Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Informacje prawne

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

1. Zastrzeżenie

2. Oświadczenie o ochronie prywatności

3. Przepisy o ochronie danych osobowych

4. Informacja o prawach autorskich


1. Zastrzeżenie

1.1 Uwagi ogólne

Zamieszczone na niniejszej stronie opinie przedstawiają poglądy autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Komisję Europejską, jednak zawarte na niej treści stanowią wspólną własność Komisji i poszczególnych państw członkowskich.

Celem strony internetowej Komisji Europejskiej jest ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach transgranicznych i dostępu ogółu społeczeństwa do informacji o inicjatywach i ogólnej polityce Unii Europejskiej. Dążymy do tego, aby informacje były aktualne i precyzyjne. Wszelkie zgłoszone błędy staramy się jak najszybciej usuwać.

Wszystkie interaktywne (elektroniczne) usługi udostępniamy „tak, jak jest” oraz na zasadzie najwyższej staranności. Komisja Europejska oraz podmioty przekazujące dane bądź usługodawcy, którzy uczestniczą w projekcie, zastrzegają, że nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej. W szczególności nie jesteśmy w stanie zagwarantować aktualności danych i ich prawidłowości ani zapewnić nieprzerwanej dostępności usługi bądź dostępności innych zewnętrznych stron internetowych, do których odsyła ta strona.

W odniesieniu do niektórych funkcji europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” wykorzystuje się dane z bazy GeoNames na podstawie licencji CC BY 3.0. Nie wprowadza się żadnych zmian do tych danych.

Komisja zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkody wynikającej z uszkodzenia danych, ich utraty oraz jakiegokolwiek innego rodzaju niepożądanego skutku powstałego w następstwie zamierzonych bądź niezamierzonych operacji w ramach systemu. Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym lub wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadkach, które nie mogą zostać objęte wyłączeniem, zgodnie ze wspomnianym ustawodawstwem. Prawem właściwym jest prawo belgijskie, a do rozstrzygania ewentualnych sporów właściwe są belgijskie sądy.

Komisja Europejska może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić zastrzeżenie i warunki przedstawione poniżej, dlatego należy zawsze odwoływać się do aktualnej wersji tekstu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej.

1.2 Aspekty dotyczące stron tematycznych

Na stronach tematycznych zawarto treści dotyczące zagadnień „europejskich” lub odnoszących się do poszczególnych państw członkowskich. Każde państwo członkowskie (poprzez swoje różne organy) ponosi odpowiedzialność za treści oraz łącza zawarte na swoich stronach. Informacje te:

 • są wyłącznie ogólne i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób lub podmiotów;
 • nie ma gwarancji, że są pełne, kompletne, dokładne bądź aktualne;
 • czasami odwołują się do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi Komisja nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie są poradami o charakterze specjalistycznym ani o charakterze prawnym (jeżeli istnieje potrzeba uzyskania konkretnej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Wszelkie znajdujące się na niniejszych stronach odniesienia do osoby płci męskiej uważa się jednocześnie za stanowiące odniesienie do osoby płci żeńskiej i odwrotnie, o ile z kontekstu w sposób niebudzący wątpliwości nie wynika inaczej.

Niektóre strony zostały przetłumaczone maszynowo. Prosimy zwrócić uwagę, że tłumaczenie maszynowe umieszczono na stronach tymczasowo i jedynie do celów informacyjnych. Właściciele tych stron nie odpowiadają w żaden sposób za jakość tekstów przetłumaczonych maszynowo.

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Jedynie prawodawstwo unijne opublikowane w papierowej wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed 1 lipca 2013 r. i w jego wersji elektronicznej po 1 lipca 2013 r. ma moc prawną. Zamierzamy minimalizować zakłócenia spowodowane incydentami technicznymi. Jednakże pliki lub formaty, za pomocą których niektóre dane i informacje zostały przygotowane lub zamieszczone na naszej stronie internetowej mogą zawierać błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy.

1.3 Niektóre aspekty dotyczące usług interaktywnych

W przypadku wszystkich usług interaktywnych stosuje się warunki, które zostały wyszczególnione poniżej.

Korzystanie z tych usług oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się korzystania z usługi lub wszelkich danych osobowych przekazywanych w ramach tej usługi w jakimkolwiek innym zamiarze lub celu, w szczególności w związku z prowadzeniem działalności handlowej, marketingowej lub reklamowej.

Zabrania się automatycznego kopiowania (pobierania) lub dystrybucji danych otrzymanych w ramach świadczonych usług za pomocą jakichkolwiek środków.

Zezwala się na zamieszczanie łączy do europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz do jego podstron.

Aspekty związane z usługą:

1.3.1 Wzajemne połączenie rejestrów upadłości

Usługa ta umożliwia znalezienie informacji dotyczących spraw upadłościowych w rejestrach państw członkowskich uczestniczących w projekcie. Na szczeblu UE nie funkcjonuje centralny rejestr upadłości. Zapytanie jest wysyłane do rejestrów krajowych i odpowiedź przychodzi z nich z powrotem w kilka sekund. Na razie usługa jest realizowana na zasadzie „najlepszych starań”.

1.3.2 Znajdź prawnika

„Znajdź prawnika” to usługa świadczona dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską oraz krajowe organizacje zawodowe zrzeszające prawników i inne tego typu organizacje, które uczestniczą w projekcie.

1.3.3 Znajdź notariusza

„Znajdź notariusza” to usługa świadczona dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską, Radę Notariatów Unii Europejskiej (CNUE ) oraz inne krajowe izby notarialne uczestniczące w projekcie.

1.3.4 ECLI

Wyszukiwarka „ECLI” (europejska sygnatura orzecznictwa) to usługa świadczona dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską oraz podmioty zajmujące się udostępnianiem orzecznictwa. Komisja zapewnia tę usługę, aby ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kontekście transgranicznym. Dzięki temu obywatele UE oraz prawnicy praktycy mogą łatwo odnaleźć orzeczenie opatrzone ECLI.

