Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravno obvestilo

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

1. Izjava o omejitvi odgovornosti

2. Izjava o varstvu podatkov

3. Pravila o varstvu osebnih podatkov

4. Obvestilo o avtorskih pravicah


1. Izjava o omejitvi odgovornosti

1.1 Splošno

Na tem spletišču so izražena osebna mnenja avtorjev, ki ne odražajo nujno stališč Evropske komisije. Spletišče upravlja Evropska komisija, odgovornost za njegovo vsebino pa si deli s posameznimi državami članicami.

S tem spletiščem želi Evropska komisija izboljšati dostop do pravnega varstva v čezmejnih zadevah ter dostop javnosti do informacij o pobudah Evropske komisije in politikah Evropske unije na splošno. Prizadevamo si zagotavljati ažurne in točne informacije. Sporočene napake se trudimo popraviti.

Vse interaktivne (elektronske) storitve zagotavljamo „takšne, kot so“ in „po najboljših močeh“. Evropska komisija ter sodelujoči dobavitelji podatkov in ponudniki storitev zavračajo vsakršno odgovornost, tako eksplicitno kot tudi implicitno. Zlasti ne moremo jamčiti za ažurnost podatkov in njihovo točnost niti zagotoviti neprekinjene razpoložljivosti storitev ali razpoložljivosti zunanjih spletišč, na katere vodijo povezave.

Evropski portal e-pravosodje za nekatere funkcije uporablja podatke iz podatkovne zbirke GeoNames na podlagi licence CC BY 3.0. Podatki se ne spreminjajo.

Komisija zavrača vsakršno odgovornost za kakršno koli škodo, nastalo zaradi okvare ali izgube podatkov, ali za kakršne koli druge negativne posledice, ki jih povzroči namerno ali nenamerno delovanje sistema. Ta izjava o omejitvi odgovornosti nikakor ne omejuje odgovornosti Komisije za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje odgovornosti Komisije za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena. Pravo, ki se uporablja, je belgijsko pravo, v primeru spora pa so pristojna belgijska sodišča.

Evropska komisija lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni to izjavo o omejitvi odgovornosti in pogoje, navedene v nadaljevanju, zato vedno poiščite veljavno različico tega besedila, objavljeno na spletišču.

1.2 Vidiki v zvezi z vsebinskimi stranmi

Vsebinske strani so bodisi „evropskega“ bodisi „nacionalnega“ značaja, pri čemer je vsaka država članica EU (prek različnih organov) odgovorna za vsebino in povezave na svojih straneh. Informacije na teh straneh:

 • so izključno splošnega značaja in se ne nanašajo na konkretne okoliščine katere koli fizične ali pravne osebe;
 • niso nujno izčrpne, popolne, točne ali ažurirane;
 • včasih vsebujejo povezave na zunanja spletišča, nad katerimi službe Komisije nimajo nadzora in za katera Komisija ne prevzema nobene odgovornosti;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Vsaka navedba osebe v moškem spolu na vsebinskih straneh se šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu in obratno, razen če je iz besedila jasno razvidno drugače.

Nekatere vsebinske strani so strojno prevedene. Opozarjamo, da so strojni prevodi na voljo začasno in so le okvirni. Imetniki teh strani ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakovost strojno prevedenih besedil.

Opozarjamo vas, da ne moremo jamčiti, da so spletni dokumenti natančne reprodukcije uradno sprejetih besedil. Samo zakonodaja Evropske unije, objavljena v tiskani izdaji Uradnega lista Evropske unije pred 1. julijem 2013, in njene elektronske različice, objavljene po 1. juliju 2013, imajo pravno veljavo. Prizadevamo si, da bi čim bolj zmanjšali motnje zaradi tehničnih težav. Vendar obstaja možnost, da so nekateri podatki ali informacije na našem spletišču ustvarjeni ali strukturirani v datotekah ali formatih, ki niso povsem brez napak, zato ne moremo jamčiti, da ne bo prihajalo do prekinitev oziroma da takšne težave ne bodo kako drugače vplivale na zagotavljanje naših storitev.

1.3 Vidiki v zvezi z interaktivnimi storitvami

Za vse interaktivne storitve veljajo naslednji pogoji:

Z uporabo teh storitev se strinjate, da jih boste uporabljali izključno v predvidene namene. Storitev in katerih koli osebnih podatkov, pridobljenih v okviru storitev, ni dovoljeno uporabljati v druge namene, zlasti v zvezi z izvajanjem trgovinskih, tržnih ali oglaševalskih dejavnosti.

Prepovedano je vsakršno avtomatizirano kopiranje (zajemanje) podatkov v velikih količinah in/ali distribucija podatkov, prejetih v okviru zagotovljenih storitev.

Dodajanje povezav na evropski portal e-pravosodje in njegove strani je dovoljeno.

Vidiki, specifični za posamezne storitve:

1.3.1 Medsebojno povezovanje registrov insolventnosti

Ta storitev vam omogoča pridobivanje informacij o postopkih v primeru insolventnosti iz nacionalnih registrov sodelujočih držav članic. Centraliziran register insolventnosti na ravni EU ne obstaja. Zahtevek se pošlje nacionalnim registrom in odgovor dobite v nekaj sekundah. Zaenkrat se storitev zagotavlja „po najboljših močeh“.

1.3.2 Najti odvetnika

„Najti odvetnika“ je storitev, ki jo širši javnosti zagotavljajo Evropska komisija ter sodelujoče nacionalne odvetniške zbornice in odvetniška združenja.

1.3.3 Najti notarja

„Najti notarja“ je storitev, ki jo širši javnosti zagotavljajo Evropska komisija, Svet notariatov Evropske unije (CNUE) in druge sodelujoče nacionalne notarske zbornice.

