγή.

© Crown copyright (Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Στέμματος) (2018)

Οι πληροφορίες που παράγονται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Στέμματος. Ολόκληρο τo περιεχόμενο διατίθεται βάσει της Open Government Licence v3.0 (ανοικτή κυβερνητική άδεια, έκδοση 3), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/12/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.