1.3.5 Wyszukiwanie właściwego sądu/organu

Interfejs wyszukiwania właściwego sądu/organu jest usługą świadczoną dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską we współpracy z krajowymi organami wymiaru sprawiedliwości lub innymi uczestniczącymi w projekcie podmiotami, które mają w tym zakresie kompetencje. Komisja udostępniła tę usługę, aby ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kontekście transgranicznym. Dzięki temu obywatele UE oraz prawnicy praktycy mogą łatwo ustalić właściwy sąd krajowy. Należy zauważyć, że chociaż podjęto wszystkie możliwe wysiłki, by zapewnić dokładność wyników, mogą pojawić się wyjątkowe przypadki z tej dziedziny, które nie zostały przewidziane.

1.3.6 Elektroniczne składanie wniosków (e-CODEX)

Elektroniczne składanie wniosków z wykorzystaniem technologii e-CODEX (w odniesieniu do europejskiego nakazu zapłaty i europejskich drobnych roszczeń) jest możliwe dzięki wzajemnemu połączeniu dużej liczby systemów informatycznych prowadzonych zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez administracje krajowe. W wyjątkowych sytuacjach wniosek może nie dotrzeć do wskazanego sądu. Dowód przesłania (bądź dowód nieprzesłania) będzie udostępniany stronom w miarę możliwości, ale należy wziąć pod uwagę, że w niektórych państwach członkowskich dowód ten dotyczy jedynie doręczenia wniosku do krajowego centralnego systemu informatycznego utworzonego w tym celu. Nie zawsze będzie możliwe przedstawienie dowodu doręczenia do wskazanego sądu.

Wszystkie powiadomienia dotyczące dowodu przesłania do sądu lub potwierdzenia odbioru w sądzie zostaną przesłane na adres elektroniczny powiązany z Państwa kontem w systemie uwierzytelniania użytkownika Komisji Europejskiej (EU Login).

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wniosku lub nieprzedstawienie dowodu jego przesłania (bądź nieprzesłania). Jednocześnie Komisja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesłanych z sądu wiadomości dotyczących Państwa wniosku bądź niepowiadomienie o otrzymaniu takiej wiadomości.

O ile nie zażądali Państwo usunięcia wiadomości, wiadomości przesyłane z i do sądu – z wyjątkiem przypadków wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej – będą udostępnione do Państwa wglądu w portalu „e-Sprawiedliwość” przez okres co najmniej roku. Zaleca się przechowywanie własnych kopii wszystkich wiadomości, do których pragną mieć Państwo dostęp po upływie tego okresu. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogli Państwo ponieść, ze względu na tymczasową bądź trwałą niedostępność wiadomości przesyłanych między Państwem a sądem bądź niepoinformowanie z wyprzedzeniem o usunięciu wiadomości.

1.3.7 Podpis elektroniczny

Wnioski składane elektronicznie (e-CODEX) muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym, zanim zostaną przesłane za pośrednictwem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”. W portalu tym udostępniono narzędzie, które wspomaga użytkownika w tym zakresie, przy czym nie ma obowiązku z korzystania z tego narzędzia: wniosek można opatrzyć podpisem elektronicznym za pomocą własnych narzędzi, a następnie umieścić go w portalu. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą mogli Państwo ponieść w następstwie odmowy – dokonanej przez sąd bądź inny podmiot – uznania podpisu elektronicznego utworzonego za pomocą narzędzia udostępnionego w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”

1.3.8 Znajdź spółkę/ Integracja rejestrów działalności gospodarczej

Usługa ta umożliwia wyszukanie i uzyskanie informacji na temat spółek wpisanych do rejestrów działalności gospodarczej w UE, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii. Stanowi ona część systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS), utworzonego zgodnie z prawem UE. System ten zapewnia połączenie krajowych rejestrów działalności gospodarczej, które udostępniają informacje na temat spółek.

Do góry

2. Oświadczenie o ochronie prywatności

2.1. Cele europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” ma pełnić rolę „punktu kompleksowej obsługi” dostarczającego informacje na temat europejskiego wymiaru sprawiedliwości i europejskich postępowań sądowych. Portal skierowany jest do obywateli, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości. Obywatele we wszystkich państwach członkowskich powinni mieć równie łatwy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, jak w swoim własnym państwie. Europejski portal „e-Sprawiedliwość” przyczynia się w praktyczny sposób do usunięcia barier, udostępniając informacje w 23 językach oraz zestaw łączy do właściwych stron internetowych i dokumentów.

Pomimo że odpowiedzialność za treść portalu i zarządzanie nim spoczywa na Komisji Europejskiej i poszczególnych państwach członkowskich, administratorem danych zawartych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” jest Komisja Europejska.

2.2. Jakie przepisy prawne mają zastosowanie?

Wszystkie czynności przetwarzania danych związane z organizacją europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” i zarządzaniem nim w zakresie kompetencji Komisji Europejskiej reguluje rozporządzenie nr 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady zdnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE i o swobodnym przepływie takich danych oraz decyzja Komisji 2014/333/UE dotycząca ochrony danych osobowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.

2.3. Jakie dane są przetwarzane przez Komisję w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”?

W portalu „e-Sprawiedliwość” przetwarzane są nazwiska i adresy poczty elektronicznej właścicieli stron i łączy internetowych. Ponadto w przypadkach, gdy osoby fizyczne zostały wskazane jako punkty kontaktowe, niektóre informacje dotyczące właściwych sądów lub podmiotów przedstawione przez państwa członkowskie mogą zawierać dane osobowe (nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Wszystkie takie dane są przechowywane w bazie danych utrzymywanej przez Centrum Danych Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

W tym celu wykorzystywany jest mechanizm, który zbiera (ale nie przechowuje) dane osobowe z systemu uwierzytelniania Komisji Europejskiej EU Login. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adresy poczty elektronicznej są gromadzone i przetwarzane przez EU Login do celów rejestracji. Osobne szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia charakter przetwarzania danych osobowych przez EU Login. Dalsze informacje dostępne są na stronie https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Dane osobowe są również przetwarzane w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” na potrzeby udostępniania wzajemnie połączonych baz danych, takich jak: „Znajdź prawnika”, „Znajdź notariusza”, wzajemnie połączone rejestry upadłości (IRI), narzędzie wyszukiwania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI), „Znajdź spółkę” (część systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS)) wzajemnie połączone rejestry nieruchomości (LRI), dynamiczne formularze i elektroniczne składanie wniosków (e-CODEX). W tym kontekście:

 • dane dotyczące prawników pochodzą z rejestrów organizacji zawodowych zrzeszających prawników i innych podobnych organizacji, które uczestniczą w projekcie;
 • dane dotyczące notariuszy pochodzą z rejestrów krajowych izb notarialnych uczestniczących w projekcie, przekazanym przez CNUE oraz inne właściwe organy;
 • dane we wzajemnie połączonych rejestrach upadłości pochodzą z krajowych rejestrów upadłości bądź rejestrów działalności gospodarczej;
 • część orzeczenia zawierająca dane osobowe przetwarzana w ramach korzystania z ECLI jest przekazywana przez właściwe organy sądowe bądź inne właściwe organy;
 • dynamiczne formularze przetwarzają dane przekazane przez użytkowników końcowych (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, rachunek bankowy itp.);
 • dane przetwarzane w ramach e-CODEX pochodzą z wiadomości użytkowników kierowanych do sądów krajowych. Ponadto do identyfikacji użytkowników systemu wykorzystuje się również dane techniczne, przy czym w niektórych sytuacjach dane te mogą zawierać informacje osobowe, na przykład adres poczty elektronicznej bądź numer identyfikacyjny systemu uwierzytelniania użytkownika Komisji Europejskiej (EU Login);
 • dane przetwarzane w związku z usługą „Znajdź spółkę” wykorzystywane są do identyfikacji uczestników systemu, i w niektórych przypadkach mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres poczty elektronicznej bądź numer identyfikacyjny systemu uwierzytelniania użytkownika Komisji Europejskiej. Usługa „Znajdź spółkę” jest połączona z europejską centralną platformą, stanowiącą część systemu BRIS, opracowywaną i administrowaną przez Komisję Europejską. Usługa „Znajdź spółkę” gromadzi dane o przedsiębiorstwach za pośrednictwem europejskiej centralnej platformy. Takie dane przedsiębiorstw mogą zawierać dane osobowe, na przykład: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów osób, które reprezentują spółkę w stosunkach z osobami trzecimi i w postępowaniu sądowym, lub które uczestniczą w uczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jego nadzorowaniu lub kontrolowaniu. Takie dane pochodzą z rejestrów przedsiębiorstw krajów uczestniczących;
 • dane przetwarzane w związku z systemem LRI wykorzystywane są ponadto do identyfikacji użytkowników systemu i w niektórych sytuacjach dane te mogą zawierać informacje osobowe, na przykład adres poczty elektronicznej bądź numer identyfikacyjny systemu uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login ID).

2.4. W jakim celu przetwarza się dane?

W portalu gromadzi się dane osobowe, aby mieć możliwość skontaktowania się z właścicielami stron i łączy internetowych. Przetwarzanie ma umożliwić wysyłanie powiadomień drogą mailową oraz zarządzanie właścicielami stron i łączy internetowych w ramach systemu wsparcia operacyjnego portalu. W portalu pobiera się również dane osobowe (za pośrednictwem systemu EU Login) do następujących celów: wysyłanie zawiadomień drogą mailową do użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji na temat określonych treści tematycznych bądź w celu zapoznania ich z aktualizacjami. Dane osobowe są także przetwarzane w celu umożliwienia zarządzania funkcjami i prawami oraz zawartością portalu.

Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję w portalu w przypadku funkcji „Znajdź prawnika”, „Znajdź notariusza”, „Znajdź spółkę”, wzajemne połączonych rejestrów upadłości (IRI) i narzędzia wyszukiwania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) odbywa się jedynie na potrzeby umożliwienia dostępu do wzajemnie połączonych krajowych baz danych przechowujących dane osobowe. W tym kontekście Komisja odpowiada jedynie za udostępnianie infrastruktury informatycznej dla wyżej wymienionych funkcjonalności portalu i nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się we wzajemnie połączonych krajowych bazach danych udostępnionych za pośrednictwem portalu.

Komisja przetwarza również dane osobowe w portalu, gdy jest to niezbędne na potrzeby usług interaktywnych pozwalających użytkownikom na bezpośrednie komunikowanie się z odpowiednimi organami w innym państwie członkowskim.

2.5. Kto ma dostęp do danych?

Do danych osobowych dotyczących stron internetowych bądź właścicieli łączy dostęp ma personel Komisji (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, Wydział B4) i upoważniony personel odpowiedzialny za zarządzanie systemem i wsparcie techniczne. Ponadto dostęp do tego typu danych osobowych powiązanych ze stronami internetowymi państw członkowskich mają pracownicy organów państw członkowskich odpowiedzialni za zarządzanie odpowiednimi stronami.

Komisja przeprowadza stałą i odpowiednią ocenę stanu bezpieczeństwa w zakresie, w jakim prowadzone są prace związane z połączeniem krajowych baz danych. Za pośrednictwem portalu można uzyskać dostęp wyłącznie do tych informacji znajdujących się w połączonych krajowych bazach danych, które są dostępne publicznie. Nie ma możliwości łączenia za pośrednictwem portalu – do rozmaitych celów – informacji z różnych połączonych krajowych baz danych.

2.6. Jak długo przechowuje się dane osobowe?

Dane osobowe właścicieli stron i łączy internetowych będą przechowywane w lokalnych bazach danych tak długo, jak długo będą miały znaczenie dla portalu, przy czym nie będą przetrzymywane dłużej niż jest to potrzebne. Konieczność dalszego przechowywania tych danych osobowych jest ponownie weryfikowana. Weryfikację przeprowadza się raz na rok przy okazji aktualizacji całej zawartości portalu. Okres zatrzymania wynosi zatem jeden rok, z zastrzeżeniem kontroli przeprowadzanych w sposób odręczny i odnawiania automatycznego. W przypadku zarejestrowanych użytkowników przechowuje się jedynie osobiste adresy poczty elektronicznej. Nie zatrzymuje się poszczególnych imion i nazwisk oraz innych danych osobowych. Dane dotyczące zarejestrowanych użytkowników zostaną usunięte na ich wniosek.