1.3.4 ECLI

Vmesnik za iskanje z oznako ECLI je storitev, ki jo širši javnosti zagotavlja Evropska komisija v sodelovanju s sodelujočimi ponudniki objav sodne prakse. Komisija to storitev omogoča, da bi za lažji dostop do pravnega varstva v čezmejnem okviru državljanom EU in delavcem v pravni stroki olajšala iskanje sodne prakse, opremljene z oznako ECLI.

1.3.5 Iskanje pristojnega sodišča/organa

Vmesnik za iskanje pristojnega sodišča/organa je storitev, ki jo širši javnosti zagotavlja Evropska komisija v sodelovanju s sodelujočimi nacionalnimi pravosodnimi organi ali drugimi pristojnimi organi. Komisija to storitev omogoča, da bi za lažji dostop do pravnega varstva v čezmejnem okviru državljanom EU in delavcem v pravni stroki olajšala iskanje pristojnega nacionalnega sodišča. Opozarjamo, da so kljub prizadevanjem za zagotovitev točnosti rezultatov možni izjemni primeri v zvezi z določitvijo pristojnosti, ki niso nujno zajeti.

1.3.6 Elektronska vložitev zahtevkov (e-CODEX)

Elektronska vložitev vašega zahtevka z uporabo tehnologije e-CODEX (evropski plačilni nalog, evropski postopek v sporih majhne vrednosti) je zagotovljena z medsebojnim povezovanjem številnih informacijskih sistemov, ki jih upravljajo Evropska komisija in nacionalne uprave. Izjemoma se lahko zgodi, da izbrano sodišče ne prejme vašega zahtevka. Če bo to mogoče, boste prejeli potrdilo o prenosu (ali neuspešnem prenosu), vendar upoštevajte, da je to potrdilo v nekaterih državah članicah omejeno na dostavo vašega zahtevka v osrednji nacionalni informacijski sistem, vzpostavljen za ta namen. Potrdila o dostavi ustreznemu sodišču ne bo mogoče vedno ustvariti.

Vsa obvestila v zvezi s potrdilom o prenosu ali prejemom odgovorov sodišča bodo poslana na elektronski naslov, povezan z računom avtentikacijske storitve Evropske komisije (EU Login), prek katerega ste se prijavili.

Evropska komisija ni odgovorna za neuspešno dostavo vašega zahtevka ali neuspešno izdajo potrdila o prenosu (ali neuspešnem prenosu). Prav tako Komisija ni odgovorna, če ne prejmete sporočil sodišča v zvezi z vašim zahtevkom ali niste obveščeni o prejemu takih sporočil.

Če ne boste zahtevali izbrisa, vam bo vaša komunikacija s sodiščem – razen v primeru višje sile – dostopna na evropskem portalu e-pravosodje najmanj eno leto. Svetujemo vam, da shranite svoj izvod vseh sporočil, do katerih želite dostopati po tem obdobju. Evropska komisija ni odgovorna za nobeno škodo, ki vam lahko nastane zaradi začasne ali trajne nedostopnosti komunikacije s sodiščem ali zaradi tega, ker niste bili vnaprej obveščeni o izbrisu te komunikacije.

1.3.7 Elektronski podpis

Zahtevki, vloženi po elektronski poti (e-CODEX), morajo biti elektronsko podpisani, preden se lahko pošljejo prek evropskega portala e-pravosodje. Na portalu je zagotovljeno orodje, ki vam je lahko pri tem v pomoč, vendar njegova uporaba ni obvezna. Svoj zahtevek lahko elektronsko podpišete z uporabo lastnih sredstev in ga naložite na portal. Evropska komisija ni odgovorna za nobeno škodo, ki vam lahko nastane, ker sodišče ali katera koli druga oseba zavrne elektronski podpis, ustvarjen z orodjem, ki ga zagotavlja evropski portal e-pravosodje.

1.3.8 Iskanje podjetij / Povezovanje poslovnih registrov

Ta storitev vam omogoča iskanje podjetij, ki so registrirana v registrih držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške, ter pridobivanje informacij o njih. Je del Sistema povezovanja poslovnih registrov (BRIS), ki je bil vzpostavljen v skladu s pravom EU. Ta sistem povezuje nacionalne poslovne registre, ki dajejo na voljo informacije o podjetjih.

Na vrh

2. Izjava o varstvu podatkov

2.1 Cilj evropskega portala e-pravosodje

Evropski portal e-pravosodje je oblikovan kot „(elektronska) enotna točka“ za informacije o evropskem pravosodju in dostop do evropskih sodnih postopkov. Ciljna skupina portala so državljani, podjetja, delavci v pravni stroki in zaposleni v pravosodju. Državljani imajo v drugih državah članicah enak dostop do sodnega varstva, kot bi ga imeli v svoji državi, evropski portal e-pravosodje pa na praktičen način prispeva k odpravi ovir, in sicer tako, da zagotavlja informacije v 23 jezikih ter številne povezave na pomembne spletne strani in dokumente.

Čeprav si odgovornost za vsebino portala in njegovo upravljanje delijo Evropska komisija in posamezne države članice Evropske unije, podatke na evropskem portalu e-pravosodje upravlja Evropska komisija.

2.2 Katero pravo se uporablja?

Za vse postopke obdelave osebnih podatkov, povezanih z organizacijo in upravljanjem evropskega portala e-pravosodje v okviru pristojnosti Evropske komisije, veljata Uredba (ES) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES in o prostem pretoku takih podatkov ter Sklep Komisije 2014/333/EU o varstvu osebnih podatkov na evropskem pravosodnem portalu.