Orzeczenia sądowe udostępnione po opatrzeniu ECLI mogą zawierać dane osobowe, do których zastosowanie ma krajowe ustawodawstwo dotyczące ochrony danych, przy czym dane te podlegają odpowiednim okresom zatrzymania. Krajowe podmioty przekazujące dane odpowiadają za usunięcie orzeczenia w chwili, w której nie powinno być ono dłużej dostępne w ramach systemu.

Dane osobowe zawarte w wiadomościach przesyłanych między użytkownikami a sądami przy składaniu elektronicznych wniosków (e-CODEX) są przechowywane w odrębnej bazie danych Komisji w formie zaszyfrowanej przez odpowiedni okres. Użytkownik może złożyć wniosek o ich usunięcie w dowolnym momencie.

Dane osobowe zawarte w zamówieniach dokumentów w ramach usług „Znajdź spółkę” i LRI są przechowywane do momentu, w którym zamówienie zostanie usunięte z bazy danych portalu.

W portalu nie będą przechowywane żadne inne dane osobowe.

2.7. Jakie środki bezpieczeństwa wprowadzono, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieupoważnionym?

Dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób. Europejski portal „e-Sprawiedliwość” jest chroniony za pomocą szeregu zabezpieczeń technicznych. Rygorystyczne zarządzanie funkcjami i prawami gwarantuje, że dostęp osób upoważnionych ogranicza się wyłącznie do niezbędnego poziomu i odbywa się w ramach koniecznych zezwoleń. Wszystkie transakcje dotyczące danych dokonywane są za pomocą zaszyfrowanych połączeń. Zdalny i fizyczny dostęp do bazy danych portalu jest zabezpieczony poprzez rozdzielanie sieci, zapory sieciowe i inne mechanizmy zapewniane przez centrum danych Komisji. Dostęp do danych osobowych zawartych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” ma jedynie ograniczona grupa użytkowników, jak opisano powyżej w pkt. 2.5 „Kto ma dostęp do danych?”.

Dane osobowe zawarte w wiadomościach przesyłanych między użytkownikami i sądami są przechowywane w zaszyfrowanej formie w odrębnej bazie danych Komisji.

2.8. Dostęp do własnych danych osobowych

W razie potrzeby zweryfikowania, jakie dane osobowe są przechowywane w Państwa imieniu przez odpowiedzialnego administratora, czy zostały zmodyfikowane, poprawione lub usunięte, prosimy wysyłać wiadomość e-mail na specjalny adres poczty elektronicznej podany niżej w punkcie „Dane kontaktowe”, dokładnie określając swoje żądanie. Wnioski będą rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez administratora danych.

2.9. Dane kontaktowe

Europejskim portalem „e-Sprawiedliwość” zarządza Dział B.4 w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Za przetwarzanie danych odpowiada kierownik działu Cristian NICOLAU (administrator danych).

Adres kontaktowy na potrzeby europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” jest następujący:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
Dział B4: E-Sprawiedliwość, IT i zarządzanie dokumentami
B-1049 Bruksela
, Belgia

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ewentualne skargi w związku z przetwarzaniem danych w zakresie kompetencji Komisji należy wnosić do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
, rue Wiertz 60 (MO 63)
B-1047 Bruksela
Belgia

Telefon: +32 2 283 19 00
faks: +32 2 283 19 50

Do góry

3. Przepisy o ochronie danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Podstawą prawną polityki w dziedzinie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.

Ta ogólna polityka obejmuje grupę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny eu.

Można co prawda przeglądać większość stron internetowych bez podawania osobistych danych, w niektórych przypadkach informacje te są jednak wymagane w celu dostarczenia zamówionych e-usług.

Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i dostarczają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w ich oświadczeniach o polityce w sprawie ochrony prywatności.

W tym kontekście:

 • w odniesieniu do każdej specyficznej e-usługi administrator określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i zapewnia zgodność specyficznej e-usługi z polityką w sprawie ochrony prywatności;
 • urzędnik zajmujący się ochroną danych zapewnia, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (zob. art. 43-45 wymienionego rozporządzenia);
 • europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależna władza sprawująca kontrolę w odniesieniu do wszystkich instytucji (zob. art. 52-60 wymienionego rozporządzenia).
 • Grupa instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny eu. zapewnia łącza do portali innych stron. Nie kontrolujemy tych stron, w związku z czym zalecamy, aby zapoznawać się ze stosowanymi przez te podmioty zasadami w zakresie ochrony prywatności.

Co to jest e-usługa ?

E-usługa na stronie internetowej EUROPA jest usługą lub zbiorem zasobów w internecie – udostępnionych na potrzeby poprawy komunikowania się między obywatelami i przedsiębiorcami a instytucjami europejskimi.

Trzy rodzaje e-usług są lub będą udostępnione w na stronach EUROPA.

 1. Usługi informacyjne umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorcom, organom administracji i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zapewniając tym samym jawność polityki i działań UE oraz ich lepsze zrozumienie.
 2. Interaktywna komunikacja zapewnia lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorcami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, ułatwiając tym samym konsultacje polityczne i mechanizm otrzymywania „informacji zwrotnej” w celu określenia polityki, działań i usług UE.
 3. Transakcje umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, np.: zawieranie umów, operacje finansowe, rekrutacja, zapisy, nabywanie lub zakup dokumentów itd.