2.3 Katere podatke obdeluje Komisija na evropskem portalu e-pravosodje?

Na portalu se obdelujejo posamezna imena in elektronski naslovi imetnikov spletnih strani in spletnih povezav. Poleg tega lahko nekatere informacije o pristojnih sodiščih oziroma subjektih, ki jih zagotovijo države članice, vsebujejo osebne podatke (ime, elektronski naslov, telefonska številka), kadar so fizične osebe določene kot kontaktne točke. Vsi tovrstni podatki so shranjeni v podatkovni zbirki, ki jo vodi podatkovni center Evropske komisije v Luxembourgu.

Uporabljamo prehodni mehanizem, ki pridobi osebne podatke iz spletne storitve EU Login, avtentikacijske storitve Evropske komisije, shrani pa jih ne. Za namene registracije spletna storitev EU Login zbira in obdeluje osebne podatke, kot so ime, priimek in elektronski naslov. Ločena podrobna izjava o varstvu podatkov pojasnjuje naravo obdelave osebnih podatkov s spletno storitvijo EU Login. Več informacij je na voljo https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Osebni podatki se na evropskem portalu e-pravosodje obdelujejo tudi z namenom zagotavljanja dostopa do medsebojno povezanih nacionalnih zbirk podatkov, kot so Najti odvetnika, Najti notarja, medsebojno povezovanje registrov insolventnosti, iskalnik sodne prakse z evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse (ECLI), Iskanje podjetij (del sistem povezovanja poslovnih registrov (BRIS)), sistem povezovanja zemljiških knjig, (dinamični obrazci in elektronska vložitev zahtevkov (e-CODEX). V zvezi s tem:

 • podatki o odvetnikih izvirajo iz registrov sodelujočih odvetniških zbornic in odvetniških združenj;
 • podatki o notarjih izvirajo iz registrov sodelujočih nacionalnih notarskih zbornic, kakor jih zagotavljajo CNUE in drugi pristojni organi;
 • podatki v sistemu medsebojnega povezovanja registrov insolventnosti izvirajo iz nacionalnih registrov insolventnosti ali poslovnih registrov;
 • osebne podatke, ki so del sodnih odločb in se obdelujejo v okviru ECLI, zagotavljajo pravosodni in drugi pristojni organi;
 • dinamični obrazci obdelujejo osebne podatke, ki jih zagotovijo končni uporabniki (npr. ime, naslov, telefonska številka, bančni račun itd.);
 • podatki, obdelani v okviru sistema e-CODEX, izvirajo iz komunikacije uporabnikov z nacionalnimi sodišči. Poleg tega obstajajo tehnični podatki, ki se uporabljajo za identifikacijo udeležencev v sistemu in lahko v nekaterih primerih vsebujejo osebne podatke, kot so elektronski naslov ali identifikacijska oznaka v avtentikacijski storitvi Evropske komisije (EU Login);
 • podatki, obdelani v okviru storitve Iskanje podjetij, se uporabljajo za identifikacijo udeležencev v sistemu in lahko v nekaterih primerih vsebujejo osebne podatke, kot so elektronski naslov ali identifikacijska oznaka v EU Login. Poleg tega se storitev Iskanje podjetij povezuje z evropsko osrednjo platformo, ki je prav tako del sistema BRIS in jo razvija in upravlja Evropska komisija. Storitev Iskanje podjetij prek evropske centralne platforme zbira podatke o podjetjih. Taki podatki podjetja lahko vsebujejo osebne, na primer: ime, datum rojstva, naslov, elektronski naslov in telefonske številke oseb, ki podjetje zastopajo v poslih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih ali so udeležene pri upravljanju, nadzoru ali obvladovanju podjetja. Taki podatki izvirajo iz poslovnih registrov sodelujočih držav;
 • podatki, obdelani v okviru sistema povezovanja zemljiških knjig, se uporabljajo za identifikacijo udeležencev v sistemu in lahko v nekaterih primerih vsebujejo osebne podatke, kot so elektronski naslov ali identifikacijska oznaka v EU Login.

2.4 Kakšen namen ima obdelava podatkov?

Portal zbira osebne podatke z namenom navezave stikov z imetniki spletnih strani in spletnih povezav. Namen te obdelave je imetnikom spletnih strani in spletnih povezav omogočiti obveščanje po elektronski pošti in upravljanje kot del podpornega sistema portala. Portal prav tako pridobi osebne podatke (s spletno storitvijo EU Login), da po elektronski pošti pošlje obvestila uporabnikom, ki so se naročili na določeno vsebino, ali jim zagotavlja novice. Ti podatki se prav tako obdelajo, da se omogoči upravljanje vlog in pravic ter upravljanje vsebine.

Za funkcije storitev Najti odvetnika, Najti notarja, Iskanje podjetij, medsebojno povezovanje registrov insolventnosti in ECLI Komisija obdeluje osebne podatke na portalu samo z namenom zagotavljanja dostopa do medsebojno povezanih nacionalnih zbirk podatkov, ki vsebujejo osebne podatke. V tem kontekstu je Komisija odgovorna le za zagotavljanje informacijske infrastrukture za navedene funkcije portala, ni pa odgovorna za vsebino medsebojno povezanih nacionalnih zbirk podatkov, dostopnih prek portala.

Komisija obdeluje osebne podatke na portalu tudi, če je to potrebno za zagotavljanje interaktivnih storitev, ki uporabnikom omogočajo, da neposredno komunicirajo z ustreznimi organi v drugi državi članici.

2.5 Kdo ima dostop do podatkov?

Osebni podatki v zvezi z imetniki spletnih strani ali spletnih povezav so dostopni osebju Komisije (Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike, Enota B.4) in pooblaščenemu osebju, pristojnemu za upravljanje sistema in tehnično podporo. Poleg tega so takšni osebni podatki v zvezi s spletnimi stranmi držav članic dostopni tudi osebju držav članic, odgovornemu za upravljanje zadevnih strani.