Informacja zawarta w szczególnym oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce w sprawie ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • rodzaj zebranych informacji, wraz ze wskazaniem do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zgromadzone. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia specyficznego celu; informacje te nie zostaną ponownie wykorzystane do innych celów;
 • tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje; UE ujawnia informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celu(-ów) wskazanego(-ych) powyżej i wymienionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców; UE nie ujawnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, skorygować je; osobom, których dane zostały ujawnione, przysługuje prawo sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych z istotnych i zasadnych przesłanek, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są gromadzone do celów przestrzegania obowiązków ustawowych, lub gdy są wykorzystywane do celów, na które zainteresowana osoba wyraziła jednoznaczną zgodę;
 • okres przechowywania danych osobowych; UE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone lub do dalszego ich przetwarzania;
 • środki bezpieczeństwa podjęte w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • punkt kontaktowy, w przypadku pytań lub skarg.

Europa Analytics

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego mierzy się przydatność i efektywność stron internetowych portalu EUROPA Komisji Europejskiej.

Domyślnie wizyty na stronie śledzone są za pomocą trwałych plików cookie administratora portalu Europa. Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik („opt-out”). W każdej chwili mogą zmienić zdanie („opt-in”).

Aby sprawdzić swój obecny status i dokonać wyboru, należy zaznaczyć odpowiednie pole w tekście poniżej.

Brak zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik nie wpływa na nawigację po stronach portalu Europa.

Więcej informacji o Europa Analytics

Jak traktujemy przesyłane do nas e-maile?

Na wszystkich stronach zamieszczono przycisk „Twoja opinia”, który umożliwia czytelnikom przesyłanie uwag na określony adres funkcyjnej skrzynki pocztowej. Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, udostępnione dane osobowe są gromadzone przez adresata wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na tę wiadomość. Jeżeli zespół zarządzający skrzynką pocztową nie jest w stanie odpowiedzieć na dane zapytanie, przekaże daną wiadomość elektroniczną innemu działowi. Nadawca zostanie poinformowany, droga elektroniczną, do którego działu zostało przesłane jego pytanie. Na stronie nie będą przechowywane żadne zapisy wymiany korespondencji prowadzonej przy użyciu tej funkcji.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej w odniesieniu do danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.

Do góry

4. Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska (2018)

Warunki ponownego wykorzystywania dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Komisji lub – w jej imieniu – w posiadaniu Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (Urzędu Publikacji) zostały określone decyzją Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji (2006/291/WE, Euratom). Ponowne wykorzystanie dokumentów jest bezpłatne.

Powielanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, o ile nie określono inaczej. W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Królestwo Belgii (2018)

Wykorzystywanie informacji znajdujących się na belgijskich stronach krajowych niniejszego portalu podlega obowiązującemu prawu belgijskiemu, a zwłaszcza ustawie z dnia 30 czerwca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznacza to, że w przypadku braku innych ustaleń ponowne wykorzystanie takich informacji wymaga uprzedniego zezwolenia osób, którym przysługują prawa autorskie. Zgodnie z art. 8 ust. 2 wymienionej ustawy, dokumenty urzędowe organów publicznych nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Aktami urzędowymi organu publicznego są akty o skutku prawnym (ustawy, sprawozdania parlamentarne, orzeczenia sądów i trybunałów itp.). W art. 21 ust. 1 stwierdza się, że „cytaty z utworów opublikowanych zgodnie z prawem wykorzystywane na potrzeby krytyki, sporu, przeglądu lub nauki lub w celu umieszczenia ich w utworze naukowym, zgodnie z uczciwą praktyką danego zawodu oraz w zakresie uzasadnionym zamierzonym celem, nie naruszają prawa autorskiego. Cytaty opisane w uprzednim akapicie należy opatrzyć adnotacją wskazującą źródło oraz imię i nazwisko autora, chyba że jest to niemożliwe”.

Strony internetowe, do których odsyłają belgijskie strony krajowe portalu „e-Sprawiedliwość”, podlegają własnym klauzulom praw autorskiego. Sądy belgijskie posiadają jurysdykcję w zakresie rozpatrywania pozwów w zakresie praw autorskich dotyczących danych wskazanych na belgijskich stronach krajowych.

© Republika Bułgarii (2018)

Informacje pochodzące od rządu Republiki Bułgarii mają charakter publiczny. Informacje opublikowane na bułgarskich stronach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”, są ogólnodostępne i mogą być pobierane, powielane, tłumaczone i dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, form i mediów w celach niekomercyjnych. Wyjątek stanowią materiały, w przypadku których wyraźnie przewidziano klauzulę ochrony praw autorskich lub potrzebna jest uprzednia zgoda podmiotu praw autorskich.

© Republika Czeska (2018)

O ile nie wskazano inaczej, wykorzystywanie dokumentów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez czeskie organy rządowe lub w ich imieniu przez inne podmioty podlega krajowym przepisom prawa autorskiego. O ile nie określono inaczej, powielanie zawartości czeskich stron jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i może być dokonywane jedynie w celach niekomercyjnych.

W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Królestwo Danii (2018)

Informacje na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, które pochodzą od rządu duńskiego, nie są przedmiotem prawa autorskiego.

© Republika Federalna Niemiec (2018)

Wykorzystanie przez osoby trzecie dokumentów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, znajdujących się w posiadaniu Republiki Federalnej Niemiec, jest chronione prawem autorskim, zgodnie z tym, co określono w ustawodawstwie niemieckim, prawodawstwie Unii Europejskiej i konwencjach międzynarodowych. Republika Federalna Niemiec nie ponosi odpowiedzialności za kompletność ani dokładność informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, ani też za błędy edytorskie, techniczne czy pominięcia.

W szczególności nie ręczy ona, pośrednio ani bezpośrednio, za kompletność ani dokładność informacji otrzymanych za pośrednictwem łączy prowadzących do internetowych stron zewnętrznych.

Operatorzy stron internetowych są odpowiedzialni za treść udostępnianą do użytku na swoich stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. „Treść własną” należy odróżniać od łączy zawierających treść pochodzącą od operatorów internetowych stron zewnętrznych.