Komisija neprekinjeno izvaja ustrezne varnostne ocene, če se izvaja delo, povezano z medsebojno povezavo nacionalnih zbirk podatkov. Prek portala je mogoče dostopati le do javno dostopnih podatkov v medsebojno povezanih nacionalnih zbirkah podatkov. Prek portala ni mogoče združevati informacij iz različnih medsebojno povezanih nacionalnih zbirk podatkov za različne namene.

2.6 Kako dolgo se bodo vaši podatki hranili?

Osebni podatki imetnikov spletnih strani in spletnih povezav se bodo hranili v lokalnih zbirkah podatkov, dokler bodo pomembni za portal in dokler je to potrebno. Potreba po nadaljnjem shranjevanju teh osebnih podatkov je odvisna od postopka ponovne potrditve veljavnosti, ki se bo izvedel enkrat letno v okviru letnih posodobitev vsebine portala. Dejanski čas hranjenja je zato eno leto, odvisen pa je od ročnega preverjanja in avtomatske obnove. V primeru registriranih uporabnikov se hranijo le osebni elektronski naslovi. Posamezna imena in drugi osebni podatki se ne hranijo. Podatki o registriranih uporabnikih bodo na njihovo zahtevo izbrisani.

Sodne odločbe, zagotovljene v okviru ECLI, lahko vsebujejo osebne podatke, ki jih ureja nacionalna zakonodaja o varstvu podatkov in za katere veljajo ustrezna obdobja hranjenja. Nacionalni ponudniki podatkov so odgovorni za odstranitev sodnih odločb, ko ne bi smele biti več dostopne prek sistema.

Osebni podatki, ki jih vsebuje komunikacija med uporabnikom in sodiščem v okviru elektronske vložitve zahtevkov (e-CODEX), so v relevantnem obdobju shranjeni v ločeni podatkovni zbirki Komisije v šifrirani obliki. Uporabnik lahko kadar koli zahteva njihov izbris.

Osebni podatki, ki so vključeni v naročila dokumentov v okviru storitve Iskanje podjetij in sistema povezovanja zemljiških knjig, se hranijo do odstranitve naročila iz podatkovne zbirke portala.

V podatkovni zbirki portala ne bodo shranjeni nobeni drugi osebni podatki.

2.7 Kateri varnostni ukrepi preprečujejo nepooblaščeni dostop?

Podatki se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo na varen način. Evropski portal e-pravosodje varujejo številni tehnični ukrepi. Strogo upravljanje vlog in pravic jamči, da imajo uporabniki, katerih istovetnost je bila potrjena, le takšno raven dostopa in dovoljenj, kot je potrebna. Vsi prenosi podatkov se opravijo prek šifriranih povezav. Oddaljeni in fizični dostop do podatkovne zbirke portala je zavarovan s segmentacijo omrežja, požarnimi zidovi in dodatnimi mehanizmi, ki jih zagotavlja podatkovni center Komisije. Razen dostopa, zagotovljenega v okviru predvidenih funkcij, je dostop do osebnih podatkov na evropskem portalu e-pravosodje dovoljen le omejeni skupini uporabnikov, opisanih zgoraj v točki 2.5 „Kdo ima dostop do podatkov?“.

Osebni podatki, ki jih vsebuje komunikacija med uporabnikom in sodiščem, so v šifrirani obliki shranjeni v ločeni podatkovni zbirki Komisije.

2.8 Dostop do vaših osebnih podatkov

Če želite preveriti, katere osebne podatke je v vašem imenu shranil odgovorni upravljavec, ali jih spremeniti, popraviti ali izbrisati, pošljite elektronsko pošto v namenski poštni predal, naveden v nadaljevanju v „Kontaktnih podatkih“, tako da izrecno obrazložite svojo prošnjo. Takšne prošnje se bodo obravnavale v 10 delovnih dneh, odkar jih bo prejel upravljavec podatkov.

2.9 Kontaktni podatki

Portal evropskega e-pravosodja upravlja enota B.4 Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike Evropske komisije. Odgovorna oseba (upravljavec) je vodja enote Cristian NICOLAU.

Kontaktni naslov evropskega portala e-pravosodje:

European Commission
Directorate General Justice and Consumers
Unit B.4 E-Justice, IT and document management
B-1049 Brussels
Belgija

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Če želite vložiti pritožbo zoper kakršno koli dejanje obdelave podatkov, ki je bilo izvršeno v okviru pristojnosti Komisije, lahko navežete stik z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov:

European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgija

Telefon: +32 22831900
Telefaks: +32 22831950

Na vrh

3. Pravila o varstvu osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov. Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Skupnosti temelji na Uredbi (ES) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018.

Navedena politika na splošno velja za spletišča institucij Evropske unije z domeno eu.

Čeprav lahko po večini teh spletišč brskate, ne da bi morali razkriti osebne podatke, so v nekaterih primerih osebni podatki potrebni za zagotovitev želenih e-storitev.

V takih primerih se osebni podatki obdelujejo v skladu s politiko iz zgoraj navedene uredbe, vsako spletišče pa ima tudi izjavo o varstvu podatkov z informacijami o uporabi vaših podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako posamezno e-storitev upravljavec določi namene in način obdelave osebnih podatkov ter zagotavlja skladnost posamezne e-storitve s politiko varstva podatkov;
 • znotraj vsake institucije deluje uradna oseba za varstvo podatkov, ki zagotavlja ustrezno izvajanje določb navedene uredbe in upravljavcem svetuje glede izpolnjevanja njihovih obveznosti (glej člen 43-45 Uredbe);
 • evropski nadzornik za varstvo podatkov deluje kot neodvisni nadzorni organ za vse institucije (glej člene 52-60 Uredbe);
 • spletišča institucij Evropske unije z domeno eu vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora, zato vam svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko varstva podatkov.

Kaj je e-storitev?