Łącza prowadzące do treści internetowych stron zewnętrznych podawane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Odpowiedzialność za treść internetowych stron zewnętrznych ponosi wyłącznie jej dostawca. Internetowe strony zewnętrzne są dokładnie analizowane i sprawdzane według najlepszej wiedzy i przekonania przed utworzeniem łączy do nich. Jednak nie ręczy się, pośrednio ani bezpośrednio, za kompletność ani dokładność informacji otrzymanych za pośrednictwem łączy do stron zewnętrznych. Treść internetowych stron zewnętrznych może zostać zmieniona w każdej chwili, bez wiedzy władz niemieckich.

Niniejszym oświadcza się, w odniesieniu do wszystkich łącza zamieszczonych na niniejszej stronie, że władze niemieckie nie mają wpływu na formę ani zawartość internetowych stron zewnętrznych, do których łącza znajdują się na niniejszej stronie; ponadto umieszczenie takich łączy nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem strony, do której prowadzi łącze ani na jej treść. Oświadczenie to dotyczy wszystkich stron znajdujących się na niniejszej stronie internetowej i wszystkich umieszczonych na niej łączy.

Jeżeli treść stron internetowych wskazanych poprzez zamieszczone łącza może budzić sprzeciw, prosimy o powiadomienie o tym niemieckiego punktu kontaktowego pod adresem redaktion@justiz.de.

Personel redakcji online niemieckich stron krajowych zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia informacji umieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skorzystać z następującego łącza.

© Republika Estońska (2018)

Informacje pochodzące od rządu Republiki Estońskiej są przedmiotem prawa autorskiego. Niemniej informacje publikowane na krajowych stronach Republiki Estońskiej w ramach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” są ogólnodostępne i mogą być pobierane, powielane, tłumaczone i dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, form i mediów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, pod warunkiem podania źródła i wskazania ich statusu pod względem praw autorskich. Treść pobierana z krajowych stron Republiki Estońskiej w ramach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” musi być powielana w sposób dokładny i nie może być wykorzystywana w kontekście wprowadzającym w błąd.

© Irlandia (2018)

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie przez Irlandię są przedmiotem prawa autorskiego rządu Irlandii zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 2000 r. Materiały można pobierać w celu zapisania lub wydrukowania jedynie na użytek własny. W przypadku wydawania materiałów innym osobom, należy podać ich źródło i informację o statusie pod względem praw autorskich.

Zezwolenie na powielanie materiałów będących przedmiotem prawa autorskiego rządu Irlandii nie obejmuje znajdujących się na niniejszej stronie materiałów, które mogą być własnością osoby trzeciej. Zgodę na powielanie takich materiałów należy uzyskać od osoby, której przysługują odpowiednie prawa autorskie.

© Republika Grecka (2018)

Informacje zamieszczone na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, które pochodzą od rządu Grecji, nie są przedmiotem prawa autorskiego. Przedmiotem prawa autorskiego mogą być natomiast niektóre łącza zewnętrzne. W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Ministerstwo Sprawiedliwości Hiszpanii (2018)

Dostęp do treści udostępnionych przez Hiszpanię w portalu „e-Sprawiedliwość” i wykorzystywanie ich, dostępne tam informacje, załączone łącza oraz narzędzia wchodzą w zakres kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości lub organów z nim współpracujących i są chronione odpowiednim prawem własności intelektualnej i przemysłowej. Wykorzystywanie, powielanie i dystrybucja tej treści, publiczne jej komunikowanie lub przekształcanie czy inna tego typu działalność są stanowczo zabronione bez wyraźnego zezwolenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zezwolenie na wykorzystywanie przez użytkownika jakiejkolwiek treści z tego portalu ogranicza się do pobierania i prywatnego użytku wspomnianej treści pod warunkiem niewprowadzania do niej żadnych zmian.

© Republika Francuska (2018)

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Treść niniejszej strony internetowej, będąc wyłączną własnością Ministerstwa Sprawiedliwości i Wolności Obywatelskich lub jej autorów i osób uprawnionych, jest chroniona przepisami francuskiego i międzynarodowego prawa obowiązującego w dziedzinie prawa własności intelektualnej, a zwłaszcza przepisami francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Dotyczy to elementów redakcyjnych znajdujących się na niniejszej stronie, prezentacji na ekranie i oprogramowania umożliwiającego użytkowanie strony, znaków graficznych, obrazów, zdjęć i grafik, niezależnie od ich charakteru.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Wolności Obywatelskich wydaje użytkownikom jedynie zezwolenie na przeglądanie treści, co wyklucza wykorzystywanie całości lub części treści niniejszej strony do jakichkolwiek celów.

Zezwolenia na powielanie udziela się jedynie w formie cyfrowej dla komputera, z którego uzyskano dostęp do strony, do celów przeglądania stron za pomocą przeglądarki internetowej użytkownika.

Wszelkiego rodzaju odtwarzanie, w całości lub częściowo, strony przez jakikolwiek podmiot, bez wyraźnego zezwolenia Ministerstwa Sprawiedliwości i Wolności Obywatelskich jest zabronione i stanowi naruszenie prawa autorskiego zgodnie z art. L.335-2 i nast. kodeksu własności intelektualnej.

Łącze do francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Rozdział poświęcony środkom karnym można znaleźć tutaj.

© Republika Włoska (2018)

O ile nie wskazano inaczej, powtórne wykorzystywanie dokumentów przechowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i inne instytucje publiczne umieszczonych na niniejszej stronie internetowej, bądź w ich imieniu przez osoby trzecie, podlega krajowym przepisom prawa autorskiego.

Powielanie treści stron włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i innych publicznych instytucji jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, o ile nie określono inaczej.

W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Republika Cypryjska (2018)

O ile nie wskazano inaczej, ponowne wykorzystanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez Cypr lub w jego imieniu przez inne podmioty podlega krajowym przepisom prawa autorskiego. O ile nie określono inaczej, powielanie treści stron cypryjskich jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania etc.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane zezwolenie ogólne i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Republika Łotewska (2018)

Informacje dostarczone przez rząd Łotwy mają charakter publiczny i nie są przedmiotem prawa autorskiego. W związku z tym informacje publikowane na krajowych stronach łotewskich w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” są ogólnodostępne i mogą być pobierane, powielane, tłumaczone i dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, form i mediów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

© Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej (2018)

Informacje, które pochodzą od Republiki Litewskiej, są chronione na mocy litewskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń pod warunkiem podania ich źródła.