E-storitev na straneh EUROPA je spletna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

EUROPA ponuja tri vrste e-storitev:

 1. informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in drugim nosilcem odločanja zagotavljajo enostaven in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo preglednost ter izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
 2. interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, s čimer spodbujajo politična posvetovanja in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij ter na ta način prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 3. transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje ali nakup gradiva itd.

Informacije v posameznih izjavah o varstvu podatkov

Posamezne izjave o varstvu podatkov vsebujejo naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • kateri podatki se zbirajo, za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi EU zbira osebne podatke izključno v obsegu, ki je potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni v neskladju s tem namenom;
 • katere osebe imajo dostop do vaših podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim osebam samo, če je to nujno potrebno za doseganje zgoraj opredeljenega(-ih) namena(-ov), in samo navedenim prejemnikom (kategorijam prejemnikov). EU vaših osebnih podatkov ne bo razkrila v namene neposrednega trženja;
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico, da na podlagi utemeljenih razlogov podate ugovor na obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če so bili podatki zbrani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, če so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, pri kateri ste ena od pogodbenih strank, ali če se uporabljajo v namen, za katerega ste dali izrecno privolitev;
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo. EU hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov;
 • kateri so varnostni ukrepi za varstvo podatkov pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom;
 • na koga lahko naslovite vprašanja ali pritožbe.

Europa Analytics

Europa Analytics je skupna služba, ki meri uspešnost in učinkovitost spletnih strani Evropske komisije na portalu EUROPA.

Sledenje uporabnikom je samodejno z uporabo lastnih stalnih piškotkov portala Europa. Sledenje z orodjem Piwik lahko onemogočite (opt-out). Če si premislite, lahko to možnost ponovno omogočite (opt-in).

Če želite preveriti oziroma izbrati ustrezno nastavitev, odkljukate ustrezno okence v spodaj navedenem besedilu.

Če onemogočite možnost sledenja z orodjem Piwik, to ne vpliva na navigacijo po drugih spletnih straneh na portalu EUROPA.

Več o službi Europa Analytics.

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete?

Vse spletne strani imajo na voljo povezavo „Vaše mnenje“, ki vam omogoča, da oddate svoje sporočilo v namenski poštni predal. Osebne podatke, ki jih vsebuje elektronsko sporočilo, bo naslovnik uporabil zgolj za pripravo odgovora. Če ekipa, ki upravlja zadevni poštni predal, ne bo mogla odgovoriti na vprašanje, bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi, vi pa boste o tem obveščeni po elektronski pošti. Spletišče ne bo hranilo podatkov o takšnih izmenjavah elektronske pošte.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, jih vključite v svoje sporočilo.

Na vrh

4. Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija (2018)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Komisije ali jih v imenu Komisije hrani Urad za publikacije Evropske unije (Urad za publikacije), veljajo pogoji iz Sklepa Komisije z dne 7. aprila 2006 (2006/291/ES, Euratom) o ponovni uporabi informacij Komisije. Ponovna uporaba dokumentov je brezplačna.

Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira, razen kadar je določeno drugače. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Kraljevina Belgija (2018)

Ponovno uporabo informacij, navedenih na belgijskih nacionalnih straneh tega spletišča, ureja veljavna belgijska zakonodaja, zlasti zakon z dne 30. junija 1994 o avtorski in sorodnih pravicah. Če ni drugače določeno, je treba za ponovno uporabo informacij pridobiti dovoljenje imetnikov avtorske pravice. Avtorskopravnega varstva v skladu s členom 8(2) tega zakona ne uživajo uradni akti javnih organov, tj. akti javnih organov, ki imajo pravni učinek (zakoni, parlamentarni akti, odločbe sodišč in razsodišč itd.). Zakon v členu 21(1) določa, da „uporaba citatov zakonito objavljenih del za namene kritike, polemike, raziskav ali poučevanja ali njihova uporaba v znanstvenih delih, ki je skladna z načeli dobre poslovne prakse in je v upravičenem obsegu glede na želeni namen, ne pomeni kršitve avtorske pravice. Citati iz prejšnjega odstavka morajo biti opremljeni s sklicem na vir in ime avtorja, razen če to ni mogoče.“

Za spletne strani, povezane z belgijskimi nacionalnimi stranmi portala e-pravosodje, veljajo posebne določbe o avtorskih pravicah. Belgijska sodišča so pristojna za obravnavo vseh zahtevkov v zvezi z avtorskimi pravicami, ki se nanašajo na podatke, navedene na belgijskih nacionalnih straneh.

© Republika Bolgarija (2018)

Informacije, ki jih predloži vlada Republike Bolgarije, so javne. Informacije, objavljene na bolgarskih straneh evropskega portala e-pravosodje, so prosto dostopne in se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v nekomercialne namene, razen gradiva, v katerem je izrecno določena zaščita avtorskih pravic ali za katero je potrebno predhodno soglasje imetnika avtorske pravice.

© Češka republika (2018)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti češke vlade ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine na čeških straneh je z navedbo vira dovoljeno samo za nekomercialne namene, če ni navedeno drugače.

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Kraljevina Danska (2018)

Informacije na evropskem portalu e-pravosodje, ki jih predloži danska vlada, niso avtorsko zaščitene.

© Zvezna republika Nemčija (2018)

Ponovna uporaba dokumentov na tem spletišču, ki so v lasti Zvezne republike Nemčije, s strani tretjih oseb je zaščitena v skladu s pravili o avtorskih pravicah, kot so določena v nemški zakonodaji, pravu Evropske unije in mednarodnih konvencijah. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za popolnost informacij, uredniške ali tehnične napake, opustitve ali točnost informacij na tem spletišču.