© Wielkie Księstwo Luksemburga (2018)

Powielanie treści i informacji znajdujących się na stronach luksemburskich, które są własnością państwa Luksemburg lub podmiotów trzecich, o ile nie określono inaczej, podlega obowiązującym przepisom prawa luksemburskiego.

W przypadku braku przeciwwskazań, powielanie informacji znajdujących się na stronach luksemburskich jest dozwolone do celów niekomercyjnych pod warunkiem wyraźnego podania źródła.

W przypadku gdy wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane zezwolenie ogólne i w stosownym przypadku wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

Państwo Luksemburg nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji znajdujących się na stronach luksemburskich. Należy odnotować, iż informacje opublikowane na niniejszych stronach mogą nie być kompletne, wyczerpujące, dokładne lub aktualne. W przypadku rozbieżności między tekstami opublikowanymi na tych stronach a dokumentami oryginalnymi, zastosowanie mają dokumenty oryginalne w formie, w jakiej zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wielkiego Księstwa Luksemburga (fr. Mémorial).

Strony państwa Luksemburg odsyłają niekiedy do stron będących własnością podmiotów trzecich, na które to strony państwo Luksemburg nie ma żadnego wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.

Państwo Luksemburg nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w systemie informatycznym użytkownika w wyniku użytkowania stron będących własnością państwa Luksemburg lub podmiotów trzecich.

Państwo Luksemburg nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wstrzymania, także tymczasowego, funkcjonowania tych stron.

Celem niniejszych oświadczeń o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest uchylanie się od wymogów określonych w stosownym ustawodawstwie lub wyłączenie odpowiedzialności w przypadku, w którym nie można jej wyłączyć na mocy wspomnianego ustawodawstwa.

© Węgry (2018)

O ile nie wskazano inaczej, ponowne wykorzystanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez Węgry lub w ich imieniu przez inne podmioty podlega węgierskim przepisom prawa autorskiego. O ile nie określono inaczej, powielanie treści stron węgierskich dla celów prywatnych lub urzędowych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Każdy inny sposób wykorzystania wymaga uprzedniej zgody osoby, której przysługuje odpowiednie prawo.

© Republika Malty (2018)

Prawa autorskie/zezwolenie na powielanie

Rząd Malty, wspólnie ze swoimi ministerstwami i departamentami, oraz organy publiczne i autorzy strony internetowej, dokładają starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były wiarygodne. Nie mogą jednak zagwarantować, że informacje opublikowane na niektórych stronach rządowych lub na stronach, do których prowadzą łącza zewnętrzne są wyczerpujące, aktualne i poprawne. W związku z tym zaznaczają, iż informacje te nie powinny być postrzegane jako prawidłowe i wyczerpujące w odniesieniu do jakiegokolwiek tematu. Nie gwarantuje się także jakości i ciągłości dostępu ani też braku przerw w dostępie spowodowanych problemami natury technicznej. Dlatego też wspomniane podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub uszkodzenia, które mogą powstać w wyniku korzystania z informacji, gdyż mają one jedynie charakter ogólnych wskazówek. Rząd Malty zastrzega sobie, w okresie przejściowym, prawo do zmiany, dodania lub usunięcia części lub całych stron bez wyraźnego poinformowania o tym.

Rząd Malty, wspólnie ze swoimi ministerstwami i departamentami, oraz organy publiczne i autorzy stron internetowych nie kontrolują jakości łączy zewnętrznych. Umieszczenie nazwy jakiegokolwiek przedsiębiorcy bądź spółki na przedmiotowych stronach nie powinno być traktowane jako rekomendacja produktów lub usług tego podmiotu.

Celem tych stron nie jest udzielanie porad prawnych. Porady te pozostają w gestii przedstawicieli zawodów prawniczych.

Jeżeli na stronie znajdują się informacje, które nie są prawidłowe, należy wysłać e-mail do webmastera lub wypełnić formularz dostępny w zakładce „Twoja opinia”.

Treść niniejszej strony internetowej podlega przepisom ustawy o prawie autorskim, ustawodawstwu Malty, ustawom, strategiom i regulacjom oraz postanowieniom wszelkich umów międzynarodowych dotyczących rządu Malty. Informacje na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane do użytku prywatnego i publicznego o charakterze niekomercyjnym. Przy zachowaniu dwóch wyżej wspomnianych celów, informacje mogą być powielane nieodpłatnie i bez dodatkowego zezwolenia ze strony rządu Malty, pod warunkiem, że powielany materiał jest wierną kopią oryginału i wskazano, że źródłem informacji jest rząd Malty. Materiał zawarty na stronach nie może być w żadnym wypadku przedstawiany jako wersja oficjalna, ani jako opracowywany wspólnie z rządem Malty bądź za jego zgodą.

© Królestwo Niderlandów (2018)

Informacje udostępnione opinii publicznej pochodzące od rządu Niderlandów nie są przedmiotem prawa autorskiego, o ile nie określono inaczej. W związku z tym informacje publikowane na stronach niderlandzkich w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” są ogólnodostępne i mogą być pobierane, powielane, tłumaczone i dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, form i mediów w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z wyjątkiem tych treści lub ich części, które opatrzono klauzulą prawa autorskiego.

© Republika Austrii (2018)

Wszystkie artykuły opublikowane na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim, wszelkie prawa są zastrzeżone.

Informacje przedstawione na austriackich stronach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” są traktowane jako informacje o charakterze publicznym i mogą być rozpowszechniane lub powielane wyłącznie w celach niekomercyjnych i z podaniem źródła.

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości (BMJ) stara się w miarę możliwości zamieszczać na austriackich stronach portalu „e-Sprawiedliwość” dokładne i aktualne informacje, nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, aktualność lub kompletność tych informacji ani też informacji na innych stronach internetowych, do których łącza zamieszczono na stronach ministerstwa. Ewentualne dostrzeżone pomyłki i błędy będą możliwie szybko korygowane.

Informacje udostępniane za pośrednictwem austriackich stron portalu „e-Sprawiedliwość” mają charakter ogólny i dlatego nie są dostosowane do szczególnych indywidualnych potrzeb osób, podmiotów czy organizacji; mogą zatem nie być ścisłe, wyczerpujące ani aktualne; są częściowo powiązane z innymi stronami, na które BMF nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności. Ich celem nie jest zastąpienie usługi profesjonalnego doradztwa (prawnego). W razie potrzeby uzyskania indywidualnej porady prawnej należy zawsze najpierw zwrócić się do specjalisty w danej dziedzinie. W przypadku pytań dotyczących konkretnego postępowania sądowego należy zwrócić się do właściwego sądu. W przypadku wniosków lub podań wymagających dochowania określonego terminu, należy zawsze najpierw zwrócić się do właściwego sądu lub organu.

Nie gwarantuje się, że tekst dokumentu dostępnego za pośrednictwem austriackich stron europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” jest całkowicie zgodny z tekstem oficjalnie przyjętym. Jedynie akty prawne Republiki Austriackiej opublikowane w sposób określony prawem w „Federalnym Dzienniku Urzędowym Republiki Austrii” (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich) są wiążące.

Niektóre dokumenty, które można znaleźć za pośrednictwem austriackich stron europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” odnoszą się do informacji udostępnianych przez inne organizacje. BMJ nie ręczy ani nie gwarantuje, że zamieszczone tam informacje są dokładne, aktualne i poprawne.

© Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej (2018)

Treść niniejszej strony internetowej służy ogólnej informacji i nie stanowi porady. Ministerstwo Sprawiedliwości nie udziela żadnych gwarancji dotyczących poprawności, aktualności oraz odpowiedniego charakteru tych informacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na niniejszej stronie. Dodatkowo w odniesieniu do niektórych elementów lub części niniejszej strony mogą obowiązywać szczególne zastrzeżenia, w tym dotyczące praw autorskich. Informacje na polskich stronach, które nie podlegają szczególnym zastrzeżeniom lub informacjom o prawach autorskich, są ogólnodostępne i mogą być pobierane/powielane/tłumaczone/dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, formatów i mediów w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z przeglądaniem niniejszej strony, wykorzystaniem informacji lub pobraniem z niej jakichkolwiek materiałów, w tym odpowiedzialności za błędy, nieścisłości, pominięcia lub stwierdzenia wprowadzające w błąd lub stwierdzenia oszczercze. Informacje na niniejszej stronie mogą obejmować opinie lub stanowiska, które, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych przypadków, nie stanowią opinii Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niniejsza strona internetowa zawiera łącza do stron zewnętrznych, nad którymi Ministerstwo Sprawiedliwości nie sprawuje żadnej kontroli, i za które nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

© Republika Portugalska (2018)

Wykorzystywanie przez osoby trzecie dokumentów znajdujących się w niniejszym portalu i będących własnością Portugalii jest chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej zgodnie z ustawodawstwem portugalskim, prawem UE i mającymi zastosowanie umowami międzynarodowymi. Informacje znajdujące się w niniejszym portalu mają charakter publiczny i, o ile nie przewidziano inaczej, mogą być powielane i wykorzystywane pod warunkiem podania ich źródła. W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), wyżej wspomniane ogólne zezwolenie nie ma zastosowania. Na wniosek może zostać wydane specjalne zezwolenie na wykorzystywanie i powielanie dokumentów zawierających informacje, które – zgodnie z ustalonymi zasadami – nie są dostępne do ogólnego użytku. Specjalne zezwolenie jasno określa ograniczenia mające zastosowanie w przypadku wykorzystywania dokumentów, których dotyczy.

© Rumunia (2018)

O ile nie wskazano inaczej, wykorzystywanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez Rumunię lub w jej imieniu przez inne podmioty podlega krajowym zasadom prawa autorskiego. O ile nie określono inaczej, powielanie treści stron rumuńskich jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Republika Słowenii (2018)

O ile nie wskazano inaczej, wykorzystywanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez słoweńskie organy rządowe lub w ich imieniu przez inne podmioty podlega krajowym zasadom prawa autorskiego. O ile nie określono inaczej, powielanie zawartości słoweńskich stron jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i może być dokonywane jedynie w celach niekomercyjnych.

W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Republika Słowacka (2018)

O ile nie wskazano inaczej, wykorzystywanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez organy rządowe Republiki Słowackiej lub w ich imieniu przez inne podmioty podlega słowackim zasadom prawa autorskiego. Ograniczenia praw autorskich, praw związanych z prawami autorskimi oraz praw sui generis do bazy danych są dozwolone jedynie w szczególnych przypadkach przewidzianych w ustawie o prawie autorskim nr 618/2003 Z. z. z późniejszymi zmianami. Wykorzystywanie lub zbycie przedmiotu praw zgodnie z ustawą o prawie autorskim nie może pozostawać w sprzeczności ze zwykłym zamierzonym sposobem eksploatacji i nie może w sposób bezzasadny naruszać uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich. W innych przypadkach należy uzyskać uprzednią zgodę na wykorzystanie przedmiotu praw autorskich (licencja).

W celu uzyskania dalszych informacji na temat słowackiego prawa autorskiego prosimy zapoznać się z materiałami, do kt&oacoacute;rych prowadzą następujące łącza:

w języku angielskim
w języku słowackim

© Republika Finlandii (2018)

Informacje na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, które pochodzą od rządu fińskiego, mają charakter publiczny i nie są przedmiotem prawa autorskiego.

© Królestwo Szwecji (2018)

Materiały opublikowane na szwedzkich stronach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” mogą być powielane nieodpłatnie. W przypadkach, w których jest to wyraźnie wymagane, należy podać ich źródło.

© Prawo autorskie Korony Brytyjskiej (2018)

Informacje pochodzące od rządu Zjednoczonego Królestwa są chronione prawem autorskim Korony Brytyjskiej. Cała treść jest dostępna na podstawie Open Government Licence v3.0, o ile nie określono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 11/12/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.