Predvsem ne dajemo izrecnega ali implicitnega jamstva za popolnost ali točnost informacij, pridobljenih prek povezav na zunanja spletišča.

Upravljavci spletišč so v skladu z določbami splošnega prava odgovorni za vsebino, ki jo na svojih spletiščih dajejo na voljo za uporabo. Te „lastne vsebine“ je treba razlikovati od povezav na vsebine, ki jih zagotavljajo operaterji zunanjih spletišč.

Hiperpovezave na vsebine na zunanjih spletiščih so navedene samo informativno.

Za vsebine na zunanjih spletiščih so odgovorni samo ponudniki teh vsebin. Zunanja spletišča so po naših najboljših močeh pozorno in natančno pregledana in preverjena, preden se ustvari ustrezna povezava. Vendar ne dajemo izrecnega ali implicitnega jamstva za popolnost ali točnost informacij, pridobljenih prek zunanjih hiperpovezav. Vsebine na zunanjih spletiščih se lahko kadar koli spremenijo brez vednosti nemške vlade.

Kar zadeva vse povezave, navedene na tem spletišču, izrecno izjavljamo, da ne nadziramo oblike in vsebine zunanjih spletišč, do katerih je mogoče dostopati prek povezav na tem spletišču. Poleg tega take povezave ne pomenijo potrditve povezanih spletišč ali njihovih vsebin. Ta izjava velja za vse strani in povezave na tem spletišču.

Prosimo, da obvestite nemško kontaktno točko na redaktion@justiz.de, če je navedena kakršna koli povezava na spletišča, katerih vsebina se lahko šteje za sporno.

Spletna uredniška ekipa nemških nacionalnih strani si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, nadomesti ali odstrani informacije, objavljene na tem spletišču.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.

© Republika Estonija (2018)

Informacije, ki jih predloži vlada Republike Estonije, so avtorsko zaščitene. Vendar so informacije, objavljene na estonskih straneh evropskega portala e-pravosodje, prosto dostopne in se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne in nekomercialne namene, če so navedeni vir gradiva in avtorske pravice. Vsebina z estonskih strani evropskega portala e-pravosodje se mora reproducirati natančno in se ne sme uporabljati v zavajajočem kontekstu.

© Irska (2018)

Gradivo na tem spletišču, ki ga predloži Irska, je zaščiteno z avtorskimi pravicami irske vlade v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 2000 (Copyright and Related Rights Acts 2000). Gradivo se lahko prenese ali natisne samo za osebno uporabo. Kadar se v taki obliki daje drugim osebam, je treba navesti vir in avtorske pravice.

Dovoljenje za reproduciranje gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami irske vlade, ne velja za drugo gradivo na tem spletišču, ki je lahko last tretje osebe. Dovoljenje za reproduciranje takega gradiva je treba pridobiti od zadevnih imetnikov avtorskih pravic.

© Helenska republika (2018)

Informacije na evropskem portalu e-pravosodje, ki jih predloži grška vlada, niso avtorsko zaščitene. Vendar lahko za nekatere zunanje povezave velja zakonodaja o avtorskih pravicah. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Špansko ministrstvo za pravosodje (2018)

Dostop do vsebin na portalu e-pravosodje, ki jih predloži Španija, uporaba teh vsebin, informacije, ki jih vsebujejo, ter dodane povezave in storitve so v pristojnosti ministrstva za pravosodje ali organov, ki sodelujejo z njim, in zaščiteni z ustreznimi pravicami intelektualne in industrijske lastnine. Uporaba, reproduciranje, distribucija, dajanje na voljo javnosti ali spreminjanje teh vsebin ali katera koli druga podobna dejavnost so brez izrecnega dovoljenja ministrstva za pravosodje v celoti prepovedani. Uporabnikovo dovoljenje za uporabo katerih koli vsebin s tega portala je omejeno na prenašanje in zasebno uporabo teh vsebin, če ostanejo nespremenjene.

© Francoska republika (2018)

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina tega spletišča je izključna last ministrstva za pravosodje in svoboščine in/ali njenih avtorjev ter imetnikov pravic. Varujejo jo francoski in mednarodni predpisi, ki se uporabljajo na področju pravic intelektualne lastnine, še zlasti določbe francoskega zakona o intelektualni lastnini.

Pri tem gre predvsem za besedilo na spletišču, prikaz zaslona in potrebno programsko opremo, logotipe, slike, fotografije in grafike, ne glede na njihovo naravo.

Ministrstvo za pravosodje in svoboščine uporabnikom dovoli ogled vsebin, pri čemer je prepovedana vsakršna ponovna uporaba celotne ali delne vsebine spletišča za kakršen koli namen.

Dovoljenje za reprodukcijo se da samo v digitalni obliki za računalnik, ki ga uporabnik uporabi za ogled spletnih strani s svojo navigacijsko programsko opremo.

Celotni ali delni prikaz vsebine spletišča brez izrecnega dovoljenja ministrstva za pravosodje in svoboščine je prepovedan in pomeni ponarejanje v smislu členov L.335-2 in naslednjih francoskega zakona o intelektualni lastnini.

Povezava na francoski zakon o intelektualni lastnini.

Poglavje o kazenskih sankcijah je dostopno tu.

© Italijanska republika (2018)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti italijanskega ministrstva za pravosodje in drugih javnih institucij ali v njihovem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače.

Reproduciranje vsebine, objavljene na straneh italijanskega ministrstva za pravosodje in drugih javnih institucij, je dovoljeno z navedbo vira, če ni navedeno drugače.

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Republika Ciper (2018)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Cipra ali v njegovem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine ciprskih strani je dovoljeno z navedbo vira, če ni navedeno drugače. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Republika Latvija (2018)

Informacije, ki jih predloži latvijska vlada, so javne in niso avtorsko zaščitene. Zato so informacije, objavljene na latvijskih straneh evropskega portala e-pravosodje, prosto dostopne ter se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne in nekomercialne namene.

© Ministrstvo za pravosodje Republike Litve (2018)

Informacije, ki jih predloži Republika Litva, so zaščitene z litovskim zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter se lahko prosto uporabljajo, če je naveden vir.

© Veliko vojvodstvo Luksemburg (2018)

Za reprodukcijo vsebine in informacij, predstavljenih na luksemburških straneh, ki so v lasti države Luksemburg ali tretjih oseb, se uporablja luksemburško pravo, če ni drugače določeno.

Če ni drugače določeno, je reprodukcija informacij na luksemburških straneh dovoljena v nekomercialne namene, pri čemer mora biti vir izrecno naveden.

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil ali multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja splošno dovoljenje in po potrebi določa omejitve uporabe.

Država Luksemburg zavrača vsakršno odgovornost v zvezi z uporabo informacij, vsebovanih na luksemburških straneh. Treba je opozoriti, da informacije, objavljene na teh straneh, niso nujno popolne, izčrpne, točne ali ažurirane. Če se besedila, objavljena na teh straneh, razlikujejo od originalnih dokumentov, se uporabljajo slednji, kot so bili objavljeni v uradnem listu Mémorial.

Strani države Luksemburg včasih vsebujejo povezave na strani, ki so v lasti tretjih oseb in ki jih država Luksemburg ne nadzira ter zanje ne odgovarja.

Država Luksemburg ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki jo na računalniku uporabnika povzroči uporaba strani v lasti države Luksemburg ali tretjih oseb.

Država Luksemburg zavrača vsakršno odgovornost za morebitno, tudi začasno, prekinitev delovanja teh strani.

Namen teh izjav o omejitvi odgovornosti ni obiti zahtev veljavne zakonodaje na tem področju niti izključiti odgovornosti v primerih, ko je na podlagi navedene zakonodaje ni mogoče izključiti.

© Madžarska (2018)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Madžarske ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo madžarski predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Zasebno in uradno reproduciranje vsebine madžarskih strani je dovoljeno z navedbo vira, če ni navedeno drugače. Za vsakršno drugo uporabo se zahteva predhodno dovoljenje imetnika avtorske pravice.

© Republika Malta (2018)

Avtorske pravice/dovoljenje za reproduciranje

Malteška vlada, skupaj s svojimi ministrstvi in oddelki, ter organi in avtorji spletišča si prizadevajo za zanesljivost informacij, objavljenih na tem spletišču, vendar ne morejo zagotavljati, da so informacije, objavljene na nekaterih njihovih spletnih straneh ali zunanjih povezavah, popolne, ažurne in pravilne, zato vztrajajo pri tem, da se tam objavljene informacije ne obravnavajo kot pravilne in popolne informacije o kateri koli temi. Zagotoviti ni mogoče niti kakovosti niti stalne dostopnosti, niti da ne bo prekinitev zaradi tehničnih težav. Zato ne morejo prevzeti odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki lahko nastane pri uporabi informacij, saj so objavljene informacije mišljene zgolj kot splošni napotki. Malteška vlada si pridržuje pravico do spremembe, dodajanja ali brisanja delov ali celih strani za prehodno obdobje brez posebnega obvestila.

Malteška vlada, skupaj s svojimi ministrstvi in oddelki, ter organi in avtorji spletišč ne zagotavljajo nadzora nad kakovostjo zunanjih povezav. Navedba imena katere koli družbe ali trgovca na straneh se ne sme razumeti kot priporočilo proizvodov in/ali storitev, ki jih ponuja ta družba ali trgovec.

Na teh straneh se ne zagotavlja pravno svetovanje. Za to je še vedno pristojna pravna stroka.

Če se vam katera koli informacija na tem spletišču zdi netočna ali zavajajoča, pošljite elektronsko sporočilo skrbniku spletišča ali uporabite obrazec za povratne informacije.

Za gradivo na tem spletišču veljajo določbe zakona o avtorski pravici, malteška zakonodaja, politike in predpisi ter vsi mednarodni sporazumi, v katerih je omenjena malteška vlada. Informacije na tem spletišču so na voljo za osebno in nekomercialno javno uporabo. Ob upoštevanju teh dveh namenov je mogoče te informacije reproducirati brezplačno in brez dovoljenja malteške vlade, če je reproducirano gradivo točen prepis izvirnika in je kot njegov vir navedena malteška vlada. Reproducirano gradivo se v nobenem primeru ne sme predstavljati kot uradna različica niti kot pripravljeno v sodelovanju z malteško vlado ali z njenim soglasjem.

© Kraljevina Nizozemska (2018)

Informacije, ki so na voljo javnosti in jih predloži nizozemska vlada, niso avtorsko zaščitene, če ni navedeno drugače. Zato so informacije, objavljene na nizozemskih straneh evropskega portala e-pravosodje, prosto dostopne in se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne in nekomercialne namene, razen če navedene informacije (ali nekateri njihovi deli) vsebujejo klavzulo o zaščiti avtorskih pravic.

© Republika Avstrija (2018)

Vsi prispevki, objavljeni na tem spletišču, so zaščiteni z zakonodajo o avtorskih pravicah, vse pravice so pridržane.

Informacije, predstavljene na avstrijskih straneh evropskega portala e-pravosodje, se štejejo za javne informacije in se lahko distribuirajo ali kopirajo, če niso namenjene za komercialno uporabo in če je naveden njihov vir.

Čeprav si zvezno ministrstvo za pravosodje (BMJ) prizadeva, da bi na avstrijskih straneh evropskega portala e-pravosodje objavilo točne in ažurirane informacije, ne prevzema odgovornosti za točnost, pravočasnost ali popolnost teh informacij ali informacij na drugih spletiščih, na katere vodijo navedene povezave. Morebitne napake, na katere bomo opozorjeni, bomo čim hitreje odpravili.

Informacije na avstrijskih straneh evropskega portala e-pravosodje so splošne in zato niso prilagojene posebnim posamičnim potrebam oseb, subjektov ali organizacij; niso nujno točne, popolne ali ažurirane; delno so povezane z drugimi spletišči, nad katerimi BMJ nima nadzora niti niso v njegovi pristojnosti. Te informacije ne nadomeščajo strokovnega (pravnega) svetovanja. Če potrebujete osebni nasvet, se vedno najprej obrnite na strokovnjaka na zadevnem področju. Če imate vprašanja v zvezi s sodnimi postopki, se obrnite na pristojno sodišče. V zvezi s predlogi ali vlogami, ki jih je treba vložiti pravočasno, se morate v vsakem primeru najprej obrniti na pristojno sodišče ali organ.

Ne jamčimo, da dokument, ki je na voljo na avstrijskih straneh evropskega portala e-pravosodje, natančno ustreza uradno sprejetemu besedilu. Pravno zavezujoči so samo pravni akti Republike Avstrije, ki so objavljeni na zakonsko predpisan način v Zveznem uradnem listu Republike Avstrije (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

Nekateri dokumenti, ki so dostopni prek avstrijskih strani evropskega portala e-pravosodje, se nanašajo na informacije, ki so jih predložile druge organizacije. Vendar pa BMJ ne jamči ali zagotavlja točnosti, pravočasnosti ali pravilnosti tam navedenih podatkov.

© Ministrstvo za pravosodje Poljske (2018)

Na spletišču so na voljo samo splošne informacije, ki niso mišljene kot nasveti. Ministrstvo za pravosodje ne daje zagotovil ali jamstev v zvezi s točnostjo, pravočasnostjo ali uporabnostjo katere koli vsebine.

Ministrstvo za pravosodje ne prevzema nobene odgovornosti za informacije na tem spletišču in ne daje nobenega jamstva v zvezi s takimi informacijami. Za nekatere vsebine ali dele spletišča se lahko uporabljajo posebne izjave o omejitvi odgovornosti ali obvestila o avtorskih pravicah. Informacije na poljskih straneh, za katere posebne izjave o omejitvi odgovornosti ali obvestila o avtorskih pravicah ne veljajo, so prosto dostopne in se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne ali nekomercialne namene.

Ministrstvo za pravosodje ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z brskanjem po tem spletišču, uporabo informacij ali prenašanjem kakršnega koli gradiva s spletišča, vključno z odgovornostjo za napake, netočnosti, opustitve oziroma zavajajoče ali žaljive izjave. Informacije na tem spletišču lahko vsebujejo mnenja ali stališča, ki niso nujno mnenja ali stališča ministrstva za pravosodje, če ni izrecno navedeno drugače.

Na tem spletišču so povezave do zunanjih spletišč, ki jih ministrstvo za pravosodje ne nadzira in za katera ne prevzema odgovornosti.

© Portugalska republika (2018)

Ponovna uporaba dokumentov na tem portalu, ki so v lasti Portugalske, s strani tretjih oseb je zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami ter pravicami industrijske lastnine v skladu s portugalskim in evropskim pravom ter veljavnimi mednarodnimi sporazumi. Informacije na tem portalu so javne ter se lahko reproducirajo in ponovno uporabijo z navedbo vira, če ni izrecno navedeno drugače. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil ali multimedijskih informacij (zvok, slika, računalniški programi itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, zgoraj navedeno splošno dovoljenje ne velja. Na zahtevo se lahko podeli posebno dovoljenje za ponovno uporabo in reprodukcijo dokumentov z informacijami, ki jih v skladu z navedenimi pogoji ni mogoče prosto ponovno uporabljati. V posebnem dovoljenju so jasno določene omejitve, ki veljajo za uporabo dokumentov, za katere je bilo dovoljenje podeljeno.

© Romunija (2018)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Romunije ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine romunskih strani je dovoljeno z navedbo vira, če ni navedeno drugače. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Republika Slovenija (2018)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti slovenske vlade ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine na slovenskih straneh je z navedbo vira dovoljeno samo v nekomercialne namene, če ni navedeno drugače.

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Slovaška republika (2018)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Slovaške republike ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo slovaški predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Omejitve avtorske pravice, sorodnih pravic in pravic do zbirk podatkov sui generis so dovoljene samo v posebnih primerih, določenih v zakonu o avtorski pravici št. 618/2003 (Zbirka zakonov), kakor je bil spremenjen. Uporaba vsebine ali dajanje vsebine na voljo v skladu z zakonom o avtorski pravici ne sme biti v nasprotju z običajno predvideno uporabo in ne sme nerazumno škoditi legitimnim interesom imetnikov pravic. V drugih primerih je treba pridobiti predhodno soglasje za uporabo vsebine (dovoljenje).

Več informacij o slovaški zakonodaji o avtorskih pravicah najdete na naslednjih povezavah:

v angleščini,
v slovaščini.

© Republika Finska (2018)

Informacije na evropskem portalu e-pravosodje, ki jih predloži finska vlada, so javne in niso avtorsko zaščitene.

© Kraljevina Švedska (2018)

Gradivo, objavljeno na švedskih straneh evropskega portala e-pravosodje, je mogoče reproducirati brezplačno. Vir je treba navesti, kadar se to posebej zahteva.

© Kronske avtorske pravice (2018)

Informacije, ki jih predloži vlada Združenega kraljestva, so zaščitene s kronskimi avtorskimi pravicami. Če ni navedeno drugače, je vsa vsebina na voljo na naslednji povezavi: Open Government Licence v3.0.

Zadnja posodobitev: 11/12/2018

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.